بررسی علل خشونت خانگی در زنان باردار مراجعه کننده به اورژانس مصدومین مشهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه طب اورژانس، مرکز تحقیقات نوآوری پزشکی، شاخه مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

4 دستیار تخصصی طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خشونت علیه زنان پدیده­ای جهانی است و با توجه به ویژگی­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر محل و مکان متفاوت می­باشد. خشونت خانگی، شایع‌ترین نوع خشونت علیه زنان می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی خشونت خانگی فیزیکی و شایع‌ترین عوامل دخیل در ایجاد آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد شاهدی در فاصله سال‌های 98-۱۳۹۵ بر روی ۲۳ زن باردار مراجعه کننده به اورژانس سوانح بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد و امام رضا (ع) مشهد با شکایت ترومای ناشی از خشونت خانگی و ۲۳ بیمار باردار دیگر به علت تروما ناشی از سایر علل انجام شد. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از چک‌لیست پژوهشگر ساخته شامل سه قسمت (اطلاعات دموگرافیک، خشونت اعمال شده و عوامل دخیل در اعمال خشونت) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون‌های کای دو، تست فیشر دقیق، تی دانشجویی و یا من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در طی سال‌های 98-1395، ۲۳ زن باردار به‌علت خشونت خانگی به اورژانس دو بیمارستان ارجاعی سطح سه مشهد مراجعه نمودند. بر اساس آنالیز رگرسیونی، مهم‌ترین علل بروز خشونت خانگی از نظر زنان باردار بیکاری و مشکلات اقتصادی همسر، سابقه بستری قبلی به‌علت خشونت خانگی و اعتیاد همسران بود. ۱۶ بیمار (6/34%) با رضایت شخصی بیمارستان را ترک نمودند و ۳۰ بیمار (2/65%) دوره بستری را طی کردند. تعداد موارد رضایت شخصی به‌طور معناداری در بیماران آسیب‌دیده از خشونت خانگی بیشتر از سایر تروماها بود (001/0=p).
نتیجه‌گیری: از مهم‌ترین علل زمینه‌ساز خشونت­های خانگی در مطالعه حاضر می­توان سابقه خشونت در فرد یا خانواده و نیز بیکاری و مشکلات اقتصادی را نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of Domestic Violence against Pregnant Women Referring to the trauma centers in Mashhad

نویسندگان [English]

 • Sayyed Majid Sadrzadeh 1
 • Seyed Mohammad Mousavi 1
 • Behrang Rezvani Kakhki 1
 • Shaghayegh Rahmani 2
 • Kosar Deldar 3
 • Sara Hematiali 4
1 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Innovated Medical Research Center, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran.
4 esident, Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Violence against women is a global phenomenon, and varies based on the political, social and cultural characteristics of each place and location. Domestic violence is the most common type of violence against women. This study was performed with aim to investigate physical domestic violence and its most common contributing factors.
Methods: This case-control study was performed in 2016-2019 on 23 pregnant women referred to trauma emergency of Shahid Hasheminezhad and Emal Reza hospitals of Mashhad with complaint of trauma due to domestic violence and other 23 patients due to trauma of other factors. Data collection was done by researcher-made questionnaire including three sections (demographic characteristics, type of domestic violence, and contributing factors). Data were analyzed by SPSS software (version 16) and Chi-square, Fisher-exact, Student t, or Mann-Whitney tests. PResults: During the three year period of study, 23 pregnant women referred to the emergency department of two referral hospitals in Mashhad due to domestic violence. Regression analysis showed that the most common contributing factors of domestic violence were previous history of domestic violence, unemployment and economic problems, history of previous hospital admission due to domestic violence and drug abuse of spouse. 16 patients (34.6%) leaved the hospital against medical advice in domestic violence group and 30 patients (65.2%) patients hospitalized for further evaluation and treatment. Leaving the hospital against medical advice was significantly higher in domestic violence trauma patients (p=0.001).
Conclusion: Among the most important causes of domestic violence in the present study were the positive history of domestic violence in the person or family, as well as unemployment and economic problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Domestic violence
 • Pregnant mother
 • Trauma
 1. Sarayloo KH, Mirzaei Najmabadi KH, Ranjbar F, Behboodi Moghadam Z. Prevalence and Risk Factors for Domestic Violence against Pregnant Women. Iran Journal of Nursing 2017; 29(104):28-35.
 2. Shariat S, Monshei Gh. A prediction model based on pregnancy traits and domestic violence against women and child abuse history spouse in Isfahan. Community Health 2017; 4(2):90-98.
 3. Taghizadeh Z, Purbakhtyar M, Daneshparvar H, Ghasemzadeh S, Mehran A. Comparison the Frequency of Domestic Violence and Problem-Solving Skill among Pregnant Women with and without Violence in Tehran. Iran J Forensic Med 2015; 21(2):91-98.
 4. Maghsoudi S, Yarinasab F, Ebrahimi F. Investigating Factors Influencing Domestic Violence against Women (Case Study: City Of Kerman). Journal of Social Development 2015; 9(3):53-78.
 5. Baheri B, Ziaie M, Zeighami Mohammadi Sh. Frequency of Domestic Violence in Women with Adverse Pregnancy Outcomes (Karaj 2007-2008). Avicenna J Nurs Midwifery Care 2012; 20(1):31-41.
 6. Sharbatian MH, Danesh P, Tavafi P. Sociological analysis of domestic violence against women and its impact on the sense of security (Case study 18 women 54 years in miyaneh). Strategic Research on Social Problems in Iran 2017; 6(1):47-72.
 7. Almeida FSJ, Coutinho EC, Duarte JC, Chaves CMB, Nelas PAB, Amaral OP, et al. Domestic violence in pregnancy: prevalence and characteristics of the pregnant woman. J Clin Nurs 2017; 26(15-16):2417-2425.
 8. Hassan M, Kashanian M, Hassan M, Roohi M, Yusefi H. Assessment of Association between Domestic Violence during Pregnancy with Fetal Outcome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(43):21-29.
 9. Suzuki S, Eto M. Domestic violence against women during pregnancy in Japan. J Matern Fetal Neonatal Med 2017; 30(4):497-498.
 10. Stonard G, Whapples E. Domestic violence in pregnancy: midwives and routine questioning. Pract Midwife 2016; 19(1):26-9.
 11. Mendez-Figueroa H, Dahlke JD, Vrees RA, Rouse DJ. Trauma in pregnancy: an updated systematic review. Am J Obstet Gynecol 2013; 209(1):1-10.