نتایج بارداری به‌روش لقاح خارج رحمی در تحریک با آگونیست آزاد کننده گنادوتروپین، گنادوتروپین جفتی انسان و یا گنادوتروپین جفتی انسان به همراه آگونیست آزادکننده گنادوتروپین در زنان نابارور؛ کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات نازایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات پره‌ناتال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 متخصص زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: گنادوتروپین جفتی انسان برای بلوغ نهایی تخمک در سیکل لقاح با احتمال تأثیر منفی بر میزان پذیرش آندومتر، کیفیت جنین و سندرم تحریک بیش از حد تخمدان همراه بوده است. پیش‌بینی می‌شود جایگزینی آن با آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین برای تحریک بلوغ نهایی، این عوارض را کاهش دهد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامد لقاح خارج رحمی در روش تحریک تخمک‌گذاری با پروتکل آنتاگونیست و تحریک با آگونیست هورمون آزاد‌کننده گنادوتروپین، گنادوتروپین جفتی انسان همزمان آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین و گنادوتروپین جفتی انسان انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی که در سال 95-1394 انجام شد، زنان پس از آماده شدن فولیکول‌ها برای تحریک نهایی و برداشت تخمک به سه گروه تصادفی تقسیم شدند. یک گروه 2/0 میلی‌گرم دیفرلین، گروه دوم 10000 واحد گنادوتروپین جفتی انسان و گروه دیگر 2/0 میلی‌گرم دیفرلین به‌همراه 1500 واحد گنادوتروپین جفتی انسان را برای تحریک نهایی تخمک دریافت کردند. تعداد و کیفیت تخمک‌ها و جنین‌ها پیامد مورد بررسی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون‌های لون و آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تعداد تخمک‌های بازیافت شده در گروه دریافت‌کننده آگونیست آزادکننده گنادوتروپین به‌طور معنی‌داری بیشتر از سایر گروه‌ها بود (001/0=p). تعداد بیشتری از جنین‌ها در گروه آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین در مقایسه با دو گروه دیگر ایجاد شد (009/0=p). با این‌حال، تعداد جنین‌های با کیفیت بالا ایجاد شده در گروه‌ها مشابه بود.
نتیجه‌گیری: شروع بلوغ نهایی تخمک‌ها با آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین باعث افزایش قابل توجه تعداد تخمک‌های بازیافت شده و جنین‌های به‌دست آمده می‌شود. با این‌حال، تحریک دوگانه با استفاده از دوز کم گنادوتروپین جفنی انسان (IU1500) و آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین در مقایسه با دوز استاندارد گنادوتروپین جفتی انسان (IU10000) تغییری در کیفیت جنین ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invitro fertilization outcome in triggering with GnRH agonist, Hcg or combination of GnRH agonist and Hcg

نویسندگان [English]

 • Alamtaj Samsami 1
 • Sara Davoodi 1
 • Shaghayegh Moradi Alamdarloo 2
 • Tahere Poordast 1
 • Zahra Shiravani 1
 • Azade Morshedzadeh 3
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Infertility Research Center, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Prenatal Research Center, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3 Obstetrician, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Human chorionic gonadotropin for the final maturation of eggs in the In-vitro fertilization cycle was associated with the possibility of a negative effect on endometrial acceptance, fetal quality and ovarian hyper stimulation syndrome. Replacing it with a gonadotropin-releasing hormone agonist to trigger final ovulation is expected to reduce these effects. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the outcome of triggering in in vitro fertilization with antagonist protocol by gonadotropin-releasing hormone agonist, human chorionic gonadotropin simultaneously with human gonadotropin-releasing hormone agonist and human chorionic gonadotropin.
 Methods: In this randomized clinical trial study conducted in 2015 and 2016, women were divided into three random groups after preparing the follicles for triggering and ovum retrieval. One group received 0.2 mg of dipherline, the second group received 10,000 units of human chorionic gonadotropin and the other group received 0.2 mg of dipherline along with 1500 units of human chorionic gonadotropin. The number and quality of eggs and embryos were the outcomes of the study. Data were analyzed by SPSS software (version 17) and Leven tests and one-way analysis of variance. P < 0.05 was considered statistically significant.
 Results: The number of retrieved oocytes in the group receiving gonadotropin-releasing agonist was significantly higher than the other groups (p = 0.001). More embryos were produced in the gonadotropin-releasing hormone agonist group compared to the other two groups (p = 0.009). However, the number of high quality embryos produced in the groups was similar.
Conclusion: The onset of final oocyte maturation with gonadotropin-releasing hormone agonist significantly increases the number of retrieved oocytes and obtained embryos. However, dual stimulation using low-dose human chorionic gonadotropin (IU1500) and gonadotropin-releasing hormone agonist did not alter quality of embryo compared to the standard dose of human chorionic gonadotropin (IU10000).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gonadotropin-releasing antagonist
 • Human placental gonadotropin
 • In vitro fertilization
 • Ovulation stimulation
 1. Chen X, Chen SL, He YX, Ye DS. Minimum dose of hCG to trigger final oocyte maturation and prevent OHSS in a long GnRHa protocol. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 2013; 33(1):133-136.
 2. Papanikolaou EG, Verpoest W, Fatemi H, Tarlatzis B, Devroey P, Tournaye H. A novel method of luteal supplementation with recombinant luteinizing hormone when a gonadotropin-releasing hormone agonist is used instead of human chorionic gonadotropin for ovulation triggering: a randomized prospective proof of concept study. Fertil Steril 2011; 95(3):1174-7.
 3. Youssef MA, Van der Veen F, Al-Inany HG, Mochtar MH, Griesinger G, Nagi Mohesen M, et al. Gonadotropin-releasing hormone agonist versus HCG for oocyte triggering in antagonist-assisted reproductive technology. Cochrane Database Syst Rev 2014; (10):CD008046.
 4. Shapiro BS, Daneshmand ST, Garner FC, Aguirre M, Hudson C. Comparison of "triggers" using leuprolide acetate alone or in combination with low-dose human chorionic gonadotropin. Fertil Steril 2011; 95(8):2715-7.
 5. Schachter M, Friedler S, Ron-El R, Zimmerman AL, Strassburger D, Bern O, et al. Can pregnancy rate be improved in gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist cycles by administering GnRH agonist before oocyte retrieval? A prospective, randomized study. Fertility and sterility 2008; 90(4):1087-93.
 6. Alyasin A, Mehdinejadiani S, Ghasemi M. GnRH agonist trigger versus hCG trigger in GnRH antagonist in IVF/ICSI cycles: A review article. Int J Reprod Biomed 2016; 14(9):557-566.
 7. Eryilmaz OG, Devran A, Sarikaya E, Aksakal FN, Mollamahmutoğlu L, Cicek N. Melatonin improves the oocyte and the embryo in IVF patients with sleep disturbances, but does not improve the sleeping problems. J Assist Reprod Genet 2011; 28(9):815-20.
 8. Steer CV, Mills CL, Tan SL, Campbell S, Edwards RG. The cumulative embryo score: a predictive embryo scoring technique to select the optimal number of embryos to transfer in an in-vitro fertilization and embryo transfer programme. Hum Reprod 1992; 7(1):117-9.
 9. Pinheiro LMA, Cândido PDS, Moreto TC, Almeida WGD, Castro EC. Estradiol use in the luteal phase and its effects on pregnancy rates in IVF cycles with GnRH antagonist: a systematic review. JBRA Assist Reprod 2017; 21(3):247-250.
 10. Kolanska K, Cohen J, Bendifallah S, Selleret L, Antoine JM, Chabbert-Buffet N, et al. Pregnancy outcomes after controlled ovarian hyperstimulation in women with endometriosis-associated infertility: GnRH-agonist versus GnRH-antagonist. J Gynecol Obstet Hum Reprod 2017; 46(9):681-686.
 11. Haouzi D, Assou S, Dechanet C, Anahory T, Dechaud H, De Vos J, et al. Controlled ovarian hyperstimulation for in vitro fertilization alters endometrial receptivity in humans: protocol effects. Biol Reprod 2010; 82(4):679-86.
 12. Oliveira JB, Baruffi R, Petersen CG, Mauri AL, Cavagna M, Franco JG. Administration of single-dose GnRH agonist in the luteal phase in ICSI cycles: a meta-analysis. Reproductive Biology and Endocrinology 2010; 8(1):107.
 13. Oktay K, Türkçüoğlu I, Rodriguez-Wallberg KA. GnRH agonist trigger for women with breast cancer undergoing fertility preservation by aromatase inhibitor/FSH stimulation. Reprod Biomed Online 2010; 20(6):783-8.
 14. Lin MH, Wu FS, Lee RK, Li SH, Lin SY, Hwu YM. Dual trigger with combination of gonadotropin-releasing hormone agonist and human chorionic gonadotropin significantly improves the live-birth rate for normal responders in GnRH-antagonist cycles. Fertil Steril 2013; 100(5):1296-302.
 15. Lamb JD, Shen S, McCulloch C, Jalalian L, Cedars MI, Rosen MP. Follicle-stimulating hormone administered at the time of human chorionic gonadotropin trigger improves oocyte developmental competence in in vitro fertilization cycles: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Fertil Steril 2011; 95(5):1655-60.