بررسی نسبت فراوانی سندرم تونل کارپ در زنان مبتلا به سرطان پستان درمان شده با لنف ادم در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی سطح شهر تبریز در سال 98-1397

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات سل و بیماری‌های ریوی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: لنف ادم ناشی از درمان سرطان پستان عوارض وسیعی را به‌دنبال دارد که از آن میان می‌توان به سندرم تونل کارپ اشاره نمود. این سندرم موجب ناتوانی بازماندگان سرطان پستان می‌شود؛ لذا اطلاع از فراوانی آن امری ضروری جهت انجام اقدامات بعدی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت فراوانی سندرم تونل کارپ در زنان مبتلا به سرطان پستان درمان شده با لنف ادم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در طی 98-1397 بر روی 160 زن بازمانده از سرطان پستان با لنف ادم در مراکز آموزشی درمانی سطح شهر تبریز انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه بوستون (جهت تشخیص علائم CTS) جهت اهداف پژوهش استفاده شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های آماری رگرسیون و همبستگی اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر 33 نفر (62/20%) مبتلا به سندرم تونل کارپ بودند. بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر، بین سندرم تونل‌کارپ و متغیر‌های سن (009/0=p)، لنف ادم (001/0=p)، سابقه رادیوتراپی (001/0=p)، سابقه عمل جراحی (019/0=p)، سابقه برداشتن غدد لنفاوی (03/0=p) و سابقه دیابت ملیتوس (04/0=p) ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر شیوع سندرم تونل کارپ در زنان مبتلا به سرطان پستان درمان شده با لنف ادم 62/20% بود. شناسایی ریسک فاکتورهای ابتلاء به این سندرم می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در این بیماران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency Ratio of Carpal Tunnel Syndrome in Women with Breast Cancer Treated with Lymphedema in Tabriz Medical Education Centers; 2018-2019

نویسندگان [English]

 • Mehdi Khanbabayi Gol 1
 • Mahmood Eidy 2
 • Mehrdad Zamani Esfahlani 3
1 M.Sc. in Nursing Education, Tuberculosis and Lung Disease Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Anesthesia, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Orthopedic, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Lymphedema due to breast cancer treatment has a wide range of complications, including carpal tunnel syndrome (CTS). This syndrome causes disability for breast cancer survivors, so knowing its prevalence is essential for future action. This study was performed with aim to evaluate the frequency ratio of carpal tunnel syndrome in women with breast cancer treated with lymphedema.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 160 breast cancer survivors with lymphedema in Tabriz city health centers in 2018-2019. Demographic data and Boston CTS Questionnaire (CTS) were used for the purposes of the study. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and Regression and Spearman Correlation tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Thirty-three (20.62%) patients had carpal tunnel syndrome. The results of Chi-square test indicated that there was a significant association between carpal tunnel syndrome and age (p= 0.009), lymphedema (p= 0.001), history of radiotherapy (p= 0.001), history of surgery (0.019), history of lymph node removal (p= 0.03) and history of diabetes mellitus (p= 0.04).
Conclusion: The incidence of carpal tunnel syndrome in the present study was 20.62% in women with breast cancer treated with lymphedema. Identifying the risk factors for this syndrome may be the basis for preventive and controlling measures in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast cancer
 • Carpal tunnel syndrome
 • Lymphedema
 1. De La Cruz L, Blankenship SA, Chatterjee A, Geha R, Nocera N, Czerniecki BJ, et al. Outcomes After Oncoplastic Breast-Conserving Surgery in Breast Cancer Patients: A Systematic Literature Review. Ann Surg Oncol 2016; 23(10):3247-58.
 2. Graham PJ, Brar MS, Foster T, McCall M, Bouchard-Fortier A, Temple W, et al. Neoadjuvant chemotherapy for breast cancer, is practice changing? A population-based review of current surgical trends. Ann Surg Oncol 2015; 22(10):3376-82.
 3. Jagsi R, Jiang J, Momoh AO, Alderman A, Giordano SH, Buchholz TA, et al. Complications after mastectomy and immediate breast reconstruction for breast cancer: a claims-based analysis. Ann Surg 2016; 263(2):219-27.
 4. Ribeiro Pereira ACP, Koifman RJ, Bergmann A. Incidence and risk factors of lymphedema after breast cancer treatment: 10 years of follow-up. Breast 2017; 36:67-73.
 5. Wanchai A, Armer JM, Stewart BR, Lasinski BB. Breast cancer-related lymphedema: A literature review for clinical practice. International Journal of Nursing Sciences 2016; 3(2):202-207.
 6. Mafu TS, September AV, Shamley D. The potential role of angiogenesis in the development of shoulder pain, shoulder dysfunction, and lymphedema after breast cancer treatment. Cancer Manag Res 2018; 10:81-90.
 7. Mieog JS, Morden JP, Bliss JM, Coombes RC, van de Velde CJ, Committee IS. Carpal tunnel syndrome and musculoskeletal symptoms in postmenopausal women with early breast cancer treated with exemestane or tamoxifen after 2–3 years of tamoxifen: a retrospective analysis of the Intergroup Exemestane Study. Lancet Oncol 2012; 13(4):420-32.
 8. Retrouvey H, Krahn M, Baltzer HL. Carpal Tunnel Syndrome Management in Breast Cancer Survivors at Risk for Lymphedema: A Markov Model. Plast Reconstr Surg 2018; 141(5):689e-696e.
 9. Gunnoo N, Ebelin M, Arrault M, Vignes S. Impact of carpal tunnel syndrome surgery on women with breast cancer-related lymphedema. Breast Cancer Res Treat 2015; 152(3):683-6.
 10. Sheng JY, Blackford AL, Bardia A, Venkat R, Rosson G, Giles J, et al. Prospective evaluation of finger two-point discrimination and carpal tunnel syndrome among women with breast cancer receiving adjuvant aromatase inhibitor therapy. Breast Cancer Res Treat 2019; 176(3):617-624.
 11. Levine DW, Simmons BP, Koris MJ, Daltroy LH, Hohl GG, Fossel AH, et al. A self-administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am 1993; 75(11):1585-92.
 12. Foroozanfar Z, Ebrahimi H, Khanjani N. Validity and Reliability of the Persian Boston Questionnaire in Diabetic Patients with Carpal Tunnel Syndrome. J Neyshabur Univ Med Sci 2015; 2(5):50-56.
 13. Hojan K, Wojtysiak M, Huber J, Molińska-Glura M, Wiertel-Krawczuk A, Milecki P. Clinical and neurophysiological evaluation of persistent sensory disturbances in breast cancer women after mastectomy with or without radiotherapy. Eur J Oncol Nurs 2016; 23:8-14.
 14. Pereira S, Fontes F, Sonin T, Dias T, Fragoso M, Castro-Lopes JM, et al. Neurological complications of breast cancer: a prospective cohort study. Breast 2015; 24(5):582-7.
 15. Couceiro TC, Valença MM, Raposo MC, Orange FA, Amorim MM. Prevalence of post-mastectomy pain syndrome and associated risk factors: a cross-sectional cohort study. Pain Manag Nurs 2014; 15(4):731-7.
 16. Baltzer HL, Harvey J, Fox PM, Moran SL. De novo upper extremity lymphedema after elective hand surgery in breast cancer survivors. Ann Plast Surg 2017; 79(1):24-27.
 17. Leppäpuska IM, Suominen E, Viitanen T, Rannikko E, Visuri M, Mäki M, et al. Combined Surgical Treatment for Chronic Upper Extremity Lymphedema Patients: Simultaneous Lymph Node Transfer and Liposuction. Ann Plast Surg 2019; 83(3):308-317.
 18. Stubblefield MD, Kim A, Riedel ER, Ibanez K. Carpal tunnel syndrome in breast cancer survivors with upper extremity lymphedema. Muscle Nerve 2015;51(6):864-9.