بررسی تأثیر روش زایمان بر سطح هورمون‌های عملکردی تیروئید در هنگام تولد، یک مطالعه مقطعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه اندوکرینولوژی تولید مثل، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه پیشگیری از بیماری‌های متابولیک، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اثر دردهای زایمانی و هیپوکسی هنگام زایمان بر روی پروفیل متابولیکی و اندوکرینولوژی نوزاد پس از تولد خصوصاً هورمون‌های عملکردی تیروئید ناشناخته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین روش زایمان با سطح هورمون‌های عملکردی تیروئید و گازهای خونی در بند ناف نوزاد در هنگام تولد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 98-1397 بر روی 240 زن باردار تک‌قلو و ترم و بدون سابقه مشکلات تیروئیدی در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران انجام شد. افراد بر حسب روش زایمان به سه گروه 80 نفری: زایمان طبیعی، زایمان سزارین اورژانس و زایمان سزارین انتخابی تقسیم شدند. بلافاصله پس از تولد نوزاد، هورمون محرک تیروئیدی، تری‌یدوتیرونین، تیروکسین و نیز گازهای خونی شامل اکسیژن ورید نافی، دی‌اکسید‌کربن، میزان اشباع اکسیژن و PH بند ناف نوزادان متولد شده اندازه‌گیری گردید و ارتباط آنها با روش زایمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون آنالیز واریانس، آنالیز کوواریانس، کروسکال والیس و آزمون توکی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سطح TSH در گروه زایمان سزارین اورژانس بیشتر از زایمان طبیعی (001/0=p) و همچنین بیشتر از زایمان سزارین انتخابی (034/0=p) بود. میانگین سطح این هورمون بین زایمان طبیعی و زایمان سزارین انتخابی اختلاف معنی‌داری داشت (001/0=p). میانگین pH و PO2 در گروه زایمان سزارین انتخابی بیشتر از گروه زایمان طبیعی (024/0=p، 001/0=p) و گروه زایمان سزارین اورژانس بود (014/0=p، 037/0=p). به‌همین‌ترتیب میانگین سطح سرمی بندناف PCO2 در سه گروه اختلاف معنی‌داری داشت (001/0=p) و در گروه زایمان سزارین انتخابی به‌طور معنی‌داری کمتر از دو گروه دیگر بود (001/0=p) و همچنین میانگین سطح سرمی بندناف PCO2 بین دو گروه زایمان طبیعی و زایمان سزارین انتخابی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: ممکن است دردهای زایمانی و هیپوکسی هنگام زایمان منجر به افزایش سطح هورمون TSH شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of delivery method on thyroid hormone levels at birth, a cross-sectional study

نویسندگان [English]

 • Ava Nemati 1
 • Mahrokh Dolatian 2
 • Samira Behboudi-Gandevani 3
 • Malihe Nasiri 4
 • Maryam Tohidi 5
1 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associated professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Reproductive Endocrinology, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Associate Professor, Department of Prevention of Metabolic Disorders, Prevention of Metabolic Disorders Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The effects of labor pain and hypoxia during delivery on the neonatal metabolic and endocrinological profile after birth, especially thyroid function hormones, are unknown. This study was performed with aim to determine the relationship between delivery method with thyroid function hormone levels and blood gases in the newborn cord at birth.
Methods: This cross-sectional study was performed on 240 singleton and term pregnant women with no history of thyroid problems in Shahid Akbarabadi Hospital in Tehran, Iran, in 2018-2019. Subjects were divided into three groups of 80 cases based on mode of delivery: natural delivery, emergency cesarean delivery and elective cesarean delivery. Immediately after birth, thyroid stimulating hormone (TSH), triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) and also blood gases including umbilical vein oxygen pressure (PO2), carbon dioxide pressure (PCO2), oxygen saturation (O2saturation) and pH of neonates' cord were measured and their relationship with mode of delivery was evaluated. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and variance analysis test, covariance analysis, Kruskal Wallis, and Tukey Test. PResults: Mean TSH level in emergency cesarean section group was higher than normal delivery group (P = 0.001) and also higher than selective cesarean section group (P = 0.034). Mean of TSH level was significantly different between normal delivery and elective cesarean section (P = 0.001). Mean of pH and PO2 was higher in selective cesarean section group than normal delivery (p=0.024, p=0.001) and was also higher than emergency cesarean section group (P = 0.014, p=0.037). Also, mean serum level of cord PCO2 was significantly different between three groups (p=0.1) and was significantly lower in selective cesarean section group than other two groups (p=.001).Mean serum level of cord PCO2 was not significantly different between normal delivery group and selective cesarean group (p>0.05).
Conclusion: The present study showed that labor pain and hypoxia during delivery may increase TSH levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cord blood gases
 • Delivery method
 • Thyroid function hormones
 1. Cignini P, Cafà EV, Giorlandino C, Capriglione S, Spata A, Dugo N. Thyroid physiology and common diseases in pregnancy: review of literature. J Prenat Med 2012; 6(4):64-71.
 2. Saki F, Dabbaghmanesh MH, Ghaemi SZ, Forouhari S, Ranjbar Omrani G, Bakhshayeshkaram M. Thyroid function in pregnancy and its influences on maternal and fetal outcomes. Int J Endocrinol Metab 2014; 12(4):e19378.
 3. Pemberton HN, Franklyn JA, Kilby MD. Thyroid hormones and fetal brain development. Minerva Ginecol 2005; 57(4):367-78.
 4. Chan LY, Leung TN, Lau TK. Influences of perinatal factors on cord blood thyroid-stimulating hormone level. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80(11):1014-1018.
 5. Lakshminarayana SG, Sadanandan NP, Mehaboob AK, Gopaliah LR. Effect of maternal and neonatal factors on cord blood thyroid stimulating hormone. Indian J Endocrinol Metab 2016; 20(3):317-23.
 6. Gupta A, Srivastava S, Bhatnagar A. Cord blood thyroid stimulating hormone level--interpretation in light of perinatal factors. Indian Pediatr 2014; 51(1):32-6.
 7. Chan LY, Fok WY, Sahota D, Lau TK. Cord blood thyroid-stimulating hormone level and risk of acidosis at birth. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006;124(2):173-7.
 8. Chan LY, Chiu PY, Lau TK. Cord blood thyroid-stimulating hormone level in twin pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 82(1):28-31.
 9. McElduff A, McElduff P, Wiley V, Wilcken B. Neonatal thyrotropin as measured in a congenital hypothyroidism screening program: influence of the mode of delivery. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90(12):6361-3.
 10. Ramezani Tehrani F, Aghaee M, Asefzadeh S. The comparison of thyroid function tests in cord blood following cesarean section and vaginal delivery. Iranian journal of Endocrinology and Metabolism 2001; 3(2):95-99.
 11. Pereira DN, Procianoy RS. Effect of perinatal asphyxia on thyroid-stimulating hormone and thyroid hormone levels. Acta Paediatr 2003; 92(3):339-45.
 12. Lee SY. Perinatal factors associated with neonatal thyroid-stimulating hormone in normal newborns. Ann Pediatr Endocrinol Metab 2016; 21(4):206-211.
 13. Kitlinski ML, Kallen K, Marsal K, Olofsson P. Gestational age-dependent reference values for pH in umbilical cord arterial blood at term. Obstet Gynecol 2003; 102(2):338-45.
 14. Cherella CE, Wassner AJ. Congenital hypothyroidism: insights into pathogenesis and treatment. Int J Pediatr Endocrinol 2017; 2017:11.
 15. Mancini A, Di Segni C, Raimondo S, Olivieri G, Silvestrini A, Meucci E, et al. Thyroid Hormones, Oxidative Stress, and Inflammation. Mediators of inflammation 2016; (1):1-12.
 16. Roti E, Fang SL, Green K, Emerson CH, Braverman LE. Human placenta is an active site of thyroxine and 3, 3', 5-triiodothyronine tyrosyl ring deiodination. J Clin Endocrinol Metab 1981; 53(3):498-501.
 17. Rashmi, Seth A, Sekhri Τ, Agarwal A. Effect of perinatal factors on cord blood thyroid stimulating hormone levels. J Pediatr Endocrinol Metab 2007; 20(1):59-64.
 18. Nazarpour S, Ramezani Tehrani F, Simbar M, Azizi F. Thyroid autoantibodies and the effect on pregnancy outcomes. J Obstet Gynaecol 2016; 36(1):3-9.