بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکترای تخصصی بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران. دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

5 کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: تعداد زیادی از زنان از ماستالژی رنج می­برند که این موضوع به‌دلیل اهمیت مصرف صحیح دارو از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به عوارض داروهای شیمیایی، بیماران تمایل به استفاده از داروهای مکمل دارند، لذا مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف مقایسه تأثیر روغن گل­مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره‌ای زنان انجام شد.
روش­کار: در این مطالعه متاآنالیز و مرور سیستماتیک، اطلاعات مربوط به مقایسه روغن گل مغربی و ویتامین E با استفاده از کلید واژه‌های فارسی: ماستالژی، ویتامین E، روغن گل مغربی، درد پستان و کلیدواژه­های انگلیسی evening primrose oil and vitamin E، mastalgia و breast pain در پایگاه­های اطلاعاتی SID،Iranmedex ،IranDoc ،Magiran ، Web of science، Scopus، Pubmed و همچنین موتور جستجوی  Google Scholarبدون محدودیت زمانی تا آذر ماه 1398 جستجو انجام شد. جهت ارزیابی کیفیت مطالعات از مقیاس جداد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار CMA2 انجام شد.
یافته­ها: از تعداد کل 701 مطالعه بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت 8 مطالعه کارآزمایی بالینی با حجم نمونه 878 نفر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات در کشورهای ایران، آمریکا، هند و پاکستان انجام شده بود. نتایج متاآنالیز نشان داد که مقدار اختلاف بین دو گروه مداخله و کنترل (888/0 تا 266/0- : CI 95%) 311/0 می­باشد که این اختلاف از نظر آماری معنی­دار نبود (291/0=p) و نشان­دهنده این است که اثربخشی ویتامین E و روغن گل مغربی بر شدت ماستالژی برابر است.
نتیجه­گیری: تأثیر روغن گل مغربی و ویتامین E در درمان ماستالژی یکسان است. با توجه به ناهمگنی زیاد مطالعات، حجم کم نمونه و تنوع روش‌های تعیین پیامد، توصیه به مطالعات بیشتر در این زمینه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of evening primrose oil and vitamin E on the severity of cyclic Mastalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

 • Morvarid Irani 1
 • Sedigheh Sheidaei 2
 • Talat khadivzadeh 3
 • Masoumeh Ghazanfarpour 4
 • Seyedeh Fatemeh Nosrati 5
1 PhD in Reproductive Health, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran. PhD Candidate of Reproductive Health, Student Research Committee, Mashhad
2 M.Sc. in Midwifery, Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 PhD in Reproductive Health, Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Science, Kerman, Iran.
5 M.Sc. in Midwifery, Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Many women suffer from mastalgia; this issue is very important due to the importance of proper use of the drug. Due to the complications of chemical drugs, patients tend to use complementary medicine. Therefore, this systematic review was conducted with aim to compare the effects of evening primrose oil and vitamin E on cyclic mastalgia.
Methods: In this systematic review and meta-analysis, data related to comparison of evening primrose oil and vitamin E were searched using the key words of mastalgia, evening primrose oil, vitamin E, and breast pain in the Electronic databases of Pubmed, Scopus, Web of science, Magiran, Iran doc, Iran medex, SID, and also Google scholar without time limitation until 2019. Jedad Index was used to evaluate the quality of the studies. Data were analyzed by Comprehensive Meta-analysis Version 2.
Results: Among 701 articles found in the initial search, 8 randomized trials with sample volume of 878 participants were selected for this systematic review. The studies were conducted in U.S, India, Pakistan and Iran. The result of meta-analysis showed that the difference between two groups of intervention and control was .311 (95% CI: -0/266 to 0/888) and the difference was not statistically significant (p=0.291); this indicates that the efficacy of Evening promise oil and vitamin E is similar.
Conclusion: The efficacy of Evening promise oil and vitamin E in treatment of mastalgia is similar. Given the high heterogeneity of studies, low sample size and the variety of methods for determining the outcome, further studies in this field is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast pain
 • Complementary medicine
 • Evening primrose oil
 • Mastalgia
 • Meta-analysis
 • Vitamin E
 1. Olawaiye A, Withiam-Leitch M, Danakas G, Kahn K. Mastalgia: a review of management. J Reprod Med 2005; 50(12):933-939.
 2. Kataria K, Dhar A, Srivastava A, Kumar S, Goyal A. A systematic review of current understanding and management of mastalgia. Indian J Surg 2014; 76(3):217-222.
 3. Salati SA, Alhumaid AA. Mastalgia: A narrative literature review of current understanding and management. East and Central African Journal of Surgery 2018; 23(1):42-51.
 4. Ader DN, Browne MW. Prevalence and impact of cyclic mastalgia in a United States clinic-based sample. Am J Obstet Gynecol 1997; 177(1):126-132.
 5. Khan SA, Apkarian AV. The characteristics of cyclical and non-cyclical mastalgia: a prospective study using a modified McGill Pain Questionnaire. Breast Cancer Res Treat 2002; 75(2):147-157.
 6. Shobeiri F, Oshvandi K, Nazari M. Clinical effectiveness of vitamin E and vitamin B6 for improving pain severity in cyclic mastalgia. Iran J Nurs Midwifery Res 2015; 20(6):723-727.
 7. Fathizadeh N, Takfallah L, Ehsanpour S, Namnabati M, Askari S. Effects of evening primrose oil and vitamin E on the severity of periodical breast pain. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2009; 13(3):90-93.
 8. Seraji A, Salehi A, Momeni H, Kerami A, Naeimi N. The Effects of Evening Primrose and Vitex Agnus on Pain Scale of the Women with Cyclic Mastalgia A Clinical Trial. Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 2014; 3(4):639-53.
 9. Sekhavat L, Zare Tarzejani T, Kholase Zadeh P. The effect of vitex agnus-castus on mastalgia in women. Iran South Med J 2009; 11(2):147-52.
 10. Alvandipour M, Tayebi P, Alizadeh Navaie R, Khodabakhshi H. Comparison between effect of Evening Primrose oil and vitamin E in treatment of cyclic mastalgia. J Babol Univ Med Sci 2011; 13(2):7-11.
 11. Dinç T, Coşkun F. Comparison of fructus agni casti and flurbiprofen in the treatment of cyclic mastalgia in premenopausal women. Ulus Cerrahi Derg 2014; 30(1):34-38.
 12. Sarayloo K, Mirzaii Najmabadi Kh, Ghazanfarpour M. Effects Of The Evening Primrose Oil On Women's Mastalgia: A Systematic Review Of Randomized Controlled Trials. The Malaysian Journal of Nursing 2017; 9(2):28-35.
 13. Moosavi S, Rohani C. Critical Appraisal of the Randomized Controlled Trial Studies Reports in Nursing Journals. Iranian Journal of Nursing Research 2016; 11(3):37-47.
 14. Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG. Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ 2003; 327(7414):557-560.
 15. Jafarnezhad F, Adib Moghaddam E, Ahmad Emami S, Saki A, Hami M, Mohammadzadeh Vatanchi A. Comparative effect of Flaxseed and Evening primrose oil with vitamin E on severity of Cyclic Mastalgia in women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):8-16.
 16. Pruthi S, Wahner-Roedler DL, Torkelson CJ, et al. Vitamin E and evening primrose oil for management of cyclical mastalgia: a randomized pilot study. Altern Med Rev 2010; 15(1):59-67.
 17. Thakur N, Nazeer N, Wani R, Parray F. Evening Primrose Oil and Vitamin E in Mastalgia Which Is Better? Journal of Medical Science and Clinical Research 2016; 4(11):13999-4003.
 18. Masoumi S, Khalili A, Delforooz A, Faradmal J, Shayan A. Comparison the effect of evening primrose oil and vitamin E on premenstrual syndrome. Complementary Medicine Journal 2017; 7(2):1931-1943.
 19. Ghazanfor R, Qureshi U, Adil RG, Malik S, Tariq M, Khan JS. Comparative study of effectiveness of vitamin E and evening primrose oil for pain relief in moderate cyclical mastalgia. Professional Medical Journal 2019; 26(8):1328-32.
 20. Horrobin DF. The role of essential fatty acids and prostaglandins in the premenstrual syndrome. J Reprod Med 1983; 28(7):465-8.
 21. Katiyar SK, Nigam SK, Omar PK. Clinico-pathological profile of mastalgia in and around Kanpur. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2012; 1(4):565-571.
 22. Cornish S, Mehl-Madrona L. The role of vitamins and minerals in psychiatry. Integr Med Insights 2008; 3:33-42.
 23. Hardy ML. Herbs of special interest to women. Journal of the American Pharmaceutical Association 2000; 40(2):234-42.
 24.  Parsay S, Olfati F, Nahidi S. Therapeutic effects of vitamin E on cyclic mastalgia. Breast J 2009; 15(5):510-514.
 25. Sushel C, Syed BM, Sangrasi AK, Qureshi JN, Talpur AH. Role of Vitamin E in Mastalgia in Young Women. J Liaquat Uni Med Health Sci 2016; 15(2):67-70.