آنالیز پلی‌مورفیسمهای ژنهای ترومبوفیلی به ‌عنوان یک فاکتور خطر سقط جنین: یک مطالعه مقطعی- توصیفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی پزشکی ملکولی، بخش اپیدمیولوژی پزشکی و بیوانفورماتیک، انستیتو کارولینسـکا، استکهلم، سوئد.

2 کارشناس ارشد ژنتیک - بیولوژی، آزمایشگاه سعید، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی میکروب‌شناسی پزشکی، بخش بیولوژی مولکولی، مرکز تحقیقات آزمایشگاه مرجع سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: ژن­های ترومبوفیلی غالباً به‌عنوان مهم‌ترین عوامل خطر در ایجاد بیماری­های قلبی - عروقی، ترومبوآمبولی و از همه مهم‌تر برای سقط‌­ های حاملگی گزارش می­شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع این پلی‌مورفیسم‌ها در زنان مراجعه کننده به یکی از آزمایشگاه­های پاتوبیولوژی مولکولی تهران انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 591 نمونه­ خون بایگانی شده زنانی که با اختلالات سقط جنین و ناباروری از بهمن ماه 1392 تا اردیبهشت سال 1396 به یکی از آزمایشگاه­های تشخیص مولکولی تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران برای مطالعه پلی‌مورفیسم­های تک نوکلئوتیدی با استفاده از روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفتند. روش حاضر از نظر ویژگی، حساسیت و دقت توسط کنترل­های مثبت و منفی برای جهش­های مورد مطالعه و همچنین توسط نرم‌افزار­های بیوانفورماتیک از نظر صحت عملکرد بر اساس دستورالعمل‌های تشخیصی سازمان بهداشت جهانی و مقالات معتبر علمی مورد تأیید و بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها:در مطالعه حاضر هموزیگوسیتی ژن­های پروترومبین (AA)، لیدن (AA) و (TT)HPA-1 تشخیص داده نشد. از بین ژنوتیپ‌ها، وقوع آلل­های وحشی (3/96%) و هتروزیگوت FII (7/3%) به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان شیوع را دارا بودند. ژن MTHFR 1298 A>C در مقایسه با سایر ژن‌ها بالاترین فراوانی را در بین 296 بیمار دارا بود. میزان فراوانی هتروزیگوسیتی ژنوتیپ‌های PAI-1،MTHFR1298 ،MTHFR677 ، فاکتور XIII،  HPA-1،β-Fibrinogen ، فاکتور V لیدن و پروترومبین به‌ترتیب 6/72%، 70%، 5/40%، 4/29%، 5/25%، 20%، 4/4% و 7/3% بود.
نتیجه‌گیری: هتروزیگوسیتی ژن­های MTHFR 1298، MTHFR 677 و PAI-I از شیوع قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند و بایستی مورد بررسی و دقت نظر بیشتری جهت راهکارهای درمانی به‌ویژه در اختلالات انعقادی و سقط جنین قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Polymorphisms of Thrombophilia Genes as Risk Factor of Miscarriage: a cross-sectional descriptive study

نویسندگان [English]

 • Amir Sohrabi 1
 • Fatemeh Eskandari 2
 • Massoud Hajia 3
1 PhD in Molecular Medicine, Department of Medical Epidemiology and Bio-informatics, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
2 M.Sc. in Biology-Genetic, Saeed Pathobiology Laboratory, Tehran, Iran.
3 PhD in Medical Microbiology, Department of Molecular Biology, Research Center of Health Reference Laboratory, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Thrombophilia genes are frequently reported to be major risk factors in the development of cardiovascular disease, thromboembolism and more importantly of pregnancy abortion. The study was conducted to investigate the prevalence rate of thrombophilia polymorphisms in Iranian women.
Methods: 591 women had miscarriage and infertility disorders who were referred to a private pathobiology laboratory in Tehran, Iran. The subjects were evaluated for single nucleotide polymorphisms using PCR-RFLP procedure during February 2013 to May 2016. Current method was validated and verified for specificity, sensitivity and accuracy by approved and known mutations controls and bioinformatics software’s.
ResultsAt present study, homozygosity of  prothrombin (AA), leiden (AA) and HPA-1 (TT) were not diagnosed. Among these genotypes, occurrence of FII (Wild type-GG and heterozygous-GA) was highest and lowest rate as 96.3% and 3.7%, respectively. The MTHFR 1298 A>C (AC and CC) had the highest frequency (296 subjects) comparison with the other ones. Outcomes frequency rates (%) of heterozygosity PAI-1, MTHFR1298, MTHFR677, Factor XIII, HPA-1, β-Fibrinogen, Factor V Leiden and Prothrombin were 72.6 %, 70%, 40.5%, 29.4%, 25.5%, 20%, 4.4% and 3.7%,  respectively.
Conclusion: Heterozygosity prevalence rate of PAI-1, MTHFR1298 and MTHFR677 are the most common in women. It would appear thrombophilia genes should be considered in preventive strategies particularly in coagulopathy and miscarriage disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Polymorphism
 • Thrombophilia genes
 • Miscarriage
 1. Elmahgoub IR, Afify RA, Abdel Aal AA, El-Sherbiny WS. Prevalence of coagulation factor XIII and plasminogen activator inhibitor-1 gene polymorphisms among Egyptian women suffering from unexplained primary recurrent miscarriage. J Reprod Immunol 2014; 103:18-22.
 2. Ticconi C, Mancinelli F, Gravina P, Federici G, Piccione E, Bernardini S. Beta-fibrinogen G-455A polymorphisms and recurrent miscarriage. Gyecol Obstet Invest 2011; 71(3):198-201.
 3. Hohlagschwandtner M, Unfried G, Heinze G, Huber JC, Nagele F, Tempfer C. Combined thrombophilic polymorphisms in women with idiopathic recurrent miscarriage. Fertil Steril 2003; 79(5):1141-8.
 4. Ho WK. Deep vein thrombosis--risks and diagnosis. Aust Fam Physician 2010; 39(7):468-74.
 5. Anderson FA Jr, Spencer FA. Risk factors for venous thromboembolism. Circulation 2003; 107(23 Suppl): I9-16.
 6. De Stefano V, Finazzi G, Mannucci PM. Inherited thrombophilia: pathogenesis, clinical syndromes, and management. Blood 1996; 87(9):3531-44.
 7. Rosendaal FR, Reitsma PH. Genetics of venous thrombosis. J Thromb Haemost 2009; 7 Suppl:301-4.
 8. Neamatzadeh H, Ramazani V, Kalantar SM, Ebrahimi M, Sheikhha MH. Serum immune reactivity against β2- Glycoprotein-I and anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies by ELI-P-Complex screening technology in recurrent miscarriage. Minerva Ginecol 2016; 68(3):243-9.
 9. Valdez LL, Quintero A, Garcia E, Olivares N, Celis A, Rivas F Jr, et al. Thrombophilic polymorphisms in preterm delivery. Blood Cells Mol Dis 2004; 33(1):51-6.
 10. Yenicesu GI, Cetin M, Ozdemir O, Cetin A, Ozen F, Yenicesu C, et al. A prospective case-control study analyzes 12 thrombophilic gene mutations in Turkish couples with recurrent pregnancy loss. Am J Reprod Immunol 2010; 63(2):126-36.
 11. Proite MM, Malinverni AM, Oshima CT, Ishigai MM, Moron AF, et al. Mutations in the gene for factor v leiden and g20210a prothrombin polymorphism in women with recurrent spontaneous abortion: a retrospective study in a brazilian population. J Clin Gynecol Obstet 2016; 5(3):85-91.
 12. Hajia M. Secondary use of laboratory data: potentialities and limitations. Iran J Pathol 2019; 14(3):188-192.
 13. Hajia M, Safadel N, Samiee SM, Dahim P, Anjarani S, Nafisi N, et al. Quality assurance program for molecular medicine laboratories. Iran J Public Health 2013; 42(Supple1):119-124.
 14. Karimi A, Abdolhasani M, Hashemzadeh-Chaleshtori M, Pourgheysari B. A preliminary study of inherited thrombophilic risk factors in different clinical manifestations of venous thromboembolism in central Iran. Indian J Med Res 2015;142(1):46-52.
 15. Eskandari F, Akbari MT, Zare-Karizi Sh. Association of C677T and A1298C polymorphisms of the MTHFR gene with recurrent pregnancy loss. Pajouhandeh 2013; 18(4):167-173.
 16. Parand AHonar NAflaki K, Imanieh MHHaghighat MCohan N, et al. Management of bleeding in post-liver disease, surgery and biopsy in patients with high uncorrected international normalized ratio with prothrombin complex concentrate: an Iranian experience. Iran Red Crescent Med J 2013; 15(12):e12260.
 17. Farajzadeh M, Bargahi N, Poursadegh Zonouzi A, Farajzadeh D, Pouladi N. Polymorphisms in thrombophilic genes are associated with deep venous thromboembolism in an Iranian population. Meta Gene 2014; 15(2):505-513.
 18. Poursadegh Zonouzi AChaparzadeh NGhorbian SSadaghiani MMFarzadi LGhasemzadeh A, et al. The association between thrombophilic gene mutations and recurrent pregnancy loss. J Assist Reprod Genet 2013; 30(10):1353-9.
 19. Kamali M, Hantoushzadeh S, Borna S, Neamatzadeh H, Mazaheri M, Noori-Shadkam M, et al. Association between thrombophilic genes polymorphisms and recurrent pregnancy loss susceptibility in the Iranian population: a systematic review and meta-analysis. Iran Biomed J 2018; 22(2):78-89.
 20. Sofi FLari BRogolino AMarcucci RPratesi GDorigo W, et al. Thrombophilic risk factors for symptomatic peripheral arterial disease. J Vasc Surg 2005; 41(2): 255-60.
 21. Bargahi NFarajzadeh MPoursadegh-Zonouzi AFarajzadeh D. Prevalence of thrombophilic gene polymorphisms in an Azari population of Iran. Hematol Rep 2014; 6(2):5321.
 22. Saidi SMahjoub TSlamia LBAmmou SBAl-Subaie AMAlmawi WY. Polymorphisms of the human platelet alloantigens HPA-1, HPA-2, HPA-3, and HPA-4 in ischemic stroke. Am J Hematol 2008; 83(7):570-3.
 23. Khaniani MS, Afkhami F, Abbasalizadeh F, Mansoori Derakhshan S. Evaluation of thrombophilic genes in recurrent pregnancy loss: a case-control study in Iranian women. Int J Hum Genet 2016; 16(1):48-52.
 24. Ozturk NBakan EGul MABakan NSebin EKiziltunc A. The frequency of some thrombophilic mutations in Eastern Turkey. Eurasian J Med 2016; 48(1):2-5.
 25. Bigdeli RYounesi MRPanahnejad EAsgary VHeidarzadeh SMazaheri H. Association between thrombophilia gene polymorphisms and recurrent pregnancy loss risk in the Iranian population. Syst Biol Reprod Med 2018; 64(4):274-282.