گزارش یک مورد هیسترکتومی همراه با جنین در بیمار مبتلا به رحم فیبروماتوز و پارگی زودرس کیسه آب

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.

3 متخصص بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دستیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: میوم رحمی، یک توده خوش‌خیم رحمی می­باشد که شیوع آن در حاملگی 7/10-6/1% بوده و با افزایش خطر عوارض مامایی و افزایش میزان سزارین و خونریزی بعد از زایمان همراه می‌باشد.
معرفی بیمار: بیمار خانم 34 ساله G4L2Ab1 با سن حاملگی 22 هفته بود که به‌دلیل پارگی زودرس کیسه آب و رحم میوماتوز همراه با میوم بزرگ سرویکس که کانال زایمانی را مسدود کرده بود، بستری گردید و کاندید سزارین و توبکتومی شد و در حین عمل به‌دلیل احتمال خونریزی شدید در صورت برش بر روی رحم (با توجه به کامل بودن پاریتی و تمایل بیمار برای برداشتن رحم) تصمیم به هیسترکتومی همراه با جنین و بدون برش بر روی رحم گرفته شد تا از خونریزی شدید و موربیدیتی مادر جلوگیری شود.
نتیجه‌گیری: هیسترکتومی همراه با جنین یکی از روش‌هایی است که در مواردی که رحم دارای میوم‌های متعدد بوده و جنین قابل حیات نمی‌باشد و پاریتی مادر کامل بوده و اندیکاسیون ختم حاملگی به‌روش سزارین وجود دارد، می‌تواند انجام شود تا از خونریزی شدید، ترانسفوزیون و موربیدیتی مادر جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hysterectomy with fetus insitu, in patient with uterine fibromatosis and premature preterm rupture of membrane: a case report

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Houra Mousavi Vahed 1
 • Mahsa Dehghani 2
 • Seyedeh Azam Pourhoseini 1
 • Seyed Mostafa Pashang 3
 • Fereshteh Bazmi 4
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbate Heydariyyeh University of Medical Sciences, Torbate Heydariyyeh, Iran.
3 Anesthesiologist, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Uterine myoma is a benign uterine mass that its prevalence in pregnancy is 1.6-10.7% and is associated with increased risk of obstetric complications and increased rate of cesarean and postpartum hemorrhage.
Case presentation: The patient was a 34 years old woman, G4L2Ab1, with gestational age of 22 weeks who was hospitalized due to premature preterm rupture of membrane and uterine fibromatosis and large fibroid in cervix which blocked the birth channel. She was candidate for cesarean section and tubectomyand at the time of operation, after opening the abdomen, because possibility of massive hemorrhage, we decided hysterectomy with fetus insitu without incision on the uterus in order to prevention of massive hemorrhage and maternal morbidity (due to the complete parity and the patient's desire to remove the uterus).
Conclusion: Hysterectomy with fetus insituis one of the methods in cases that uterus has multiple myoma and fetus is nonviable and parity is complete and there is indication for pregnancy termination by cesarean section. This method can be performed to prevent massive hemorrhage, transfusion and maternal morbidity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Uterine fibromatosis
 • Premature preterm rupture of membrane
 • Hysterectomy with fetus insitu
 1. Qidwai GI, Caughey AB, Jacoby AF. Obstetric outcomes in women with sonographically identified uterine leiomyomata. Obstet Gynecol 2006; 107(2 Pt 1):376-82.
 2. Stout MJ, Odibo AO, Graseck AS, Macones GA, Crane JP, Cahill AG. Leiomyomas at routine second-trimester ultrasound examination and adverse obstetric outcomes. Obstet Gynecol 2010; 116(5):1056-63.
 3. Feizi I, Samadi R, Samadi N. A Case Report of large Subserosal Myoma. J Ardabil Univ Med Sci 2011; 11(2):186-190.
 4. Lee HJ, Norwitz ER, Shaw J. Contemporary management of fibroids in pregnancy. Rev Obstet Gynecol 2010; 3(1):20-27.
 5. Morgan Ortiz F, Piña Romero B, Elorriaga García E, Báez Barraza J, Quevedo Castro E, Peraza Garay Fde J. [Uterine leiomyomas during pregnancy and its impact on obstetric outcome]. Ginecol Obstet Mex 2011; 79(8):467-73.
 6. Gohil A, Patel M. Torsion of Gravid Uterus Managed by Obstetric Hysterectomy with the Fetus In Situ. J Obstet Gynaecol India 2013; 63(4):279-81.
 7. Monk BJ, Montz FJ. Invasive Cervical Cancer Complicating Intrauterine Pregnancy: Treatment With Radical Hysterectomy. Obstet Gynecol 1992; 80(2):199-203.
 8. Watanabe Y, Tsuritani M, Kataoka T, Kanemura K, Shiina M, Ueda H, et al. Radical hysterectomy for invasive cervical cancer during pregnancy: a retrospective analysis of a single institution experience. Eur J Gynaecol Oncol 2009; 30(1):79-81. 
 9. Brouckaert OM, Oostenveld E, Quartero H. Spontaneous hemoperitoneum and fetal demise in a nulliparous woman requiring hysterectomy with fetus in situ. Int J Gynaecol Obstet 2010; 110(3):273.