بررسی تأثیر گیاه پنج‌انگشت بر اختلال کارکرد جنسی زنان سن باروری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

3 استاد گروه داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه داروسازی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

6 دانشیار، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: توجه به کارکرد جنسی زنان در سن باروری بخاطر درگیری طولانی مدت با آن و تأثیر بر سلامت فردی، روابط زوجین و فرزندآوری، حائز اهمیت است. اثربخشی فیتواستروژنی گیاه پنج‌انگشت، بر کارکرد جنسی زنان در سنین یائسگی و همچنین در مطالعات حیوانی محدود، بررسی و نشان داده که سبب بهبود، افزایش رفتار و هورمون‌های جنسی می­شود، اما در زنان سن باروری بررسی نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مصرف گیاه پنج‌انگشت بر اختلال کارکرد جنسی زنان سن باروری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه‌کور در سال 1398 بر روی 102 زن مراجعه کننده به درمانگاه زنان مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) رشت جهت انجام پاپ اسمیر انجام شد. داوطلبان واجد شرایط، پرسشنامه شاخص کارکرد جنسی زنان (FSFI) را تکمیل و در صورت قرار گرفتن در گروه اختلال کارکرد جنسی، به‌طور تصادفی در دو گروه مصرف کننده قرص حاوی گیاه پنج‌انگشت و دارونما قرار گرفتند. پس از 4 هفته مجدد پرسشنامه شاخص کارکرد جنسی زنان توسط زنان تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های کای دو، فیشر، من‌ویتنی، تی مستقل و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: افراد دو گروه از نظر ویژگی­های فردی، اجتماعی و مامایی همگن بودند و نمره میانگین کل کارکرد جنسی و حیطه‌ها قبل از مداخله بین دو گروه یکسان بود (05/0≤p). پس از یک‌ماه مداخله بین دو گروه نمره میانگین کل کارکرد جنسی و حیطه­ها اختلاف آماری معنی‌داری نداشت (05/0≤p) و در مقایسه نمرات درون‌گروهی، فقط نمره حیطه ارگاسم ارتقاء داشت (02/0=p).
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر تغییری در کارکرد جنسی زنان قبل و بعد از مداخله مشاهده نشد، لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به مکانیسم اثر فیتواستروژن‌ها و همانند مطالعات مشابه در زنان یائسه، این تحقیق در بازه زمانی طولانی‌تر انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Vitex agnus-castus plant on sexual function in women of reproductive age

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Fatemeh Dalil Heirati 1
 • Roya KaboudMehri 2
 • Faraz Mojab 3
 • Shamim Sahranavard 4
 • Maliheh Nasiri 5
 • Giti Ozgoli 6
1 M.Sc. student of Midwifery, Student Research Committee, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
3 Professor, Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate professor, Department of Pharmacology, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 Associate professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: It is important to pay attention to the sexual function of women of childbearing age due to long-term conflict with it and its impact on personal health, marital relations and childbearing. The phytoestrogenic effect of the Vitex agnus-castus plant on sexual function of postmenopausal women as well as in limited animal studies has been shown to improve, enhance sexual behavior and hormones, but it has not been studied in women of childbearing age. Therefore, this study was performed with aim to determine the effect of Vitex agnus-castus plant consumption on sexual dysfunction in women of childbearing age.
 Methods: This double-blind clinical trial study was performed on 102 women referred to Alzahra Women's Clinic of Rasht for doing Pap smears in 2019. Eligible candidates completed the Female Sexual Function Index (FSFI) questionnaire; if they were placed in the group of sexual dysfunction and then randomly assigned to two groups of Vitex agnus-castus tablet or placebo. FSFI questionnaire was again completed after 4 weeks. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and Chi-square, Fisher, Mann-Whitney, Independent-t and paired t-test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Two groups were homogeneous in terms of demographic, social and midwifery characteristics, and mean scores of total sexual function and domains were similar between the two groups before the (p≥0.05). After one month of the intervention, mean score of total sexual function and domains was not statistically significant between two groups (p≥0.05). In comparison of the scores within-group, only the score of orgasm domain was improved (p=0.02).
Conclusion: There was no change in sexual function of women before and after the intervention; so it is recommended that given the mechanism of the effects of phytoestrogens and similar studies in postmenopausal women, this study be conducted over a long period of time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Female sexual dysfunction
 • Phytoestrogens
 • Vitex agnus-castus
 • Women of reproductive age
 1. SadocK BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. 11nd Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Winlkinson; 2014.
 2. Wolpe RE, Zomkowski K, Silva FP, Queiroz APA, Sperandio FF. Prevalence of female sexual dysfunction in Brazil: a systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2017; 211:26-32.
 3. Ghiasi A, Keramat A. Prevalence of Sexual Dysfunction among Reproductive-age Women in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2018; 6(3):1390-1398.
 4. Tahmasebi H, Abasi E. Sexual function and its relation with depression in referring women to health centers affiliated to medical science university in Sari Township. Family Health (Journal of Helth Breeze) 2013; 1(3):40-44.
 5. Shakarami M, Davarnia R, Zahrakar K, Gohari S. The effect of sex education on sexual intimacy of married women. Iranian Journal of Psychiatric Nursing 2014; 2(1):34-42.
 6. Nappi RE, Cucinella L, Martella S, Rossi M, Tiranini L, Martini E. Female sexual dysfunction (FSD): Prevalence and impact on quality of life (QoL). Maturitas 2016; 94:87-91.
 7. Sobecki JN, Curlin FA, Rasinski KA, Lindau ST. What we don't talk about when we don't talk about sex: results of a national survey of U.S. obstetrician/gynecologists. J Sex Med 2012; 9(5):1285‐1294.
 8. ISSWSH/NAMS Consensus Committee. ISSWSH position statement. J Sex Med 2014; 11(5):1109.
 9. Lipshultz LI, Pastuszak AW, Goldstein AT, Giraldi A, Perelman MA. Management of Sexual Dysfunction in Men and Women: An Interdisciplinary Approach Springer; 2016.
 10. Sumalatha K, Kumar S, Lakshmi SM. Review on natural aphrodisiac potentials to treat sexual dysfunction. Int J Pharm Ther 2010; 1(1):6-14.
 11. Chauhan NS, Sharma V, Dixit VK, Thakur M. A review on plants used for improvement of sexual performance and virility. Biomed Res Int 2014; 2014:868062.
 12. Shifren JL. Overview of sexual dysfunction in women: Management [Internet]. Up to Date; 2020.
 13. Abdnejad R, Simbar M. A review on herbal medicines effective of premenstrual syndrome in Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(11):18-30.
 14. Sadeghi T, Azimi A, Loripoor M. Comparing the effect of black Cohosh versus Vitagnus on the impovement of menopause symptoms. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 21(12):1-10.
 15. Rani A, Sharma A. The genus Vitex: A review. Pharmacogn Rev 2013; 7(14):188‐198.
 16. van Die MD, Burger HG, Teede HJ, Bone KM. Vitex agnus-castus extracts for female reproductive disorders: a systematic review of clinical trials. Planta Med 2013; 79(7):562‐575.
 17. Mirheidar H. Botany application of plants in prevention and treatment of diseases. Tehran: Daftar-e Nashr-e-Farhang Islami; 2003.
 18. Upton R, Pharmacopoeia AH. Chaste Tree Fruit: Vitex Agnus-castus: Standards of Analysis, Quality Control, and Therapeutics: American Herbal Pharmacopoeia; 2001.
 19. Peggy Hsu P. Natural medicines comprehensive database. J Med Libr Assoc 2002; 90(1):114.
 20. Hoffmann D. Medical herbalism: the science and practice of herbal medicine. 1nd ed. Healing Arts Press: Simon and Schuster; 2003. p. 672.
 21. Wuttke W, Jarry H, Christoffel V, Spengler B, Seidlová-Wuttke D. Chaste tree (Vitex agnus-castus)--pharmacology and clinical indications. Phytomedicine 2003; 10(4):348‐357.
 22. Jarry H, Spengler B, Porzel A, Schmidt J, Wuttke W, Christoffel V. Evidence for estrogen receptor beta-selective activity of Vitex agnus-castus and isolated flavones. Planta Med 2003; 69(10):945‐947.
 23. Heuzé-Joubert I, Mennecier P, Simonet S, Laubie M, Verbeuren TJ. Effect of vasodilators, including nitric oxide, on the release of cGMP and cAMP in the isolated perfused rat kidney. European journal of pharmacology 1992; 220(2-3):161-71.
 24. Konishi M, Su C. Role of endothelium in dilator responses of spontaneously hypertensive rat arteries. Hypertension.1983; 5(6):881‐886.
 25. Durand S, Davis SL, Cui J, Crandall CG. Exogenous nitric oxide inhibits sympathetically mediated vasoconstriction in human skin. J Physiol 2005; 562(Pt 2):629‐634.