مقایسه تأثیر آموزش الکترونیک و کتابچه بر رضایت مندی زنان از مراقبت های دوران پس از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: رضایت ارباب رجوع، وسیله ای ارزشمند جهت ارزیابی عملکرد برنامه ریزان سیستم بهداشتی و درمانی و راه گشایی برای برنامه ریزان ارتقاء شیوه های خدمات می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش الکترونیک بر رضایت مندی زنان نخست زا درباره مراقبت های دوران پس از زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه نیمه تجربی و آینده نگر در سال 92-1391 بر روی 72 نفر از مادران نخست زا در دوره پس از زایمان و مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه مداخله (آموزش الکترونیک) و کنترل (کتابچه) تقسیم شدند. پرسشنامه رضایت زنان در مورد مراقبت های پس از زایمان در هر دو گروه در قبل و دو هفته پس از آموزش تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آماری تی تست و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، نمره رضایت قبل از مداخله در هر دو گروه آموزشی تفاوت آماری معنی داری نداشت (030/0=p) در حالی که 2 هفته بعد از مداخله، دو گروه از این نظر تفاوت آماری معنی داری داشتند (010/0=p). علاوه بر این بین افزایش نمره رضایت در هر دو  گروه نیز ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (014/0=p).
نتیجه‌گیری: برنامه آموزش الکترونیک می تواند باعث افزایش سطح رضایت زنان نخست زا در دوران پس از زایمان شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between the Impacts of E-Learning and Booklet Education on Nulliparous Women’s Satisfaction about Postpartum Care

نویسندگان [English]

  • Soheila Mohamadirizi
  • Parvin Bahadoran
  • Fariba Fahami
M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Clients satisfaction is a valuable means to assess the performance of the planners and executive authorities of health and treatment system and lead to plan for promotion of the ways for providing the care services. The aim of this study was determining the effect of E-learning education on nulliparous women’s satisfaction about postpartum cares.
Methods: This prospective quasi-experimental study was carried out on 72 nulliparous women in postpartum period who referred to Beheshti hospital in Isfahn, Iran in 2012-2013. Subjects were divided randomly into two groups of experimental (electronic) and control (booklet) groups. Women’s satisfaction questionnaire about postpartum cares was completed by both groups before and 2 weeks after education. Data were analyzed using SPSS software version 11.5, t-test and paired t-test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: No significant difference was observed in satisfaction scores of two educational groups before intervention (p=0.030), while the difference between the scores of two groups was statistically significant 2 weeks after intervention (p=0.010). Also there was a significant correlation between the rate of changes in increased satisfaction in two groups (p=0.014).
Conclusion: E-learning program can increase the satisfaction level in nulliparous women during the postpartum period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Satisfaction
  • Electronics
  • Postpartum Period
  • Women