بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا-3 بر روی علائم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 استادیار علوم تغذیه، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

3 دکترای آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به نتایج متفاوت مطالعات در مورد اثرات اسیدهای چرب امگا-3 بر روی علائم این سندرم و عدم وجود عوارض آنها،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا-3 بر علائم سندرم پیش از قاعدگی دانشجویان دختر انجام شد.
روش کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور در سال 1390 بر روی 50 دانشجوی دختر مجرد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. افراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. به افراد گروه اول، مکمل امگا-3 دو بار در روز به صورت دو کپسول خوراکی یک گرمی به مدت دو ماه داده شد. به افراد گروه دوم به صورت مشابه پلاسبو داده شد. علائم PMS، قبل و بعد از دادن داروها در دو گروه توسط پرسشنامه سنجیده شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آماری نظیر تی، کای دو و آزمون آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد 03/1 ± 35/20 سال و میانگین سنی اولین قاعدگی و شروع درد قاعدگی آنها به ترتیب 29/2 ± 47/13 و 67/5 ± 26/12 سال و میانگین شاخص توده بدنی آنها 40/2 ± 03/21 کیلوگرم بر متر مربع بود. علائم و شدت تمام علائم مورد بررسی60 روز بعد از مصرف امگا-3 در گروه مورد کاهش یافت. امگا-3 در مقایسه با دارونما، عصبانیت و افسردگی و احساس ناتوانی در انجام کارها را به طور مؤثری بهبود بخشید اما از نظر آماری در مقایسه با گروه کنترل معنی دار نبود (05/0<p).
نتیجه گیری: شدت تمام علائم مورد بررسی، بعد از مصرف امگا-3 در گروه مورد کاهش یافت که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Omega-3 Fatty Acids on Premenstrual Syndrome

نویسندگان [English]

  • Tahereh Tofighiyan 1
  • Akram Kooshki 2
  • Mohammad Hassan Rakhshani 3
1 M.Sc. of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Nutrition Sciences, Traditional and Complementary Medicine Research Center, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
3 Ph.D. of Biostatistics, Faculty of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Effects of premenstrual syndrome on ordinary activities and quality of life of women is remarkable. This study was aimed to examine the effects of omega-3 fatty acid on premenstrual syndrome.
Methods: This double-blind clinical trial was conducted on 50 the single female students of Sabzevar university of medical sciences in year 2011. Participants with premenstrual syndrome were randomly divided into two groups. The first group received two oral doses of 1 gram capsules of omega-3 supplementation for two months. Similarly, the second group was given placebo. Premenstrual syndrome symptoms in both groups were assessed by self-report questionnaire before and after giving medications. Data were analyzed by SPSS Statistical software version 11.5 and statistical tests including: chi-square, t-test, and ANOVA. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean age of students was 20.35±1.03 years old and mean age of first menstruation and menstrual pain and of them were respectively 13.47 ± 2.29, 12.26 ± 5.67, and body mass index 21.03 ± 2.40 kg/m2. The symptoms and their severity were decreased after 60 days of taking omega-3. In comparison with placebo, omega-3 had effectively improved feelings of anger, depression and inability in doing activities (p>0.05).
Conclusion: Omega-3 supplementation seems effective in reducing PMS symptoms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Omega-3 Fatty Acids
  • Premenstrual Syndrome
  • Students