افزایش سطح CA125 در توده فیبرومای تخمدان: گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه انکولوژی زنان، بیمارستان ولیعصر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه انکولوژی زنان، بیمارستان ولیعصر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

6 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: فیبروما، از دسته تومورهای سکس کورداسترومال تخمدان و خوش‌خیم می‌باشد و با توجه به منشأ استرومال قادر به تولید آنتی ژن سرطانی 125 (CA125) نمی‌باشد. CA125 از سلول‌های اپی‌‌تلیال سلومیک صفاق، پلور، پریکارد، آندوسرویکس، آندومتر و لوله‌های فالوپ تولید می‌شود. در این مطالعه یک مورد نادر از فیبروما همراه با CA125 بالا، گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم 48 ساله نولی گراوید با سیکل‌های قاعدگی منظم بود که به‌دنبال سابقه نازایی و اقدام به انجام IVF، طی بررسی سونوگرافی به‌طور اتفاقی متوجه توده تخمدانی چپ شده‌ بود که با توجه به توده توپر، با سایز 90*100*160 میلی‌متر تخمدان چپ و همراهی آن با آسیت فراوان، افیوژن پلور و  CA125بالا جهت بررسی بدخیمی در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران پذیرش شد.
نتیجه‌گیری: CA125 بالا و همراهی آن با توده‌های آدنکس، آسیت و افیوژن پلور از تظاهرات توده‌های بدخیم تخمدان می‌باشد. افزایش CA125 الزاماً با بدخیمی همراه نیست، ولی باید به‌عنوان یک تشخیص افتراقی با سندرم میگز که در ارتباط با توده فیبرومای خوش‌خیم تخمدان می‌باشد، در نظر گرفته شود و در صورت امکان از بررسی سیتولوژی آسیت و ارسال توده به پاتولوژی فروزن حین جراحی استفاده شود تا از جراحی‌های وسیع و از دست رفتن باروری بیمار جلوگیری شود. در این بیمار جواب فروزن فیبروتکوما و جواب قطعی پاتولوژی، فیبروما بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increased CA125 Level in Ovarian Fibroma: Case Report

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Ghasemian Dizajmehr 1
 • Sharzad Sheikhhasani 2
 • Azamsadat Mousavi 3
 • Farzaneh Rashidi Fakari 4
 • Elham Saffarieh 5
 • Mohesn Ghasemian 6
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Oncologic Gynecology, Vali-Asr hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Oncologic Gynecology, Vali-Asr hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Ph.D candidate of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
6 General Physician, Faculty of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Fibroma is a sex cord-stromal tumor of ovary, a benign tumor and due to the source of stromal, it cannot produce CA125. CA125 is produced from epithelial cells of the peritoneum, Pleural, pericardium, endocervix, endometrium and fallopian tubes. In this article, a rare case of fibroma with increased CA125 levels is reported.
Case presentation: The patient was a 48-year-old nulligravida woman with regular menstrual cycles, with a history of infertility that had undergoing IVF; during an ultrasound, a left ovarian mass was detected. The mass was solid with size of 160×100×90 mm in the left ovary and due to its association with high ascites, pleural effusion, and high CA125; she was admitted to the Imam Khomeini Hospital of Tehran.
Conclusion: Increased CA125 levels and its association with adnexa masses, ascites and pleural effusion are the manifestations of malignant ovarian masses. Increased CA125 is not necessarily associated with malignancy, however, it should be considered as a differential diagnosis of Meigs' syndrome which is associated with benign ovarian fibroma masses. Evaluating the cytology of ascites and sending the mass to the pathology of frozen section during surgery should be used to prevent extensive surgeries and loss of fertility. In this patient, fibrothecoma was diagnosed based on Frozen and fibroma was a definitive diagnosis based on pathology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fibroma
 • Meigs' syndrome
 • Ovary
 1. Calderwood SK, Ciocca DR. Heat shock proteins: stress proteins with Janus-like properties in cancer. Int J Hyperthermia 2008; 24(1):31-9.
 2. Shen Y, Liang Y, Cheng X, Lu W, Xie X, Wan X. Ovarian fibroma/fibrothecoma with elevated serum CA125 level: a cohort of 66 cases. Medicine (Baltimore) 2018; 97(34):e11926.
 3. Smith JR, Del Priore G, Coleman RL, Monaghan JM. An Atlas of Gynecologic Oncology: Investigation and Surgery. 3nd ed. CRC Press; 2011, p:3.
 4. Berek JS, Hacker NF. Berek and Hacker's Gynecologic Oncology. 5nd ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
 5. Yazdani Sh, Alijanpoor A, Sharbatdaran M, Bouzari Z, Abedisamakoosh M, Lakaieandi F, et al. Meigs' syndrome with elevated serum CA125 in a case of ovarian fibroma/thecoma. Caspian J Intern Med 2014; 5(1):43-45.
 6. Parkin DM, Bray F, Ferlay J ,Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55(2):74-108.
 7. DiSaia PJ, Creasman WT, Mannel RS, McMeekin DS, Mutch DG. Clinical Gynecologic Oncology. 9nd ed. Elsevier, Oxford; 2017, p:240.
 8. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins Basic Pathology. 10nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2017,p:706-708.
 9. O'Connell GJ, Ryan E, Murphy KJ, Prefontaine M. Predictive value of CA 125 for ovarian carcinoma in patients presenting with pelvic masses. Obstet Gynecol 1987; 70(6):930-2.
 10. Jacobs I, Bast RC Jr. The CA 125 tumour-associated antigen: a review of the literature. Hum Reprod 1989; 4(1):1-12.