تکرارپذیری نسبی، خطای معیار اندازه‌گیری و کمترین تغییر قابل تشخیص ارزیابی سونوگرافی ترنس ابدومینال فعالیت عضلات کف لگن حین انقباض، مانور والسالوا و curl شکمی در زنان سالم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی بیماری اسکلتی و عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 دستیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی بیماری اسکلتی و عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 دانشیار گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی بیماری اسکلتی و عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: سونوگرافی ترنس ابدومینال روشی غیرتهاجمی و آسان است که از طریق مشاهده حرکت قاعده مثانه می‌توان عملکرد عضلات کف لگن را ارزیابی نمود. اگرچه مطالعات تکرارپذیری این روش را حین انقباض کف لگن بررسی نموده‌اند، اما حین مانور والسالوا و curl شکمی یافته‌های اندکی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تکرارپذیری، خطای معیار اندازه‌گیری و کمترین تغییر قابل تشخیص روش ارزیابی سونوگرافی ترنس ابدومینال فعالیت عضلات کف لگن حین انقباض، مانور والسالوا و curl شکمی در زنان سالم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه متدولوژیک در سال ۱۳۹۷ در بیمارستان کاشانی اصفهان بر روی ۱۵ زن داوطلب ۴۵-۲۰ ساله که در کنترل ادرار مشکل نداشتند، انجام شد. میزان جابجایی قاعده مثانه (به‌عنوان پیامد فعالیت عضلات کف لگن) بر حسب میلی‌متر با روش سونوگرافی ترنس ابدومینال در طی انقباض کف لگن، مانور والسالوا و curl شکمی 2 مرتبه، با فاصله زمانی یک هفته بررسی شد. برای محاسبه تکرارپذیری، خطای معیار اندازه‌گیری و کمترین تغییر قابل تشخیص از آزمون‌های ضریب همبستگی و خطای معیار اندازه‌گیری استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تکرارپذیری روش سونوگرافی ترنس ابدومینال برای ارزیابی میزان جابجایی قاعده مثانه در طی انقباض عضلات کف لگن 88/0، در مانور والسالوا 95/0 و در curl شکمی 83/0 بود. کمترین تغییر قابل تشخیص در طی انقباض کف لگن 27/2، در مانور والسالوا 94/7 15 ">  و در curl شکمی 65/5 15">  میلی‌متر بود.
نتیجه‌گیری: تکرارپذیری روش سونوگرافی ترنس ابدومینال در ارزیابی فعالیت عضلات کف لگن در طی انقباض، مانور والسالوا و curl شکمی خوب تا عالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relative reliability, standard error of measurement and minimal detected change of transabdominal ultrasound during pelvic floor muscles contraction, Valsalva maneuver, and abdominal curl in healthy women

نویسندگان [English]

 • Maedeh Fani 1
 • Reza Salehi 2
 • Navid Chitsaz 3
 • Shahin Goharpey 4
 • Shahla Zahednejad 5
1 PhD Student of Physiotherapy, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Physiotherapy, Rehabilitation Research Center, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Resident, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Physiotherapy, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
5 Associate Professor, Department of Physiotherapy, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Transabdominal ultrasound (TAU) is a non-invasive and easy method that can directly evaluate the function of pelvic floor muscles (PFM) through observation of the bladder base movement. Although, studies have investigated the reliability of this technique during PFM contraction, but there is little evidence of reliability during Valsalva maneuver and abdominal curl. This study was performed with aim to assess the reliability, standard error of measurement and minimal detectable change of TAU of PFM activity during contraction, Valsalva maneuver and abdominal curl in healthy women.
Methods: This methodological study was performed on 15 volunteer’s women (20-45 years) who had no symptoms of urinary incontinence in Kashani hospital of Isfahan in 2018. 15 participated in this study. The bladder base displacement (as an indicator of PFM activity), in millimeters, was assessed by TAU during PFM contraction, Valsalva maneuver, and abdominal curl in two sessions at intervals of a week. Interclass Correlation Coefficient (ICC) and standard error of measurement tests were used to evaluate the reliability, standard error of measurement, and minimal detectable change (significance level=0.05).
Results: Reliability of TAU for evaluating the bladder base displacement during PFM contraction was 0.88, during Valsalva maneuver 0.95, and during abdominal curl 0.83. The minimal detectable change during PFM contraction was 2.27 mm, during Valsalva maneuvering 7.94 mm, and during abdominal curl 5.65 mm.
Conclusion: Reliability of transabdominal ultrasound in PFM activity assessment during contraction, Valsalva maneuver, and abdominal curl is good to excellent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bladder base
 • Minimal detectable change
 • Pelvic floor muscles
 • Reliability
 • Transabdominal ultrasound
 1. Bø K, Sherburn M. Evaluation of female pelvic-floor muscle function and strength. Phys Ther 2005; 85(3):269-82.
 2. Moretti E, de Moura Filho AG, de Almeida JC, Araujo CM, Lemos A. Electromyographic assessment of women's pelvic floor: What is the best place for a superficial sensor? Neurourol Urodyn 2017; 36(7):1917-1923.
 3. Navarro Brazalez B, Torres Lacomba M, de la Villa P, Sanchez Sanchez B, Prieto Gomez V, Asunsolo Del Barco A, et al. The evaluation of pelvic floor muscle strength in women with pelvic floor dysfunction: A reliability and correlation study. Neurourol Urodyn 2018; 37(1):269-277.
 4. Laycock J, Jerwood D. Pelvic Floor Muscle Assessment: The PERFECT Scheme. Physiotherapy 2001; 87(12):631-642.
 5. Tosun OC, Solmaz U, Ekin A, Tosun G, Gezer C, Ergenoglu AM, et al. Assessment of the effect of pelvic floor exercises on pelvic floor muscle strength using ultrasonography in patients with urinary incontinence: a prospective randomized controlled trial. J Phys Ther Sci 2016; 28(2):360-5.
 6. Thompson JA, O'Sullivan PB, Briffa NK, Neumann P. Comparison of transperineal and transabdominal ultrasound in the assessment of voluntary pelvic floor muscle contractions and functional manoeuvres in continent and incontinent women. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18(7):779-86.
 7. Thompson JA, O'Sullivan PB, Briffa K, Neumann P, Court S. Assessment of pelvic floor movement using transabdominal and transperineal ultrasound. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2005; 16(4):285-92.
 8. Thompson JA, O'Sullivan PB, Briffa NK, Neumann P. Altered muscle activation patterns in symptomatic women during pelvic floor muscle contraction and Valsalva manouevre. Neurourol Urodyn 2006; 25(3):268-276.
 9. Barton A, Serrao C, Thompson J, Briffa K. Transabdominal ultrasound to assess pelvic floor muscle performance during abdominal curl in exercising women. Int Urogynecol J 2015; 26(12):1789-95.
 10. Ariail A, Sears T, Hampton E. Use of transabdominal ultrasound imaging in retraining the pelvic-floor muscles of a woman postpartum. Phys Ther 2008; 88(10):1208-17.
 11. Tajiri K, Huo M, Maruyama H. Effects of Co-contraction of Both Transverse Abdominal Muscle and Pelvic Floor Muscle Exercises for Stress Urinary Incontinence: A Randomized Controlled Trial. J Phys Ther Sci 2014; 26(8):1161-1163.
 12. Koo TK, Li MY. A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research. J Chiropr Med 2016; 15(2):155-163.
 13. Sherburn M, Murphy CA, Carroll S, Allen TJ, Galea MP. Investigation of transabdominal real-time ultrasound to visualise the muscles of the pelvic floor. Aust J Physiother 2005; 51(3):167-70.
 14. Okamoto M, Murayama R, Haruna M, Matsuzaki M, Kozuma S, Nakata M, et al. Evaluation of pelvic floor function by transabdominal ultrasound in postpartum women. J Med Ultrason (2001) 2010; 37(4):187-93.
 15. Ubukata H, Maruyama H, Huo M. Reliability of measuring pelvic floor elevation with a diagnostic ultrasonic imaging device. J Phys Ther Sci 2015; 27(8):2495-7.
 16. Aboufazeli M, Arab AM, Karimi N, Bakhshi E, Mossallanezhad Z, Sirous M. Reliability of ultrasound thickness measurement of abdominal muscles in women with and without chronic non-specific low back pain. J Res Rehabil Sci 2013; 8(6):1054-62. (Persian).
 17. Simpson S, Deeble M, Thompson J, Andrews A, Briffa K. Should women with incontinence and prolapse do abdominal curls? Int Urogynecol J 2016; 27(10):1507-12.
 18. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society. Urology 2003; 61(1):37-49.
 19. Rashidi F, Hajian S,DarvishS, Alavi MajdH. Prevalence of urinary incontinence in Iranian women: systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 21(12):94-102. (Persian).
 20. Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM, Swift SE, Berghmans B, Lee J, et al. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. Int Urogynecol J 2010; 21(1):5-26.
 21. Watkins MP, Portney L. Foundations of clinical research: applications to practice. 3nd ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall; 2009.