تأثیر رایحه‌درمانی با مریم‌گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات خواب، یکی از شایع‌ترین مشکلات زنان یائسه است که می­تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر رایحه مریم‌گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1398 بر روی 60 زن یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه انجام شد. افراد به‌طور تصادفی در دو گروه 30 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله به‌مدت 3 شب متوالی در یک هفته، به‌مدت یک ماه 2 قطره از اسانس مریم‌گلی را که در یک قطره چکان وجود داشت را بر روی یک گلوله پنبه‌ای به صورت آویز گردنی که از قبل آماده شده، چکانده و قبل از خواب مورد استشمام قرار داده و بعد از بیدار شدن از خواب آن را از گردن خارج می­کردند. گروه کنترل نیز از دارونما به‌روش مشابه استفاده کردند. قبل و بعد از مداخله پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ توسط هر دو گروه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون­های کای دو، کولموگروف اسمیرنوف، تی مستقل، ویلکاکسون و من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کلی کیفیت خواب قبل از مداخله در دو گروه یکسان بود (191/0=p)، اما پس از مداخله، میانگین نمره کلی کیفیت خواب در گروه رایحه درمانی 57/1±3 بود که در مقایسه با گروه کنترل (33/1±13/7)، کاهش معنی داری یافت (001/0>p) و رایحه درمانی به بهبود کیفیت خواب گروه مداخله منجر شد.
نتیجه‌گیری: رایحه‌درمانی با اسانس مریم‌گلی در بهبود کیفیت خواب زنان یائسه تأثیر بسزایی دارد، لذا با توجه به وجود اختلال خواب در زنان یائسه، پیشنهاد می­شود این روش به‌عنوان یک روش مفید در بهبود کیفیت خواب زنان یائسه و ارتقای سلامت آنها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of aromatherapy using Salvia officinalis on sleep quality of postmenopausal women

نویسندگان [English]

 • Sousan Heydarpour 1
 • Forouzan Sharifipour 2
 • Nader Salari 3
1 PHD in Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 Assistant professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most common problems in menopausal women is sleep disturbance that can lead to reduced quality of life. Therefore this study was performed with aim to investigate the effect of Salvia officinalisaroma on sleep quality of postmenopausal women.
Methods: This double-blind randomized clinical trial study was performed on 60 postmenopausal women referred to Kermanshah health centers in 2019. The subjects were randomly assigned into two groups of intervention and control (n=30 in each group). The subjects in the intervention group, for 3 consecutive nights in a week, for one month, 2 drops of essential oil of salvia that existed in a dropper poured on a cotton ball in the form of a neck pendant, and inhaled before sleep and removed from the neck after awakening. The control group also used placebo in the same way. Before and after the intervention, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was completed by both groups. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and Chi-square, Kolmogorov Smirnov, independent t, Wilcoxon and Mann-Whitney tests. PResults: The mean score of sleep quality before the intervention was similar in both groups (p = 0.191). But after the intervention, the mean score of sleep quality in aromatherapy group (3 ± 1.57) was significantly decreased compared with control group (7.13± 1.33) (p <0.001) and aromatherapy led to the improvement of sleep quality in the intervention group.
Conclusion: Aromatherapy using salvia officinalishas a significant effect on improving sleep quality in postmenopausal women. Therefore, given that postmenopausal women have sleep disorder, it is suggested that this method be used as a useful method for improving sleep quality and health promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aroma
 • Medicinal herbs
 • Menopause
 • Salvia officinalis
 • Sleep quality
 1. Nikkho M. Fact and vision of life in menopausal women. 1 st .Tehran: Sokhan Publisher; 2001. P. 11-13. [Persian].
 2. Geller SE, Studee L. Contemporary alternatives to plant estrogens for menopause. Maturitas 2006; 55Suppl 1:S3-13.
 3. Statistical Center of Iran. Separation of the population. 2006. Available at: URL: http://amar.sci.org.ir/.(10/4/2010)
 4. Ebrahimi M, Taghizadeh M. Effect of soya protein supplementation on menopausal symptoms. Hakim Research Journal 2009; 11(4):16-20.
 5. Taibi DM, Vitiello MV, Barsness S, Elmer GW, Anderson GD, Landis CA. A randomized clinical trial of valerian fails to improve self-reported, polysomnographic, and actigraphic sleep in older women with insomnia. Sleep Med 2009; 10(3):319-28.
 6. Nedrow A, Miller J, Walker M, Nygren P, Huffman LH, Nelson HD. Complementary and alternative therapies for the management of menopause-related-symptoms: a systematic evidence review. Arch Intern Med 2006; 166(14):1453-65.
 7. Gooneratne NS. Complementary and alternative medicine for sleep disturbances in older adults. Clin Geriatr Med 2008; 24(1):121-38, viii.
 8. Taibi DM, Landis CA, Petry H, Vitiello MV. A systematic review of valerian as a sleep aid: safe but  not  effective. Sleep Med Rev 2007; 11(3):209-30.
 9. Baldo TD, Schneider MK, Slyter M. The impact of menopause: Implications for mental health counselors. Journal of Mental Health Counseling 2003; 25(4):311-22.
 10. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, LaCroix AZ, Kooperberg C, Stefanick ML, et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the women's Health Initiative randomize controlled trial. JAMA 2002; 288(3):321-33.
 11. Glass J, Lanctt KL, Herrmann N, Sproule BA, Busto UE. Sedative hypnotics in older people with insomnia:  meta-analysis of risks and benefits. BMJ 2005; 331(7526):1169.
 12. Moeini M, Khadibi M, Bekhradi R, Mahmoudian SA, Nazari F. Effect of aromatherapy on the quality of sleep in ischemic heart disease patients hospitalized in intensive care units of heart hospitals of the Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Nurs Midwifery Res 2010; 15(4):234-9.
 13. Borromeo AR. The effect of aromatherapy on the patient outcomes of anxiety and sleep quality in coronary care unit patients. PhD dissertation. Texas: Texas Woman’s University; 1998.
 14. Buckle J. Clinical Aromatherapy. 2nd ed. Churchill Livingstone; 2003.
 15. Bagetta G, Morrone LA, Rombola L, Amantea D, Russo R, Berliocchi L, et al. Neuropharmacology of the essential oil of bergamot. Fitoterapia 2010: 81(6):453-61.
 16. Eidi A, Eidi M, Badiei L. A survey on analgesic effect Salvia officinalis essence using formalin test in male rats. Journal of botany 2008; 4(28):94-99.
 17. Abrosh Z, Rezaei MB, Ashrafi F. Effect of antibacterial activity of Salvia officinalis essence. Journal of Medicinal and Aromatic Plants 2004; 20(4):457-468.
 18. Stoppard M.  Practical Guide to Menopause. 1nd ed. Random House of Canada; 1994.
 19. Ciotta L, Stracquadanio M, Pagano I, Andò A, Valenti O, Roccasalva L. [Clinical effects of treatment with phytoestrogens in postmenopausal women]. Minerva Ginecol 2012; 64(1):15-22.
 20. Prodan M, Tabara V. Research concerning the increase of herba of culinary sage (salvia officinalis l.) through certain cultivation technologies in the conditions of the didactic station in timişoara in 2007.  Research Journal of Agricultural Science 2010; 42(1):51-56.
 21. Gholamalian F, Tadayon M, Abedi P, Haghighatzadeh MH. The effect of lavender aromatherapy on sleep quality in menopause women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(157):18-25.
 22. Sadeghi H, Bakhshi M, Behboodi Z, Goodarzi S, Haghani H. Effect of sage extract on flashes in postmenopausal women. Complementary Medicine Journal 2013; 2(4):324-335.
 23. De Leo V, Lanzetta D, Cazzavacca R, Morgante G. [Treatment of neurovegetative menopausal symptoms with a phytotherapeutic agent]. Minerva Ginecol 1998; 50(5):207-11.
 24. Eriksen M. Aromatherapy for Childbearing [Internet]. California: Ronnie Falcao, LM MS CPM; 1994 [cited 2010 Feb 27]. Available from: http://www. Gentlebirth. org/archives/ aromathr.html
 25. Sharifipour F, Bakhteh A, Salary N. The effect of Salvia aroma on labor anxiety among primigravida and multigravida women: a randomized clinical trial. Hayat 2017; 23(2):162-172.
 26. Abdollahi F, Mohaddes ardebili F, Najafi Ghezelje T, Hosseini Agha F. The Effect of Aaromatherapy with Bitter orange extract on Sleep quality in Patient with type 2 diabetic. Complementary Medicine Journal 2017; 7(2):1851-1861.
 27. Wei A, Shibamoto T. Antioxidant/lipoxygenase inhibitory activities and chemical compositions of selected essential oils. J Agric Food Chem 2010; 58(12):7218-25.
 28. Backhaus J, Junghanns K, Broocks A, Riemann D, Hohagen F. Test-retest reliability and validity of the pittsburgh sleep quality index in primary insomnia. J Psychosom Res 2002; 53(3):737-40.
 29. Arab Z, Shariati AR, Bahrami HR, Asayesh H, Vakili MA. The effect of acupressure on quality of sleep in hemodialysis patients. Nurs Midwifery J 2012; 10(2).
 30. Malekzadegan A, Moradkhani M, Ashayeri H, Haghani H. Effect of Relaxation on Insomnia during Third Trimester among Pregnant Women. Iran J Nurs 2010; 23(64):52-58.
 31. Farrahi Moghaddam J, Nakhaee N, Sheibani V, Garousi B, Amirkafi A. Reliability validity of the Persian version of the Pittsburgh Sleep Quality Index. Sleep Breath 2012; 16(1):79-82.
 32. Moline ML, Broch L, Zak R, Gross V. Sleep in women across the life cycle from adulthood through   menopause. Sleep Med Rev 2003; 7(2):155-77.
 33. Kalvandi R, Alimohammadi Sh, Pashmakian Z, Rajabi M. The Effects of Medicinal Plants of Melissa officinalis and Salvia officinalis on Primary Dysmenorrhea. Avicenna J Clin Med 2014; 21(2):105-111.
 34. Chien LW, Cheng SL, Liu CF. The effect of lavender aromatherapy on autonomic nervous system in midlife women with insomnia. Evid Based Complement Alternat Med  2012; 2012:740813.
 35. Goel N, Kim H, Lao RP. An olfactory stimulus modifies nighttime sleep in young men and women. Chronobiol Int 2005; 22(5):889-904.
 36. Cho MY, Min ES, Hur MH, Lee MS. Effects of Aromatherapy on the Anxiety, Vital Signs, and Sleep Quality    of    Percutaneous Coronary Intervention Patients in Intensive Care Units. Evid Based Complement Alternat Med 2013; 2013:381381.
 37. Ebrahimi Houshyar A, Hosein Rezaie H, Jahani Y, Kazemi M, Monfared Sh. Comparison of two methods of aromatherapy with lavender essence and Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) on cesarean postoperative pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(146):6-12.
 38. Bommer S, Klein P, Suter A. First time proof of sage’s tolerability and efficacy in menopausal women with hot flushes. Adv Ther 2011; 28(6):490-500.