تأثیر سرکلاژ دهانه رحم در پیشگیری از زایمان زودرس در بارداری دوقلویی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

3 کارشناس پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: میزان بروز بارداری چندقلویی در دو دهه اخیر افزایش یافته است. میزان زایمان زودرس در بارداری دوقلویی، 7 برابر بیشتر از زایمان های تک قلویی است. با توجه به انجام سرکلاژ در برخی مراکز به صورت پروفیلاکسی جهت جلوگیری از زایمان زودرس، مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج بارداری های دوقلویی در افراد سرکلاژ شده و نشده انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 90-1388 بر روی 115 زن با بارداری دوقلویی با سن بارداری 40-20 هفته مراجعه کننده به مرکز آیت الله روحانی بابل، انجام شد. افراد در دو گروه سرکلاژ شده به ‌روش مک دونالد (35 نفر) و بدون سرکلاژ (80 نفر) قرار گرفتند. اطلاعات فردی و بالینی افراد در پرسشنامه های مربوطه ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های تی، کای اسکوئر و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن بارداری در زمان ختم زایمان در گروه سرکلاژ نشده 65/3 ±36/34 هفته و در گروه سرکلاژ شده 05/5 ±11/34 هفته بود که دو گروه از این نظر اختلاف معنی داری نداشتند (794/0=p). 52 نفر (65%) در گروه سرکلاژ نشده و 20 نفر (1/57%) در گروه سرکلاژ شده، زایمان زودرس کمتر از هفته 37 بارداری بودند که بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت (089/0=p). در این مطالعه، پیامدهای مادری و نوزادی در دو گروه نیز مورد بررسی قرار گرفت و دو گروه از این نظر، اختلاف آماری معنی داری نداشتند (514/0=p).
نتیجه‌گیری: سرکلاژ دهانه رحم نمی تواند تأثیری در افزایش سن بارداری، جلوگیری از زایمان زودرس و عوارض مربوط به نارس بودن در بارداری دوقلویی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cervical Cerclage on Prevention of Preterm Labour in Twin Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Shahla Yazdani 1
  • Mahtab Zeinalzadeh 1
  • Zinatossadat Bouzari 1
  • Sara Habibi 2
  • Maryam Moradi 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
2 Medical student, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
3 M.Sc. of Nursing, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The rate of preterm labor in twin pregnancy is 7 times more than singleton pregnancy. Due to applying cerclage as prophylaxis for preventing preterm labor in some centers, we decided to compare the outcome of twin pregnancies between a group who were applied cerclage and a group who were not applied cerclage.
Methods: This case-control study was done on 115 cases of twin pregnancy with gestational age of 20-40 weeks who referred to Ayatollah Rouhani hospital in Babol, Iran in 2010-2012. Cases were divided into two groups. 80 cases without cerclage (group 1) and 35 cases with the use of MacDonald cerclage (group 2). The clinical and demographic data were recorded in questionnaires. Data were analyzed using SPSS software version 18 and t-test, chi-square and Fisher's exact test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean of gestational age in time of delivery was 34.36±3.65 weeks in group 1 and 34.11±5.05 weeks in group 2, that the difference was not significant (p=0.794).
The rate of preterm labor was 52 women (65%) in group 1 and 20 women (57.1%) in group 2, that the difference was not significant (p=0.089). No significant difference was found regarding maternal and neonatal outcomes in two groups (p=0.514).
Conclusion: Cerclage has no effect on preventing preterm labor and complication of prematurity in twin pregnancy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerclage/Cervical
  • Obstetric Labor/Premature
  • Pregnancy/Twin