تأثیر تمرینات مقاومتی- اینتروال با دو شدت متفاوت بر سیتوکراتین 18 و برخی شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به کبد چرب

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

4 استادیار گروه داخلی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه شیوه‌های غیرتهاجمی در روند بررسی مرگ سلولی کبدی و استفاده از درمان‌های کمکی غیردارویی مورد توجه متخصصین سلامتی می­باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر تمرینات ترکیبی با شدت­های متفاوت بر CK18 (شاخص مرگ هپاتوسیت) و برخی شاخص­های عملکردی در زنان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی انجام شد.
روش­‌کار: این مطالعه کاربردی و نیمه­تجربی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون در سال 1397 بر روی 33 زن مبتلا به کبد چرب غیرالکلی در شهرستان شاهرود انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی به گروه­های تمرینی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین ترکیبی 1، تمرین اینتروال هوازی (AIT) همراه با تمرین مقاومتی و گروه ترکیبی 2، تمرین اینتروال شدید (HIIT) به همراه تمرین مقاومتی را به‌مدت 12 هفته اجرا کردند. آزمون­های عملکردی (قدرت و استقامت بالاتنه و پایین تنه، توان هوازی) و نمونه­گیری خونی قبل و بعد از 12 هفته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 24) و R و آزمون‌ آنالیز واریانس با اندازه­گیری­های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: بین دو گروه تمرینی در میزان CK18 تفاوت معناداری وجود داشت (001/0>p) و تمرین ترکیبی 1 باعث کاهش بیشتری در CK18 شد. همچنین هر دو نوع تمرین باعث افزایش معنادار قدرت بیشینه و استقامت عضلانی بالاتنه و پایین­تنه و VO2max و نیز کاهش معنادار درصد چربی بدن شد (001/0>p). در مقادیر وزن و شاخص توده بدنی تفاوت معناداری بین گروه‌ها مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه­گیری: زنان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی احتمالاً بتوانند از هر دو تمرینی ترکیبی متوسط و شدید برای کاهش درصد چربی و بهبود شاخص­های عملکردی مستقل از کاهش وزن استفاده کنند و برای جلوگیری از مرگ سلولی از برنامه­های تمرین ترکیبی با شدت متوسط به‌عنوان یک درمان غیر­دارویی کمکی بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of resistance-interval training with two different intensities on cytokeratin18 and some functional parameters in women with fatty liver

نویسندگان [English]

 • Somayeh Rajabi 1
 • Roya Askari 2
 • Amir Hossein Haghighi 3
 • Nasrin Razaviyanzadeh 4
1 PhD student of Biochemistry and Sport Metabolism, School of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sport Physiology, School of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sport Physiology, School of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.3-Associate Professor, Department of Sport Physiology, School of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Internal Group, School of Medical Sciences, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, noninvasive approaches in the investigation of hepatocyte death and the use of non-pharmacological adjunctive therapies are considered by health professionals. This study was performed with aim to compare the effect of different intensities of combined training on cytokeratin18 )marker of hepatocyte death( and some indicators of physical function in women with Non-alcoholic fatty liver disease.
Methods: This applied and semi-experimental study with pre-test and post-test design was performed on 33 women with NAFLD in Shahrood city in 2018. The subjects were randomly divided into training and control groups. Combined training 1 Group performed Aerobic Interval Training (AIT) along with resistance training and combined training 2 group performed High Intensity Interval Training (HIIT) along with resistance training for 12 weeks. Functional tests (Upper and lower strength and endurance, aerobic power) and blood samples were performed before and after 12 weeks of training. Data were analyzed by SPSS software (version 24)  and R statistical software and repeated measures ANOVA tests. PResults: There was significant difference between two training groups in the CK18 level (p<0.001) and combined training 1 group had higher decrease in the CK18 level. Also, both combined training significantly increased upper and lower maximal strength and muscular endurance and VO2max, as well as a significant decrease in body fat percentage (p<0.001). There was no significant difference between groups in weight and BMI (p>0.05).
Conclusion: Women with Non-alcoholic fatty liver disease may be able to use both intense and moderate combined training to reduce body fat percentage, improve physical performance indicators independent of weight loss and use moderate intensity combined training as a non-pharmacological adjunctive therapy to prevent cell death.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Combined training
 • Cytokeratin18
 • Fatty liver
 • Functional parameters
 1. Asrih M, Jornayvaz FR. Inflammation as a potential link between nonalcoholic fatty liver disease and insulin resistance. J Endocrinol 2013; 218(3):R25-36.
 2. Luedde T, Kaplowitz N, Schwabe RF. Cell death and cell death responses in liver disease: mechanisms and clinical relevance. Gastroenterology 2014; 147(4):765-783.e4.
 3. Haima P. Non-invasive Detection of Liver Injury and Fatty Liver Disease. TECO medical Clinical & Technical Review; 2014.
 4. Fealy CE, Haus JM, Solomon TP, Pagadala M, Flask CA, McCullough AJ, et al. Short-term exercise reduces markers of hepatocyte apoptosis in nonalcoholic fatty liver disease. J Appl Physiol (1985) 2012; 113(1):1-6.
 5. Kantartzis K, Thamer C, Peter A, Machann J, Schick F, Schraml C, et al. High cardiorespiratory fitness is an independent predictor of the reduction in liver fat during a lifestyle intervention in non-alcoholic fatty liver disease. Gut 2009; 58(9):1281-8.
 6. Krasnoff JB, Painter PL, Wallace JP, Bass NM, Merriman RB. Health‐related fitness and physical activity in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology 2008; 47(4):1158-66.
 7. Thyfault JP, Rector RS, Uptergrove GM, Borengasser SJ, Morris EM, Wei Y, et al. Rats selectively bred for low aerobic capacity have reduced hepatic mitochondrial oxidative capacity and susceptibility to hepatic steatosis and injury. J Physiol 2009; 587(Pt 8):1805-1816.
 8. Ordonez R, Carbajo-Pescador S, Mauriz JL, Gonzalez-Gallego J. Understanding nutritional interventions and physical exercise in non-alcoholic fatty liver disease. Curr Mol Med 2015; 15(1):3-26.
 9. Batacan RB, Duncan MJ, Dalbo VJ, Tucker PS, Fenning AS. Effects of high-intensity interval training on cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of intervention studies. Br J Sports Med 2017; 51(6):494-503.
 10. Moosavi Sohroforouzani A, Ganbarzadeh M. Reviewing the physiological effects of aerobic and resistance training on insulin resistance and some biomarkers in non-alcoholic fatty liver disease. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences2016; 20(3):282-296.
 11. Kaki A, Galedari M. The effect of 12 weeks high intensity interval training and resistance training on liver fat, liver enzymes and insulin resistance in men with nonalcoholic fatty liver. Jundishapur Scientific Medical Journal 2017; 16(5):493-505.
 12. Linden MA, Fletcher JA, Morris EM, Meers GM, Laughlin MH, Booth FW, et al. Treating NAFLD in OLETF rats with vigorous-intensity interval exercise training. Med Sci Sports Exerc 2015; 47(3):556-67.
 13. Glass OK, Radia A, Kraus WE, Abdelmalek MF. Exercise training as treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Journal of Functional Morphology and Kinesiology 2017; 2(4):35.
 14. Cho J, Kim S, Lee S, Kang H. Effect of training intensity on nonalcoholic fatty liver disease.   Med Sci Sports Exerc 2015; 47(8):1624-34.
 15. Kistler KD, Brunt EM, Clark JM, Diehl AM, Sallis JF, Schwimmer JB. Physical activity recommendations, exercise intensity, and histological severity of nonalcoholic fatty liver disease. Am J Gastroenterol 2011; 106(3):460-8.
 16. Hallsworth K, Thoma C, Hollingsworth KG, Cassidy S, Anstee QM, Day CP, et al. Modified high-intensity interval training reduces liver fat and improves cardiac function in non-alcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial. Clin Sci (Lond) 2015; 129(12):1097-105.
 17. Winn NC, Liu Y, Rector RS, Parks EJ, Ibdah JA, Kanaley JA. Energy-matched moderate and high intensity exercise training improves nonalcoholic fatty liver disease risk independent of changes in body mass or abdominal adiposity- A randomized trial. Metabolism 2018; 78:128-140.
 18. Ratziu V. Non‐pharmacological interventions in non‐alcoholic fatty liver disease patients. Liver Int 2017; 37 Suppl 1:90-96.
 19. Houghton D, Thoma C, Hallsworth K, Cassidy S, Hardy T, Burt AD, et al. Exercise reduces liver lipids and visceral adiposity in patients with nonalcoholic steatohepatitis in a randomized controlled trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15(1):96-102.e3.
 20. Thomas S, Reading J, Shephard RJ. Revision of the physical activity readiness questionnaire (PAR-Q). Can J Sport Sci 1992; 17(4):338-45.
 21. Bouchard C, Tremblay A, Leblanc C, Lortie G, Savard R, Theriault G. A method to assess energy expenditure in children and adults. Am J Clin Nutr 1983; 37(3):461-7.
 22. Badr NM, E Batanony MM , Attia DI, El-Sayed SH, Ali HM. Effect of high intensity interval training versus resistance training on quality of life and functional capacity onpatients with fatty liver diseases (partII). Egyptian Journal of Occupational Medicine 2016; 40(1):71-82.
 23. Jackson AS, Pollock ML. Generalized equations for predicting body density of men. Br J Nutr 1978; 40(3):497-504.
 24. Buckley TA, Hass CJ. Reliability in one-repetition maximum performance in people with Parkinson's disease. Parkinsons Dis 2012; 2012:928736..
 25. Brzycki M. Strength testing—predicting a one-rep max from reps-to-fatigue. Journal of Physical Education, Recreation & Dance 1993; 64(1):88-90.
 26. Bruce RA, Kusumi F, Hosmer D. Maximal oxygen intake and nomographic assessment of functional aerobic impairment in cardiovascular disease. Am Heart J 1973; 85(4):546-62.
 27. Hackett D. Muscle strength, endurance and power testing. Bond Univerisity 2017. available at URL: http://epublications.bond.edu.au/crn_physique/3.
 28. Moazzami M, Fathi M, Soltani M, Gelardi N. The effects of aerobic exercise in water on cortisol levels and TGF-β in patients with multiple sclerosis. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2014; 21(2):207-216.
 29. Takahashi H, Kotani K, Tanaka K, Eguchi Y, Anzai K. Therapeutic approaches to nonalcoholic fatty liver disease: exercise intervention and related mechanisms. Front Endocrinol 2018; 9:588.
 30. Bantel H, Schulze-Osthoff K. Mechanisms of cell death in acute liver failure. Front Physiol 2012; 3:79.
 31. Dethlefsen MM, Kristensen CM, Tøndering AS, Lassen SB, Ringholm S, Pilegaard H. Impact of liver PGC‐1α on exercise and exercise training‐induced regulation of hepatic autophagy and mitophagy in mice on HFF. Physiol Rep 2018; 6(13):e13731.
 32. Luo L, Lu AM, Wang Y, Hong A, Chen Y, Hu J, et al. Chronic resistance training activates autophagy and reduces apoptosis of muscle cells by modulating IGF-1 and its receptors, Akt/mTOR and Akt/FOXO3a signaling in aged rats. Exp Gerontol 2013; 48(4):427-36.
 33. Guo R, Liong EC, So KF, Fung ML, Tipoe GL. Beneficial mechanisms of aerobic exercise on hepatic lipid metabolism in non-alcoholic fatty liver disease. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2015; 14(2):139-44.
 34. Mardanpour-Shahrekordi Z, Banitalebi E, Faramarzi M, Bagheri L, Shahrekordi M. The effect of sequence order of combined training (resistance and endurance) on strength, aerobic capacity and body composition in older women: a randomized clinical trial. J Shahrekord Univ Med Sci 2015; 17(3): 1-12.
 35. Hosseinian M, Banitalebi E, Amirhosseini SE. Effect of 12 weeks of intensive interval and combined training on apolipoprotein A and B, Visfatin and Insulin resistance in overweight middle-aged women with type 2 diabetes. Horizon Med Sci 2016; 22(3):237-245.
 36. Siavoshy H. Effects of two type exercise training programs on body composition of adolescence with Down syndrome. Exceptional Education 2015; 3(131):65-72.
 37. Gurd BJ, Perry CG, Heigenhauser GJ, Spriet LL, Bonen A. High-intensity interval training increases SIRT1 activity in human skeletal muscle. Appl Physiol Nutr Metab 2010; 35(3):350-7.
 38. Gholizadeh M, Kordi M, Akbarnejad A. Comparison of Two High-Intensity Interval Training (HIIT) For Two Weeks on Fat Oxidation, Body Fat Percentage and VO2max in Overweight Young Males. J Educ Community Health 2016; 3(2):47-53.
 39. Cassidy S, Thoma C, Houghton D, Trenell MI. High-intensity interval training: a review of its impact on glucose control and cardiometabolic health. Diabetologia 2017; 60(1):7-23.
 40. Fyfe JJ, Bishop DJ, Stepto NK. Interference between concurrent resistance and endurance exercise: molecular bases and the role of individual training variables. Sports Med 2014; 44(6):743-62.