بررسی ارتباط سطوح ویتامین‌ها با سابقه مول هیداتیفرم در زنان: مطالعه مروری سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران.

5 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مول هیداتیفرم، یکی از مخاطرات اورژانسی در بارداری است که می­تواند زندگی زنان را در سنین باروری با خطر مرگ مواجه نماید. در مطالعات مختلف عوامل خطر متفاوتی در رابطه با بروز این بیماری ذکر شده است. یکی از این عوامل خطر، کمبودهای تغذیه­ای به‌ویژه کمبودهای ویتامینی است که می­تواند منجر به بروز این عارضه گردند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک ارتباط بین سطح خونی ویتامین­ها در زنان با بروز مول هیداتیفرم انجام گرفت.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک جهت یافتن مقالات مرتبط پایگاه اطلاعاتی بین‌المللیWeb of Science،Scopus ، PubMed و Embase، Google Scholar و پایگاه اطلاعاتی ملی همچون MagIran، SID، IranDoc و IranMedex با استفاده از کلمات کلیدی شامل: Hydatidiform Mole، Gestational Trophoblastic Disease، Molar Pregnancy و Vitamin با عملگرهای بولین OR و AND بدون محدودیت زمانی مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت دو پژوهشگر به‌طور مستقل مقالات را جهت ارزیابی کیفیت (با استفاده از چک‌لیست NOS) و استخراج یافته­های اصلی آنها مورد بررسی قرار دادند.
یافته‌ها: در نهایت 10 مقاله نهایی با حجم نمونه کلی 1134 نفر مورد ارزیابی قرار گرفت. سال انتشار مقالات از 1988 تا 2018 و تمامی مطالعات وارد شده از نوع مورد شاهدی بودند. یافته­ها نشان داد که سطوح ویتامین­های A، D، E، C، B9 و B12 با مول هیداتیفرم ارتباط دارند؛ به‌طوری‌که کاهش سطوح این ویتامین‌ها، منجر به بروز بارداری مولار می­شود. در اکثر مطالعات وارد شده، کاهش سطوح این ویتامین­ها هم در بارداری مولار کامل و هم ناکامل وجود داشت.
نتیجه‌گیری: کاهش سطوح ویتامین­های A، D، E، C، B9 و B12 می­توانند احتمال ابتلاء به حاملگی مولار را افزایش دهند. بنابراین با بررسی و تعیین کمبودهای تغذیه­ای در افراد با سابقه‌ بارداری مولار، می­توان با طراحی کارآزمایی­های بالینی، تأثیر و تجویز مکمل­های ویتامینی بر بروز مجدد را بررسی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between level of vitamins and Hydatiform Mole in Women: A Systematic Review Study

نویسندگان [English]

 • Mojdeh Banaei 1
 • Seyedeh Hanieh Alamolhoda 2
 • Maryam Beheshti Nasab 3
 • Leila Mohamadkhani Shahri 4
 • Fatemeh Bayat 5
1 PhD student of Reproductive Health, Mother and Child Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 PhD student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
5 PhD student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hydatidiform mole is one of the emergency risks in pregnancy that can threaten the life of women of childbearing age with risk of death. Various studies have reported different risk factors for this disease. One of these factors is nutritional deficiency, especially vitamin deficiencies, which can lead to this condition. Therefore, this study was performed with aim to systematic review of the relationship between the blood level of vitamins in women and hydatidiform mole.
Methods: In this systematic review study, for finding the related articles, the international databases such as: Web of Science, Scopus, PubMed and Embase, Google Scholar and national databases such as: MagIran, SID, IranDoc and IranMedex were evaluated using the keywords of: "Hydatidiform Mole", "Gestational Trophoblastic Disease", "Molar Pregnancy" and "Vitamin" which were combined with the OR and AND Boolean operators without time limitation. Finally, two researchers independently reviewed the articles for assessment of the quality (by using NOS checklist) and data extraction.
Results: Finally, 10 articles were included with total sample size of 1134 women. The publication¢s year of papers was from 1988 to 2018 and all studies were case-control. The findings showed that level of vitamins A, D, E, C, B9 and B12 are associated with hydatidiform mole, so that decreasing of these vitamins leads to molar pregnancy. In most of the studies, there was decreased level of these vitamins in both complete and incomplete molar pregnancy.
Conclusion: Decreased level of vitamins A, D, E, C, B9 and B12 can increase the risk of molar pregnancy. Therefore, by examining and determining the nutritional deficiencies in women with history of molar pregnancy, we can evaluate the effect and administration of vitamin supplements on recurrence of hydatidiform mole can by designing clinical trials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gestational Trophoblastic Disease
 • Hydatidiform Mole
 • Vitamin
 1. Savage PM, Sita-Lumsden A, Dickson S, et al. The relationship of maternal age to molar pregnancy incidence, risks for chemotherapy and subsequent pregnancy outcome. J Obstet Gynaecol 2013; 33(4):406‐411.
 2. Seckl MJ, Sebire NJ, Fisher RA, et al. Gestational trophoblastic disease: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2013; 24 Suppl 6:vi39‐vi50.
 3. Lurain JR. Hydatidiform mole: Recognition and management. 2019. Available at: https://www.contemporaryobgyn.net/view/hydatidiform-mole-recognition-and-management.
 4. Farhadifar F, Naseri K, Zandvakili F. Epidemiological survey of gestational trophoblastic disease in Besat Hospital in Sanandaj from 1373 to 1382. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2007; 12(1):32-37.
 5. Rezavand N, Seyedzadeh SA. Study of hydatiform mole frequency and some relative risk factors. Avicenna Journal of Clinical Medicine 2009; 16(3):27-32.
 6. Almasi A, Almassinokiani F, Akbari P. Frequency of molar pregnancies in health care centers of tehran, iran. J Reprod Infertil 2014; 15(3):157‐160.
 7. Suprasert P, Siriaree S, Manopunya M. Outcomes of Metastatic Gestational Trophoblastic Neoplasia: Fourteen Year Experience from a Northern Thailand Tertiary Care Center. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17(3):1357‐1362.
 8. Koirala A, Khatiwada P, Giri A, Kandel P, Regmi M, Upreti D. The demographics of molar pregnancies in BPKIHS. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2011; 9(36):298‐300.
 9. Boufettal H, Coullin P, Mahdaoui S, Noun M, Hermas S, Samouh N. Les môles hydatiformes complètes au Maroc : étude épidémiologique et clinique [Complete hydatiforme mole in Morocco: epidemiological and clinical study]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2011; 40(5):419‐429.
 10. Ubong IC, Uji AB, Efiok EE, Abeng EG, Felix N. A ten year review of hydatidiform mole in university of Calabar teaching hospital Nigeria. Journal of Gynecology and Obstetrics 2015; 3(4):88-91.
 11. Shamshiri Milani H, Abdollahi M, Torbati S, Asbaghi T, Azargashb E. Risk Factors for Hydatidiform Mole: Is Husband’s Job a Major Risk Factor?. Asian Pac J Cancer Prev 2017; 18(10):2657‐2662.
 12. Giorgione V, Bergamini A, Cioffi R, et al. Role of Surgery in the Management of Hydatidiform Mole in Elderly Patients: A Single-Center Clinical Experience. Int J Gynecol Cancer 2017; 27(3):550‐553.
 13. James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B, Robson SC. High-risk pregnancy: management options. 5nd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2017.
 14. Altieri A, Franceschi S, Ferlay J, Smith J, La Vecchia C. Epidemiology and aetiology of gestational trophoblastic diseases. Lancet Oncol 2003; 4(11):670‐678.
 15. Joneborg U, Eloranta S, Johansson AL, Marions L, Weibull CE, Lambe M. Hydatidiform mole and subsequent pregnancy outcome: a population-based cohort study. Am J Obstet Gynecol 2014; 211(6):681.e1‐681.e6817.
 16. Sebire NJ, Fisher RA, Foskett M, Rees H, Seckl MJ, Newlands ES. Risk of recurrent hydatidiform mole and subsequent pregnancy outcome following complete or partial hydatidiform molar pregnancy. BJOG 2003; 110(1):22‐26.
 17. Altman AD, Bentley B, Murray S, Bentley JR. Maternal age-related rates of gestational trophoblastic disease. Obstet Gynecol 2008; 112(2 Pt 1):244‐250.
 18. Andreasen L, Christiansen OB, Niemann I, Bolund L, Sunde L. NLRP7 or KHDC3L genes and the etiology of molar pregnancies and recurrent miscarriage Mol Hum Reprod. 2013; 19(11):773‐781.
 19. Gockley AA, Joseph NT, Melamed A, et al. Effect of race/ethnicity on clinical presentation and risk of gestational trophoblastic neoplasia in patients with complete and partial molar pregnancy at a tertiary care referral center. Am J Obstet Gynecol 2016; 215(3):334.e1‐334.e3346.
 20. Fallahian M, Foroughi F, Vasei M, et al. Outcome of subsequent pregnancies in familial molar pregnancy. Int J Fertil Steril 2013; 7(1):63‐66.
 21. Rezavand N, Kamramanesh M, Veisi F, Zangeneh M, Basiri S, Rezaei M. A Survey on Subsequent Pregnancy Outcome after Molar Pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(54):1-6.
 22. Parazzini F, La Vecchia C, Mangili G, et al. Dietary factors and risk of trophoblastic disease. Am J Obstet Gynecol 1988; 158(1):93‐99.
 23. Lurain JR. Gestational trophoblastic disease I: epidemiology, pathology, clinical presentation and diagnosis of gestational trophoblastic disease, and management of hydatidiform mole. Am J Obstet Gynecol 2010; 203(6):531‐539.
 24. Candelier JJ. The hydatidiform mole, Cell adhesion & migration 2016; 10(1-2):226-35.
 25. Andrijono A, Muhilal M. Prevention of post-mole malignant trophoblastic disease with vitamin A. Asian Pac J Cancer Prev 2010; 11(2):567‐570.
 26. Wells GA, Shea B, O’Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses; 2000.
 27. Berkowitz RS, Bernstein MR, Harlow BL, et al. Case-control study of risk factors for partial molar pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1995; 173(3 Pt 1):788‐794.
 28. Al-Khafaji QA, Alshalah HH, Al-Hilli NM. Study the association of plasma homocysteine, retinol binding protein, pre albumin, and albumin in partial hydatidiform mole. Biomedicine (India) 2018; 38(1):120-5.
 29. Berkowitz RS, Cramer DW, Bernstein MR, Cassells S, Driscoll SG, Goldstein DP. Risk factors for complete molar pregnancy from a case-control study. Am J Obstet Gynecol 1985; 152(8):1016‐1020.
 30. Andrijono, Kurnia K, Asikin N. A case-control study of vitamin A level in hydatidiform mole. Med J Indones 1997; 6(3):153-7.
 31. Kolusari A, Adali E, Kurdoglu M, et al. Catalase activity, serum trace element and heavy metal concentrations, vitamin A, vitamin D and vitamin E levels in hydatidiform mole. Clin Exp Obstet Gynecol 2009; 36(2):102‐104.
 32. Harma M, Harma M, Erel O. Increased oxidative stress in patients with hydatidiform mole. Swiss Med Wkly 2003; 133(41-42):563‐566.
 33. Harma M, Harma M, Kocyigit A, Yurtseven S, Demir N. Serum levels of folate, vitamin B12 and homocysteine in complete hydatidiform mole. J Reprod Med 2004; 49(4):285‐288.
 34. Kokanali MK, Oztürkkan D, Unsal N, Möroy P, Güngör T, Mollamahmutoğlu L. Plasma homocysteine, vitamin B12 and folate levels in hydatidiform moles and histopathological subtypes. Arch Gynecol Obstet 2008; 278(6):531‐534.
 35. Hasanzadeh M, Ayatollahi H, Ahmadi SH, Namaghi SR. Comparison of serum vitamin D levels in women with gestational trophoblastic neoplasia and healthy women. Tehran Univ Med J 2016; 74(4):268-73.
 36. Zhang Y, Rishi AK, Dawson MI, Tschang R, Farhana L, Boyanapalli M, et al. S-phase Arrest and Apoptosis Induced in Normal Mammary Epithelial Cells by a Novel Retinoid. Cancer Research 2000; 60(7):2025-32.
 37. Whitworth JM, Straughn JM Jr, Atigadda VR, Muccio DD, Buchsbaum DJ. The use of retinoids in ovarian cancer: a review of the literature. Int J Gynecol Cancer 2012; 22(2):191‐198.
 38. Hewison M. Vitamin D and the immune system: new perspectives on an old theme. Endocrinol Metab Clin North Am 2010; 39(2):365‐379.
 39. Avila E, Díaz L, Barrera D, Arranz C, Halhali A, Larrea F. Metabolism of vitamin D in the human choriocarcinoma cell line JEG-3. The Journal of steroid biochemistry and molecular biology 2007; 103(3-5):781-785.
 40. Fernandez-Garcia NI, Palmer HG, Garcia M, et al. 1alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 regulates the expression of Id1 and Id2 genes and the angiogenic phenotype of human colon carcinoma cells. Oncogene 2005; 24(43):6533‐6544.
 41. Alipour S, Hadji M, Hosseini L, et al. Levels of serum 25-hydroxy-vitamin d in benign and malignant breast masses. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(1):129‐132.
 42. Bouillon R, Eelen G, Verlinden L, Mathieu C, Carmeliet G, Verstuyf A. Vitamin D and cancer. J Steroid Biochem Mol Biol 2006; 102(1-5):156‐162.
 43. Morales-Oyarvide V, Meyerhardt JA, Ng K. Vitamin D and Physical Activity in Patients With Colorectal Cancer: Epidemiological Evidence and Therapeutic Implications. Cancer J 2016; 22(3):223‐231.
 44. Nomura S, Okamoto T, Matsuo K, et al. Serum and tissue vascular endothelial growth factor levels in hydatidiform mole. Life Sci 1998; 63(20):1793‐1805.
 45. Hubel CA. Oxidative stress in the pathogenesis of preeclampsia. Proc Soc Exp Biol Med 1999; 222(3):222‐235.