تأثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه دروس عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 دستیار تخصصی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه از ورزش و فعالیت­های بدنی به‌عنوان یک روش درمان غیر‌دارویی مؤثر برای به حداقل رساندن سختی جدار عروق و پیشگیری از بیماری­های قلبی - عروقی استفاده می­شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو برنامه تمرین هوازی و مقاومتی بر سختی رگ و فاکتورهای التهابی و ضدالتهابی در زنان غیرفعال چاق انجام شد.
روش­کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1397 بر روی 27 زن چاق با دامنه سنی 40-30 سال در شهر مشهد انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی در دو گروه تمرین هوازی و تمرین مقاومتی تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی با شدت 70-50% حداکثر ضربان قلب ذخیره و تمرین مقاومتی با شدت 85-60% یک تکرار بیشینه به‌مدت 24 جلسه یک روز در میان برگزار گردید. در شروع جلسات اول، 13 و 24 نمونه­گیری خونی گرفته و آزمون حداکثر اکسیژن مصرفی و سختی رگ انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون­های تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های تکراری، فریدمن و توکی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: هر دو برنامه تمرینی سبب افزایش معنادار در حداکثر اکسیژن مصرفی و توده عضلات اسکلتی و کاهش معناداری در فشار نبض شد (05/0p<). تأثیر تمرین هوازی بر افزایش اکسیژن مصرفی بیشتر از تمرین مقاومتی بود (023/0=p)، ولی تفاوتی بین تأثیر کاهشی هر دو برنامه تمرینی بر میزان فشار نبض مشاهده نشد (879/0=p). تغییرات IL6 و IL10 در هر دو برنامه تمرین هوازی و مقاومتی معنادار نبود (05/0p>).
نتیجه­گیری: هر دو نوع تمرین هوازی و تمرین مقاومتی می­توانند بر روی خواص ساختمانی دیواره شریان زنان غیر‌فعال چاق تأثیر مثبت بگذارند و به‌عنوان یک روش درمان غیردارویی برای به حداقل رساندن سختی شریان و پیشگیری از بیماری­های قلبی - عروقی استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of aerobic and resistance exercise programs on arterial stiffness, serum IL6 and IL10 in obese women

نویسندگان [English]

 • Ziba Rahimian Mashhad 1
 • Seyed Reza Attarzadeh Hosseini 2
 • Amir Rashid Lamir 3
 • Mohammad Ali Sardar 4
 • Sirous Nekooei 5
 • Ramesh Giti 6
1 PhD Student of Sport Physiology, Boichemistry and Sport Metabolism, School of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sport Physiology, School of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of General Courses, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Resident, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nodaways, exercise and physical activities are used as effective non-pharmacological treatment to minimize arterial stiffness and prevent cardiovascular disease. This study was performed with aim to compare the effect of aerobic and resistance training on arterial stiffness, inflammatory and anti-inflammatory factors in obese sedentary women.
Methods: This clinical trial study was performed in 2018 on 27 obese women with an age range of 30-40 years in Mashhad. The subjects were randomly assigned into two groups of aerobic and resistance training. Aerobic exercise was hold with an intensity of 50-70% of the maximum heart rate reserve and resistance exercise programs with 60-85% intensity of one repetition maximum for 24 sessions every other day. Blood samples were taken and maximal oxygen uptake and arterial stiffness were measured at the beginning of the 1th, 13th and 24th sessions. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and repeated-measures ANOVA, Friedman and Tukey tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Both aerobic and resistance exercise programs significantly increased maximal oxygen consumption, skeletal muscle mass and significantly decreased pulse pressure (p<0.05). The effect of aerobic exercise on oxygen uptake was more than resistance training (p=0.023), but there was no difference between the effect of both exercise programs on decreasing pulse pressure (p=0.879). Changes in IL6 and IL10 were not significant in both aerobic and resistance exercise programs (p>0.05).
Conclusion: Both aerobic training and resistance exercise can have a positive impact on the structural properties of the artery wall of inactive obese women and can be used as a non-pharmacological treatment to minimize arterial stiffness and prevent cardiovascular disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic exercise
 • Arterial Stiffness
 • Inflammatory /Anti- Inflammatory factors
 • Obese Women
 • Resistance exercise
 1. Heinonen S. Adipose Tissue Metabolism in Aquired Obesity[dissertation]: University of Helsinki; 2016.
 2. Tahergurabi Z, Khazaei M. Obesity and Angiogenesis. Journal of Isfahan Medical School 2012; 29(172). (Persian)
 3. Sakura T, Morioka T, Shioi A, Kakutani Y, Miki Y, Yamazaki Y, et al. Lipopolysaccharide-binding protein is associated with arterial stiffness in patients with type 2 diabetes: A cross-sectional study. Cardiovasc Diabetol 2017; 16(1):62.
 4. Manco M, Nobili V, Alisi A, Panera N, Handberg A. Arterial Stiffness, Thickness and Association to Suitable Novel Markers of Risk at the Origin of Cardiovascular Disease in Obese Children. Int J Med Sci 2017; 14(8):711-720.
 5. Aw NH, Canetti E, Suzuki K, Goh J. Monocyte Subsets in Atherosclerosis and Modification with Exercise in Humans. Antioxidants (Basel) 2018; 7(12). pii: E196.
 6. Packard RR, Libby P. Inflammation in Atherosclerosis: From Vascular Biology to Biomarker Discovery and Risk Prediction. Clin Chem 2008; 54(1):24-38.
 7. Ring M. Methodological studies applying new techniques for evaluation of arterial function. [Theses Dissertation]. Sweden: Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University; 2014.
 8. Campbell MS. The Effect of Curcumin on Cardiovascular Health in Obese Men [Theses dissertation]:University of Kentucky UKnowledge; 2016.
 9. Gjevestad GO, Holven KB, Ulven SM. Effects of exercise on gen expression of inflammatory markers in human peripheral blood cells: A systematic review. Curr Cardiovasc Risk Rep 2015; 9(7):34.
 10. Glesson M, Bishop NC, Stensel DJ, Lindley MR, Mastana SS, Nimmo MA. The anti-inflammatory effects of exercise: mechanisms and implications for the prevention and treatment of disease. Nat Rev Immunol; 2011; 11(9):607-15.
 11. Van Popele NM, Grobbee DE, Bots ML, Asmar R, Topouchian J, Reneman RS, et al. Association between arterial stiffness and atherosclerosis: the Rotterdam Study. Stroke 2001; 32(2):454-60.
 12. Shahsavari S, Nazari F, Karimyar Jahromi M, Sadeghi M. Epidemiologic study of hospitalized cardiovascular patients in Jahrom hospitals in 2012-2013. J Cardiovasc Nurs 2013; 2(2):14-21.
 13. Montero D, Vinet A, Roberts CK. Effect of combined aerobic and resistance training versus aerobic training on arterial stiffness. Int J Cardiol 2015; 178:69-76.
 14. Liu HB, Yuan WX, Wang QY, Wang YX, Cao HW, Xu J, et al. Carotid Arterial Stiffness and Hemodynamic Responses to Acute Cycling Intervention at Different Times during 12-Week Supervised Exercise Training Period. BioMed Res Int 2018; 2018:2907548..
 15. Montero D, Roberts CK, Vinet A. Effect of aerobic exercise training on arterial stiffness in obese populations : a systematic review and meta-analysis. Sports Med 2014; 44(6):833-43.
 16. Baykara M, Demirel A, Yavuzatmaca I, Bilgen M. Response of Arterial Stiffness Four Weeks Ater Terminating Short-term Aerobic Exercise Training in a Sedentary Lifestyle. J Ultrasound Med 2016; 36(2):353-359.
 17. Burr JF, Beck JL, Durocher J. The relationship of high-intensity cross-training with arterial stiffness. J Sport Health Sci 2019; 8(4):370-375.
 18. Tanaka M, Sugawara M, Ogasawara Y, Izumi T, Niki K, Kajiya F. Intermittent, moderate-intensity aerobic exercise for only eight weeks reduces arterial stiffness: evaluation by measurement of stiffness parameter and pressure-strain elastic modulus by use of ultrasonic echo tracking. J Med Ultrason 2013; 40(2):119-24.
 19. DeVallance E, Fournier S, Lemaster K, Moore C, Asano S, Bonner D, et al. The effects of resistance exercise training on arterial stiffness in metabolic syndrome. Eur J Appl Physiol 2016; 116(5):899-910.
 20. Brzycki M. Strength testing- Predicting a One-Rep Max from Reps-to-Fatigue. J Phys Educ Recreat Dance 1993; 64(1):88-90.
 21. Soriano-Maldonado A, Morillas-de-Laguno P, Sabio JM, Gavilán-Carrera B, Rosales-Castillo A, Montalbán-Méndez C, et al. Effects of 12-week Aerobic Exercise on Arterial Stiffness, Inflammation, and Cardiorespiratory Fitness in Women with Systemic LUPUS Erythematosus: Non-Randomized Controlled Trial. J Clin Med 2018; 7(12). pii: E477.
 22. Choudhary S, Kumar J, Choudhary K, Rajnee, Choudhary S, Choudhary R. Effect of Aerobic Exercise on Cardiovascular Parameters in Untrained and Trained Subjects. Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS) 2015; 3(2A):538-542.
 23. Yoon ES, Jung SJ, Cheun SK, Oh YS, Kim SH, Jae SY. Effects of Acute Resistance Exercise on Arterial Stiffness in Young Men. Korean Circ J 2010; 40(1):16-22.
 24. Sharman JE, McEniery CM, Campbell RI, Coombes JS, Wilkinson IB, Cockcroft JR. The effect of exercise on large artery haemodynamics in healthy young men. Eur J Clin Invest 2005; 35(12):738-44.
 25. Robinson E, Durre C, Simtchouk S, Jung ME, Bourne JE, Voth E, et al. Short-term high-intensity interval and moderate-intensity continuous training reduce leukocyte TLR4 in inactive adults at elevated risk of type 2 diabetes. J Appl Physiol 2015; 119(5):508-16.
 26. Nickel T, Emslander I, Sisic Z, David R, Schmaderer C, Marx N, et al. Modulation of dendritic cells and toll-like receptors by marathon running. Eur J Appl Physiol 2011; 112(5):1699-708.
 27. Nikseresht M, Sadeghifard N, Agha-Alinejad H, and Ebrahim K. Inflammatory markers and adipocytokine responses to exercise training and detraining in men who are obese. J Strength Cond Res 2014; 28(12):3399-410.
 28. Azizbeigi K, Azarbayjani MA, Atashak S, Stannard SR. Effect of Moderate and High Resistance Training Intensity on Indices of Inflammatory and Oxidative Stress. Res Sports Med 2015; 23(1):73-87.
 29. Sardeli AV, Tomeleri CM, Cyrino ES, Fernhall B, Cavaglieri CR, Chacon-Mikahil MPT. Effect of resistance training on inflammatory markers of older adults: A meta-analysis. Exp Gerontol 2018; 111:188-196.
 30. Phillips MD, Patrizi RM, Cheek DJ, Wooten JS, Barbee JJ, Mitchell JB. Resistance training reduces subclinical inflammation in obese, postmenopausal women. Med Sci Sports Exerc 2012; 44(11):2099-110.
 31. Tomeleri CM, Ribeiro AS, Souza MF, Schiavoni D, Schoenfeld BJ, Venturini D, et al. Resistance training improves inflammatory level, lipid and glycemic profiles in obese older women: A randomized controlled trial. Exp Gerontol 2016; 84:80-87.
 32. Lera Orsatti F, Nahas EA, Maesta N, Nahas Neto J, Lera Orsatti C, Vannucchi Portari G, et al. Effects of resistance training frequency on body composition and metabolics and inflammatory markers in overweight postmenopausal women. J Sports Med Phys Fitness 2014; 54(3):317-25.