تأثیر عصاره هیدروالکلی میخک بر شدت درد زخم اپی‌زیاتومی زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3 استادیار گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: اپی­زیاتومی، یکی از مداخلات جراحی در روند زایمان طبیعی است که درد ناشی از اپی­زیاتومی مشکلی استرس­زا برای مادران بعد از زایمان است. امروزه توجه بیشتر به استفاده از روش­های کاهنده درد در طب سنتی مانند عصاره میخک شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف اثربخشی عصاره هیدروالکلی غنچه­های گیاه میخک بر میزان درد زخم اپی­زیاتومی زایمان طبیعی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سوکور در سال 1398 بر روی 80 نفر از مادران زایمان نموده در بیمارستان‌های شهر فردوس، گناباد و مشهد انجام شد. افراد با استفاده از بلوک‌بندی تصادفی به دو گروه مداخله و دارونما تقسیم شدند. گروه مداخله عصاره میخک و گروه دارونما آب مقطر دریافت نمودند. واحدهای پژوهش در دو گروه محلول­های مورد نظر را 2 بار در روز به‌مدت 10 روز بعد از زایمان دریافت نمودند. جهت گردآوری اطلاعات از چک‌لیست اطلاعات دموگرافیک و مامایی و ابزار­های استاندارد شده دیداری درد و مک­گیل استفاده شد. میزان درد در چندین مرحله (قبل از شروع مداخله، روز چهارم و دهم بعد از زایمان) سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های تی­زوجی و کای دو انجام شد. انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: میزان درد قبل از شروع مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنی­داری نداشت (77/0=p). میزان درد در دو گروه در روزهای چهارم (00/0=p) و دهم بعد از زایمان (00/0=p) اختلاف آماری معنی­داری را نشان داد.
نتیجه‌گیری: استفاده از عصاره میخک سبب کاهش شدت درد زخم اپی‌زیاتومی پس از زایمان می­شود، بنابراین استفاده از آن پس از انجام اپی­زیاتومی برای کاهش درد توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hydro-alcoholic extract of clove on intensity of episiotomy pain in women: randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Rajabzadeh 1
 • Roghaieh Rahmani Bilandi 2
 • Negar Shafaei-Bajestani 3
 • Seyed Behnam Mazloum Shahri 4
1 M.Sc. student of Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Social Development and Health Promotion Research Center, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
4 M.Sc. of Statistics, Deputy of Research and Technology, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the surgical interventions in the process of natural vaginal delivery is episiotomy. Episiotomy pain is a stressful problem for mothers at postpartum. Nowadays, more attention has been paid to the use of pain reduction techniques in traditional medicine such as clove extract. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of clove buds on the severity of episiotomy pain in normal vaginal delivery.
Methods: This triple-blind clinical trial study was performed on 80 mothers who had delivery in the hospitals of Ferdows, Gonabad and Mashhad in 2019. The subjects were divided into two groups of intervention and placebo using randomized blockade. The intervention group received clove extract and the placebo group received distilled water. The two groups received the solutions twice a day for 10 days after delivery. Demographic and midwifery checklists and pain visual standardized tool and McGill tool were used for data collection. Pain severity was measured in several stages (before intervention, on day 4 and day 10 after delivery). Data were analyzed by SPSS software (version 22) and paired t and Chi-square tests. P < 0.05 was considered statistically significant.
Results: There was no statistically significant difference in pain severity between the two groups before the intervention (p = 0.77). There was significant difference in pain severity between the two groups at day 4 (p = 0.00) and 10 (p = 0.00) after delivery.
Conclusion: The use of clove extract reduces the severity of episiotomy ulcer pain after delivery. Therefore, it is recommended to use it for pain relief after episiotomy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clove
 • Episiotomy
 • Pain
 1. Aradmehr M, Azhari S, Ahmadi S, Azmodeh E. Relationship between delivery and neonatal factors with healing of episiotomy in primiparous women at Mashhad Omalbanin Hospital in 2013. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(17):13-23.
 2. Jahdie F, Egdampour F, Naghizadeh S, Kheyrkhah M, Tagizade M. Effect of Aloe vera and Calendula persica ointment on pain intensity of episiotomy in primiparous women. Horizon Med Sci 2013; 19(1):23-28.
 3. Sabzaligol M, Safari N, Baghcjeghi N, Latifi M, Koohestani HR, Bekhradi R, et al. The effect of Aloevera gel on prineal pain & wound healing after episiotomy. Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 2014; 4(2):766-75.
 4. Akhlaghi F, Alipour T. Comparison of suppository Diclofenac and oral Acetaminophen Codeine in pain relief after Episiotomy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(5):20-24.
 5. Simbar M, Lavaf M, Mojab F, Alavi Majd H, Samimi M. Comparison of honey cream and phenytoin cream effects on episiotomy wound healing in nulliparous women. Complementary Medicine Journal 2015; 5(1):1091-1104.
 6. Eghdampour F, Jahdie F, Kheyrkhah M, Taghizadeh M, Naghizadeh S, Haghani H. The Effect of Aloe Vera Ointment in Wound Healing of Episiotomy among Primiparous Women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(35):25-31.
 7. Abedian Z. Dokht Navabi Rigi S, Dadgar S, Esmaili H. Comparing the Effect of Colling Gel Pads and Ice Pack, after Episiotomy, on the Intensity od Perinal Pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2008; 10(2):79-86.
 8. Azhari S, Aradmehr M, Rakhshandeh H, Tara F, Shakeri MT. The Effects of Chamomile Cream on Wound Healing of Episiotomy in Primiparous Women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(93):16-26.
 9. Duke JA. CRC Handbook of Medicinal Spices. 1nd ed. CRC Press; 2002.
 10. Golmakani N, Rabiei Motlagh E, Tara F, Assili J, Shakeri MT. The Effects of Turmeric (Curcuma Longa L) Ointment on Healing of Episiotomy Site in Primiparous Women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2009; 11(4):29-39.
 11. Karimi I, Dabili A. study of the effect of compound syzygium aromaticum and rheum officinale extract on skin wound healing in rat. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 2016; 9(2):49-56.
 12. Nikouei V, Habibian Dehkordi S, Adibi Sh, Saghaei F, Nikouei V, Abbasi Goujani E. The study of anti-pyretic effect of clove oil in dog. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 2011; 3(1):47.
 13. Zare P, Saeedi M, Akbari J, Morteza-Semnani K. A Review on Herbal Oral Care Products. J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 26(144):394-410.
 14. Shakiba Dastgerdi A, Rafieian-Kopaei M, Jivad N, Sedehi M, Ardeshiri Lordejani N, Shakiba Dastgerdi T. Effects of the hydro-alcoholic extract of clove (Dianthus deltoides) on inflammation and pain response using the xylene test and hot plate test in mice. Journal of Babol University of Medical Sciences 2015; 17(7):58-65.
 15. Alam P, Ansari MJ, Anwer MK, Raish M, Kamal YK, Shakeel F. Wound healing effects of nanoemulsion containing clove essential oil. Artif Cells Nanomed Biotechnol 2017; 45(3):591-597.
 16. Bachiega TF, de Sousa JP, Bastos JK, Sforcin JM. Clove and eugenol in noncytotoxic concentrations exert immunomodulatory/anti‐inflammatory action on cytokine production by murine macrophages. J Pharm Pharmacol 2012; 64(4):610-6.
 17. Jarrahi M, Emami Abarghooee M. The effect of hydroalcoholic matricaria chamomilla extract on cutaneous burn wound healing in albino Rats. J Gorgan University of Medical Sciences 2008; 10(2):22-26.
 18. Saeed TA, Osman OA, Amin AE, Badwi SEl. Safety Assessment and Potential Anti-Inflammatory Effect of Ethanolic Extract of Syzygium aromaticum in Albino Rats. Advances in Bioscience and Biotechnology 2017; 8(11):411-420.
 19. Zibadi S, Watson RR, Preedy VR. Handbook of dietary and nutritional aspects of human breast milk. Wageningen Academic Publishers; 2013
 20. Yahya S, Ozgoli G, Mojab F, Alavi Majd H, Shojaee A, Mirhaghjou N. The effect of hypericum perforatum cream on perineal pain after episiotomy in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(159):1-7.
 21. Jahdi F, Sheikhan F, Marghati Khouei ES, Haghani H. The effect of lavender essence on the post-episiotomy pain intensity of perineum. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2009; 16(3):127-133.
 22. Rezvani Amin M, Siratinayer M, Abadi A, Moradyan T. Correlation between Visual Analogue Scale and Short form of McGill Questionnaire in Patients with Chronic Low Back Pain. Qom Univ Med Sci J 2012; 6(1):31-34.
 23. Alqareer A, Alyahya A, Andersson L. The effect of clove and benzocaine versus placebo as topical anesthetics. J Dent 2006; 34(10):747-50.
 24. Hatami K, Yousofvand N, Babaei Garmkhany S. Evaluation of analgesic effects of clove extracton male offspring of surrey female miceduring lactation. Armaghane Danesh 2015; 19(10):852-60.
 25. Vakilian k, Atarha m, Bekhradi r, Ghebleh f, Hatami z, Ceraj a. The effect of lavender in care of postpartum episiotomy wounds. J Shahrekord Univ Med Sci 2008; 10(3):63-69.
 26. Golezar S, Abbaspour Z, Namjuyan F. Evaluating the Effect of Oral Bromelain (Pineapple) on pain after Episiotomy in Primiparus Women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(6):54-61.