اثربخشی آموزش شفقت به خود بر گرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

5 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه: تقریباً 80% زنان یائسه از گرگرفتگی و عرق شبانه رنج می‌برند و 25% آنها این علائم را علت کاهش کیفیت زندگی خود می‌دانند. درمان‌های دارویی و هورمون درمانی به‌دلیل برخی عوارض و خطرات، در اولویت استفاده زنان نمی‌باشند و زنان همچنان بیشترین وقت زندگی خود را صرف نگهداری و مراقب از سایر افراد خانواده می‌کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش شفقت به خود بر گرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1397 بر روی 30 نفر از زنان 55-45 ساله شهر تنکابن که در مراکز بهداشتی- درمانی شهری دارای پرونده و یائسگی طبیعی بودند، انجام شد. افراد به‌طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در برنامه 8 هفته‌ای آموزش شفقت به خود و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. گرد‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه سنجش علائم گرگرفتگی و عرق شبانه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22)و به‌روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر انجام شد. میزان  pکمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج بین دو گروه آزمایش و کنترل پس از مداخله و پیگیری از نظر دفعات و شدت علائم گرگرفتگی و عرق شبانه تفاوت معنی‌داری را نشان داد (001/0>p)
نتیجه‌گیری: آموزش شفقت به خود بر علائم گرگرفتگی و عرق شبانه یائسگی مؤثر است، لذا پیشنهاد می‌شود در برنامه مراقبی زنان یائسه گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of self-compassion training on hot flashes and night sweats in postmenopausal women

نویسندگان [English]

 • Simin Arab 1
 • Ahmad Borjali 2
 • Farahnaz Meschi 3
 • Alireza Kakavand 4
 • Maryam Zakerihamidi 5
1 PhD Student in Health Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, School of psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Health Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychology, School of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Medical Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Approximately 80% of postmenopausal women suffer from hot flashes and night sweats. 25% of them report that these symptoms are the cause of poor quality of life. Drug treatments and hormone therapy, due to some complications and risks, are not the priority of use for the women, and they continue to spend the most of their time on keeping and taking care of other family members. This study was performed with aim to determine the effectiveness of self-compassion training on hot flashes and night sweats in postmenopausal women.
Methods: This randomized clinical trial study was performed on 30 women aged 45-55 years in Tonekabon city who had natural menopause and referred in urban health centers in 2018. The subjects were randomly divided in to two groups of case and control (n=15 in each group). The experimental group received an 8-week self-compassion training program and the control group was placed on waiting list. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and repeated measure covariance analysis. P<0.5 was considered statistically significant.  
Results: The results showed a significant difference between the experimental and control groups after the intervention and follow-up regarding the frequency and severity of hot flashes and night sweats (P<0.001).
Conclusion: Self-compassion training is effective on menopausal hot flashes and night sweats, so it is suggested to be included in postmenopausal care program.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hot flashes
 • Menopause
 • Night sweats
 • Self-Compassion
 1. Kim MJ, Cho J, Ahn Y, Yim G, Park HY. Association between physical activity and menopausal symptoms in perimenopausal women. BMC Women's Health 2014; 14:122.
 2. Ayers B, Forshaw M, Hunter MS. The impact of attitudes towards the menopause on women's symptom experience: a systematic review. Maturitas 2010; 65(1):28-36.
 3. Norozi E, Mostafavi F, Hassanzadeh A, Moodi M, Sharifirad Gh. Factors related with quality of life among postmenopausal women in Isfahan, Iran, based on behavioral analysis phase of precede model. Health System Research 2011; 7(3):267-277.
 4. Ayers B, Hunter MS. Health-related quality of life of women with menopausal hot flushes and night sweats. Climacteric 2013; 16(2):235-9.
 5. Fisher WI, Thurston RC. Measuring hot flash phenomenonology using ambulatory prospective digital diaries. Menopause 2016; 23(11):1222-1227.
 6. Daley A, MacArthur C, McManus R, Stokes-Lampard H, Wilson S, Roalfe A, et al. Factors associated with the use of complementary medicine and non-pharmacological interventions in symptomatic menopausal women. Climacteric 2006; 9(5):336-46.
 7. Freedman RR. Hot flashes: behavioral treatments, mechanisms, and relation to sleep. Am J Med 2005; 118 Suppl 12B:124-30.
 8. Rapkin AJ. Vasomotor symptoms in menopause: physiologic condition and central nervous system approaches to treatment. Am J Obstet Gynecol 2007; 196(2):97-106.
 9. Li CI, Malone KE, Porter PL, Lawton TJ, Voigt LF, Cushing-Haugen KL, et al. Relationship between menopausal hormone therapy and risk of ductal, lobular, and ductal-lobular breast carcinomas. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008; 17(1):43-50.
 10. Shorey S, Ng ED. The experiences and needs of Asian women experiencing menopausal symptoms: a meta-synthesis. Menopause 2019; 26(5):557-569.
 11. Dasht Bozorgi Z, Askary M, Asgary P. The Effecttivness of self-compassion on the intimacy attitudes and divorce tendency of Women refering to family counselling. Knowledge & Research in Applied Psychology 2017;18(1):38-45.
 12. Baktashian A, Mokhtari Hesari P, Ebrahimi M, Najar Najafi S, Rajabi M. Effect of Citalopram and Aspirin on Hot Flashes and Depression in Premenopausal Women with Breast Cancer: a Randomized Controlled Trial. Iranian Quarterly Journal of Breast Diseases 2016; 8(4):7-15.
 13. Aldwin CM, Park CL, Spiro A. Handbook of health psychology and aging. 1nd ed. The Guilford Press; 2007.
 14. Natarajan J. Seshan V, Mulira RS. Review Literature on Distress during the Menopausal Transition and Their Impact on the Quality Of Life of Women: What is The Evidence?. IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS) 2013; 2(4):1-10.
 15. Saeedi Z, Bahrami Ehsan H, Alipour A. Self-control and health: The moderating effect of self-compassion. Health Psychology 2016; 5(19):85-98.
 16. Reeve J. Understanding motivation and emotion. 6nd ed. John Wiley & Sons; 2014.
 17. Zessin U, Dickhäuser O, Garbade S. The relationship between self-compassion and well-being: A meta-analysis. Appl Psychol Health Well Being 2015; 7(3):340-64.
 18. Phillips WJ. Past to Future: Self-Compassion Can Change our Vision. Journal of Positive Psychology and Wellbeing 2018; 2(2):168-190.
 19. Jafari F. T The effectiveness of Quality of Life Therapy in Self-Compassion and Future Time Perspective in menopausal women. Positive Psychology Research 2017; 3(2):37-50.
 20. Brown L, Bryant C, Judd FK. Positive well-being during the menopausal transition: a systematic review. Climacteric 2015; 18(4):456-69.
 21. Brown L, Bryant C, Brown VM, Bei B, Judd FK. Self-compassion weakens the association between hot flushes and night sweats and daily life functioning and depression. Maturitas 2014; 78(4):298-303.
 22. Neff KD, Germer CK. A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self‐compassion program. J Clin Psychol 2013; 69(1):28-44.
 23. Stevenson DW, Delprato DJ. Multiple component self-control program for menopausal hot flashes. J Behav Ther Exp Psychiatry 1983; 14(2):137-40.
 24. Peyman N, Khandehroo M. Explaining women's attitude of menopause. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2016; 8(4):559-568
 25. Dashtbozorgi Z. Effectiveness of self- compassion therapy on loneliness and emotion regulation of damaged women from marital infidelity. Knowledge & Research in Applied Psychology 2017; 18(2):72-79.
 26. Dellavari A. Theoretical and practical basis of research in humanities and social sciences. Tehran: Roshd publication; 2008.
 27. Malekooti SK, Mirabzadeh A, Fathollahi P, Salavati M, Kahali S, Afkham Ebrahimi A, et al. Reliability, Validity and Factor Structure of the GHQ-28 in Iranian Elderly. Salmand: Iranian Journal of Ageing 2006; 1(1):11-21.
 28. Malakouti SK, Fatollahi P, Mirabzadeh A, Zandi T. Reliability, validity and factor structure of the GHQ-28 used among elderly Iranians. International Psychogeriatrics 2007; 19(4):623-34.
 29. Sadeghi R, Zareipour MA, Akbari H, Khan-Beygi M. Mental Health and associated factors amongst women referred to health care centers. Journal of Health and Care 2011;13(4):1-9.
 30. Ghorbani M, Azhari S, Esmaili H, Ghanbari Hashemabadi B. The relationship between life style with vasomotor symptoms in postmenopausal women referred to women's training health centers in Mashhad in 2011. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(39):23-30.
 31. Hunter MS, Coventry S, Hamed H, Fentiman I, Grunfeld EA. Evaluation of a group cognitive behavioural intervention for women suffering from menopausal symptoms following breast cancer treatment. Psychooncology 2009; 18(5):560-3.
 32. Zahednezhad Sh, Salehi R, Tajali Sh, Borji A. Correlation Between Pain Intensity and Disability Level with Some of the Impairments in Patients With Nonspecific Low Back Pain. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 2013; 21(2):10-20.
 33. Paul G. Compassion focused therapy (CBT Distinctive features). 1nd ed. Routledge; 2010.
 34. Wong C, Yip BH, Gao T, Lam KYY, Woo DMS, Yip ALK, et al. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) or psychoeducation for the reduction of menopausal symptoms: a randomized, controlled clinical trial. Sci Rep 2018; 8(1):6609.
 35. Nedstrand E, Wijma K, Wyon Y, Hammar M. Applied relaxation and oral estradiol treatment of vasomotor symptoms in postmenopausal women. Maturitas 2005; 51(2):154-62.
 36. Taylor-Swanson LJ, Pike K, Mitchell ES, Herting JR, Woods NF. Self-awareness and the evaluation of hot flash severity: observations from the Seattle Midlife Women's Health Study. Menopause 2019; 26(5):476-484.
 37. Hunter MS, Mann E. A cognitive model of menopausal hot flushes and night sweats. J psychosom Res 2010; 69(5):491-501.
 38. Norton S, Chilcot J, Hunter MS. Cognitive-behavior therapy for menopausal symptoms (hot flushes and night sweats): moderators and mediators of treatment effects. Menopause 2014; 21(6):574-8.
 39. Hoseinzadeh F, Esmaily H, Saki A, Tara F, Jamali J .Application of Structural Equation Modeling in Determination of Factors Related to Vasomotor Symptoms (Hot Flashes and Night Sweats) in Women Aged 42-60 Years Old in Mashhad. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019 (Article ready to publish).