بررسی اثر ترامادول بر بافت بیضه و هورمون‌های انسولین و تستوسترون در موش‌های سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

2 مربی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

3 استادیار گروه داخلی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

4 کارشناسی گروه مهندسی پرتوپزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: ترامادول از دسته داروهای مسکن مخدر یا اپوئید‌های مصنوعی بوده و دارویی ضعیف‌تر از مورفین و قوی‌تر از بروفن و استامینوفن می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ترامادول بر بافت بیضه در موش‌های سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه تجربی در سال 1397 در دانشگاه آزاد واحد دامغان انجام شد. در این مطالعه 60 سر موش صحرایی رت نر نژاد ویستار به 6 گروه (کنترل، شاهد، تجربی 1 و 2 تجربی 3 و 4) تقسیم شدند. گروه کنترل همزمان با دیابتی شدن سایر گروه‌ها به‌منظور حفظ تعادل بدن، بافرسیترات به‌صورت درون صفاقی با توجه به وزن دریافت کردند. گروه (شاهد) دیابتی، از طریق تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز 55 میلی‌گرم بر کیلوگرم دیابتی شده، گروه تجربی 1، 2، 3 و 4 پس از 2 ماه دیابتی شدن، به‌مدت 5 هفته ترامادول را به‌روش گاواژ دریافت کردند. در ابتدای هفته پنجم از نمونه‌ها خون‌گیری به‌عمل آمد و فاکتور‌های بیوشیمیایی و هورمونی خون و همچنین مقاطع بیضه‌ها مورد ارزیابی ماکروسکوپی و هسیتولوژیک قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آنالیز واریانس یک‌طرفه و پس‌آزمون توکی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در گروه شاهد (دیابتی) کاهش معنی‌داری در سلول‌های اسپرماتوگونی (03/0=p)، سرتولی (032/0=p) و اسپرماتید (022/0=p) نسبت به گروه کنترل و گروه‌های تجربی 1 و 2 مشاهده شد. همچنین در گروه‌های تجربی 1 و 2 کاهش معنی‌داری در سلول‌های اسپرماتید (051/0=p) نسبت به گروه کنترل مشاهده شد و در گروه‌های تجربی 3 و 4 نیز نسبت به سایر گروه‌ها کاهش معنی‌داری در سلول‌های سرتولی (02/0=p) مشاهده گردید. همچنین در گروه شاهد در میزان انسولین (001/0=p) و تستوسترون (001/0=p) کاهش معنی‌دار نسبت به سایر گروه‌ها مشاهده شد. در گروه تجربی 1 و 2 به دلیل مصرف ترامادول، میزان هورمون تستوسترون (041/0=p) کاهش معنی‌داری نسبت به گروه کنترل داشت و در گروه‌های تجربی 3 و 4 نیز میزان هورمون تستوسترون (01/0=p) کاهش معنی‌داری نسبت به گروه به شاهد داشت و تغییر معنی‌داری در میزان هورمون انسولین در گروه‌های تجربی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: مصرف روزانه خوراکی 35 روزه ترامادول در موش‌های سالم و دیابتی با دوز‌های مشخص باعث بر‌ هم زدن تعادل هورمون تستوسترون خون شده و فرآیند اسپرماتوژنز را کاهش می‌دهد؛ به‌طوری‌که هرچه دوز دارو افزایش یافت، آسیب بافتی و هورمونی نیز افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of tramadol on testicular tissue and insulin and testosterone hormones in healthy rats and streptozotocin-diabetic rats

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Kazemzadeh 1
 • Sahar Molzemi 2
 • Mohammad Afshar Ardalan 3
 • Amir Hossein Tozandejani 4
 • Amir Hosseion Ashnaei 2
1 Instructor, Department of Nursing, School of Nursing, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran.
2 Instructor, Department of Laboratory Sciences, School of Medical Sciences, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 B.Sc. of Medical Radiation Engineering, School of Engineering, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Tramadol is a synthetic opiate analgesic which is weaker than morphine and stronger than brofen and acetaminophen. This study aimed to evaluate the impact of tramadol on testicular tissue in normal and streptozotocin-diabetic rats.
Methods: This experimental study was conducted in Islamic Azad University, Damghan Branch in 2018. In this study, 60 male Wistar rats were divided into 6 groups (case, control, experimental 1 and 2 and 3 and 4). Simultaneous with other groups becoming diabetic, the control group received intraperitoneal citrate buffer by body weight in order to maintain stability of the body. The diabetic (case) group received intraperitoneal streptozotocin at a dose of 55 mg/kg, experimental group 1 (normal rats + 50 mg/kg tramadol), experimental group 2 (normal rats + 100 mg/kg tramadol), experimental group 3 (diabetic + 50 mg/kg tramadol) and experimental group 4 (diabetic + 100 mg / kg tramadol), received tramadol via gavage for five weeks after being diabetic for two months. At the end of week 5, blood samples were drawn from samples, and biochemical and hormonal factors as well as macroscopic and histological testicular sections were evaluated. Data were analyzed in SPSS 21 using one-way ANOVA and Tukey's post-test. P Results: In the case (diabetic) group, a significant decrease was observed in spermatogonia (p=0.03), Sertoli (p=0.032) and spermatid cells (p=0.022) compared to the control and experimental groups 1 and 2. In experimental groups 1 and 2, a significant decrease was observed in spermatid cells (p=0.051) compared to the control group. In experimental groups 3 and 4, a significant decrease was observed in Sertoli cells compared to other groups (p=0.02). In the case group, there was a significant decrease in insulin (p=0.001) and testosterone levels (p=0.001) compared to other groups. In experimental groups 1 and 2, due to tramadol administration, testosterone levels showed a significant decrease compared to the control group (p=0.041). In experimental groups 3 and 4, a significant decrease was observed in testosterone levels (p=0.01) compared to the case group, and no significant change was observed in insulin levels in the experimental groups.
Conclusion: Oral administration of tramadol daily for 35 days with specified doses in normal and diabetic rats disrupted blood testosterone balance and reduced spermatogenesis process, such that the more the dose of the drug was, the higher the tissue and hormonal damage was.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes
 • Sertoli cells
 • Testicular damage
 • Tramadol
 1. Bolbol Haghighia N, Molzemi S, Aminian M, Molzemi Sh. Effects of Tramadol on Alanine and Aspartate Aminotransferase. Govaresh 2016; 21(2):104-109. [in Persian]
 2. Mofidi M, shaker H, Ghfouri H. Comparison of Analgesia effect Between Intravenous Propacetamol and Tramadol. J Mazandaran Univ Med Sci 2007; 17(61):81-87.
 3. Ghorbani A, Farahani MA, Mohammadi N. Relationship between sleepiness, physical activity, and functional outcomes in iranian patients with type II diabetes. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 2014; 3(1):54-60. [in Persian]
 4. Bahrami KH1, Mahjor AA, Johary H, Bahrami R, Bahrami A. Comparative Study on Histopatological and Histomorphometric Effect of Raw and Cooked Garlic on Spermatogenesis in Testis and Epidydims of Rats. Journal of Fasa University of Medical Sciences 2014; 3(4):371-379. [in Persian]
 5. Atici S, Cinel I, Cinel L, Doruk N, Eskandari G, Oral U. Liver and kidney toxicity in chronic use of opioids: an experimental long term treatment model. J Biosci 2005; 30(2):245-52
 6. Wellington D, Mikaelian I, Singer L. Comparison of Ketamine–Xylazine and Ketamine–Dexmedetomidine Anesthesia and Intraperitoneal Tolerance in Rats. J Am Assoc Lab Anim Sci 2013; 52(4):481-487.
 7. Bolbol Haghighi N, Molzemi S, Goli Sh, Mohammad Sadeghi H, Aminian M. The Effect of Hydroalcoholic Extract of Ziziphora Clinopodioides Lam on Testicular Damage Caused by Diabetes Mellitus in Male Rats. J Babol Univ Med Sci 2017; 19(12):43-49.
 8. Oral EG, Hanci A, Sivrikaya GU, Dobrucali H, Kilinc LT. The Analgesic Effects of Morphine and Tramadol Added to Intra-articular Levobupivacaine-Tenoxicam Combination for Arthroscopic Knee Surgery on Postoperative Pain; a Randomized Clinical Trial. Anesthesiology and Pain Medicine 2015; 5(3):1-6.
 9. Aggarwal R, Puri M, Dada R, Saurabh G. Correlation between leukocytospermia and oxidative stress in male partners of infertile couples with leukocytospermia. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2015; 4(1):168-72.
 10. Jain A, Ambrish PI, Hoogar MB, Dhar R, Wani A, Agrwal S. Role of semen analysis in the diagnosis of infertility at a tertiary care centre in Western India: a prospective study. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 5(7):2389-2391.
 11. Gharghanipour S, Taebi M, Salehi P, Heidari-Beni M. Relationship between dietary antioxidant intake and semen analysis parameters. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 21(6):47-54.
 12. Gharghanipour S, Taebi M, Salehi P, Heidari-Beni M. Relationship between dietary antioxidant intake and semen analysis parameters. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(6):47-54. [in Persian]
 13. Huang TH, Yang Q, Harada M, Li GQ, Yamahara J, Roufogalis BD, et al. Pomegranate flower extract diminishes cardiac fibrosis in Zucker diabetic fatty rats: modulation of cardiac endothelin-1 and nuclear factor-kappaB pathways. J Cardiovasc Pharmacol 2015; 46(6): 856–62.
 14. Ardakani YH, Rouini MR. Pharmacokinetics of Tramadol and its Three Main Metabolites in Healthy Male and Female Volunteers. Biopharm Drug Dispos 2007; 28(9):527-34. [in Persian]
 15. Beakley BD, Kaye AM, Kaye AD. Tramadol, Pharmacology, Side Effects, and Serotonin Syndrome: A Review. Pain Physician 2015; 18(4):395-400.