راهنمای بالینی مدیریت بیماران با خونریزی پس از زایمان

نوع مقاله : راهنمای بالینی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، واحد مدیریت دانش بالینی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 پزشک عمومی MPH، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، واحد مدیریت دانش بالینی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، واحد مدیریت دانش بالینی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 پزشک عمومی، MPH، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، واحد مدیریت دانش بالینی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

7 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، واحد مدیریت دانش بالینی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

8 استاد گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

9 استاد گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

10 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

11 استاد گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: پیچیدگی روند تشخیص و درمان و مشکلات موجود در زمینه مدیریت درمان خونریزی پس از زایمان و عدم وجود یک راهنمای بالینی واحد در این زمینه، منجر به تدوین راهنمای بالینی جامع و بومی به منظور کاهش مرگ و میر و افزایش پیش آگهی شد.
روش‌کار: ابتدا تمام منابع راهنماهای بالینی بین المللی در موضوع خونریزی پس از زایمان جستجو شد. پس از بررسی کیفیت و نقد راهنماهای بالینی بر پایه سیستم امتیازدهیAgree ، سه راهنمای مناسب با عنوان های راهنمای بالینی مدیریت خونریزی بعد از زایمان کالج رویال متخصصین زنان و مامایی، سازمان جهانی بهداشت و راهنمای بالینی ایرلند انتخاب شدند. به منظور بومی سازی، جداولی طراحی شد که در آنها، توصیه های سه راهنمای بالینی منتخب در قالب سؤالات بالینی استخراج شد. شواهد پشتیبان هر توصیه بر اساس رفرنس ذکر شده در راهنمای بالینی مشخص شد و مقالات از نظر پیامدهای اولیه مورد مقایسه قرار گرفتند. هزینه مداخلات و عوارض جانبی و مزیت بالینی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت راهنمای بومی، پس از جمع بندی، قضاوت و اجماع اعضاء پانل تخصصی و در غالب مرور مقالات، همراه با شواهد و توصیه ها تدوین شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در قالب توصیه های بالینی ارائه شد. به عنوان مثال: پروفیلاکسی با اکسی توسیک ها در مدیریت مرحله سوم زایمان برای همه باید انجام شود و این تجویز خطر ایجاد خونریزی اولیه پس از زایمان را 60 درصد کاهش می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Post-Partum Hemorrhage (Clinical Guideline)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Tara 1
 • Rosita Davoodi 2
 • Nafiseh Saghafi 3
 • Masoumeh Mirteimouri 4
 • Haleh Ghooshkhanei 5
 • Azadeh Soltanifar 6
 • Maryam Salehi 7
 • Salmeh Dadgar 4
 • Fatemeh Abdollahi 8
 • Monireh Dabagh 9
 • Alamtaj Samsami 10
 • Zahra Allameh 11
 • Gholnaz Sabouri 5
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, Patient Safety Research Center, Patient Safety Clinical Knowledge Management Unit, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 General Practitioner, MPH, Patient Safety Research Center, Patient Safety Clinical Knowledge Management Unit, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 General Practitioner, Patient Safety Research Center, Patient Safety Clinical Knowledge Management Unit, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 General Practitioner, MPH, Patient Safety Research Center, Patient Safety Clinical Knowledge Management Unit, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
7 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Patient Safety Research Center, Patient Safety Clinical Knowledge Management Unit, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
8 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
9 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
10 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
11 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Esfahan University of Medical Sciences, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The complexity of the diagnostic process and the therapeutic options as well as the continuing difficulties in the management of postpartum hemorrhage and lack of a unified national guideline, lead the group to prepare a comprehensive guideline in this field to improve morbidity and prognosis.
Methods: We searched electronically all resources for postpartum hemorrhage guidelines. We used the AGREE criteria to recognize high quality guidelines. The highest rates for the prevention and management of postpartum hemorrhage Guidelines were for Royal College of Obstetricians and Gynecologists Guidelines (2009), WHO guidelines (2009) and Institute of Obstetricians and Gynecologists Royal College of Physicians of Ireland (2012). The expert clinicians in content area produced a table to compare each guideline recommendations. We prepared a second table to record extracted information from articles and all important outcomes and the level of evidence, also we used checklists for quality evaluation of each study with different type. In addition the potential benefits and harms of interventions and the cost price were considered. These forms were presented to the expert panel and after using the appraisal instrument and comparing the content of recommendations and the level of supporting evidences; the group decided which recommendations should be justified for local use and the final judgment was taken whether the recommendation is valid or applicable to local conditions and individual patients.
Results: Finally the recommendations were matched and the best or most appropriate and executable were adopted and repackaged into the new local guideline. For instant: Prophylactic oxytocics should be offered routinely in the management of the third stage of labor as they reduce the risk of PPH by about 60%.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adaptation
 • Clinical recommendations
 • Post partum hemorrhage