مقایسه اثر تریگر اوولاسیون HCG و توأم HCG و اکسی‌توسین بر ایجاد حاملگی بیوکمیکال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ نازایی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری به‌صورت عدم حاملگی پس از یک‌سال تماس جنسی بدون استفاده از هیچ‌گونه روش پیشگیری، تعریف می‌شود.  با توجه به وسعت زیاد و جمعیت بالای استان سیستان و بلوچستان و مراجعات بسیار زیاد بیماران به مرکز نازایی در بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب، مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو شیوه درمانی تحریک تخمک‌گذاری (یک گروه HCG و گروه دیگر HCG به‌همراه اکسی‌توسین) جهت درمان ناباروری در زنان مبتلا به عدم تخمک‌گذاری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 97-1396 بر روی  روی 100 زن نابارور مبتلا به نازایی مراجعه‌کننده به کلینیک زنان و زایمان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان انجام شد. بیماران به‌صورت تصادفی به دو گروه مساوی دریافت‌کننده HCG و دریافت‌کننده HCG به‌علاوه اکسی‌توسین تقسیم شدند و میزان بارداری بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های کای اسکوئر و تی مستقل یا من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر، فراوانی باروری در گروه دریافت‌کننده توأم HCG و اکسی‌توسین به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه دریافت‌کننده HCG به‌تنهایی بود (016/0=p).
نتیجه‌گیری: استفاده همزمان اکسی‌توسین با HCG باعث افزایش معنی‌دار میزان بارداری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of trigger of ovulation with HCG and HCG plus oxytocin on the biochemical pregnancy

نویسندگان [English]

 • Shahnaz Nezamdoust 1
 • Farahnaz Farzaneh 2
1 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan Iran.
2 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Infertility, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Infertility is defined as not getting pregnant after 1 year of unprotected intercourse. Given the large area and high population of Sistan & Baluchestan province and many patients referring to the infertility center of Ali-ibn-e Abitaleb Hospital, this study was performed with aim to compare two methods of ovulation triggers for treatment of infertility in women with no ovulation.
Methods: This clinical trial was conducted on 100 infertile women (50 in each group) with infertility referring to gynecology clinic of Ali ibn-e Abitaleb Hospital of Zahedan  in 2017-2018. Patients were randomly assigned into two groups of HCG or HCG plus Oxytocin groups. The rate of pregnancy was evaluated. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and Chi-square, independent t and Mann-Whitney test. PResults: According to the results of Chi-square test, frequency of pregnancy was significantly higher in HCG plus oxytocin group than HCG alone group (p=0.016).
Conclusion: HCG plus oxytocin significantly increases pregnancy rate in infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • HCG
 • Induction Ovulation
 • IUI
 • Oxytocin
 • Pregnancy rate
 1. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. Definitions of infertility and recurrent pregnancy loss: a committee opinion. Fertil Steril 2013; 99(1):63.
 2. Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, Vanderpoel S, Stevens GA. National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys. PLoS Med 2012; 9(12):e1001356.
 3. Fouda M, Sayed AM. Extended letrozole regimen versus clomiphene citrate for superovulation in patients with unexplained infertility undergoing intrauterine insemination: a randomized controlled trial. Reprod Biol Endocrinol 2011; 9:84.
 4. Sayyah Melli M, Tagavi S, Alizadeh M, Ghojazadeh M, Kazemi Sheshvan M. Comparison the Effect of Oxytocin and Human Chorionic Gonadotropin on Ovulation. Journal of Medical Sciences 2007; 7(7):1126-1134.
 5. Sayyah-Melli M, Ouladsahebmadarek E, Tagavi S, Mostafa Garabaghi P, Alizadeh M, Ghojazadeh M, et al. Effect of oxytocin (OT) and OT plus human chorionic gonadotropin (hCG), in cycles induced by letrozole or clomiphene citrate (CC). African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2012; 6(28):2112-2118.
 6. Javedani M, Aerabshaybani H, Ahmadi Sh, Rashidi M, Mortezapour M. Comparison of Human Chorionic Gonadotropin and Oxytocin Efficiency in Induction of Ovulation and Pregnancy in Women with Polycystic Ovary Syndrome Admitted at Akbarabadi Hospital from 2013 to 2016. Der Pharmacia Lettre 2017; 9(3):50-56.
 7. Mehrotra S, Singh U, Gupta HP, Tandon I, Saxena P. A prospective double blind study comparing the effects of oxytocin and human chorionic gonadotrophin as trigger for ovulation. J Obstet Gynaecol 2014; 34(1):13-6.
 8. Javedani Masrour M, Azad Z. A comparison of the effects of human chorionic gonadotropin and oxytocin on ovulation in PCOS patients from 2015 until 2018. Acta Medica Mediterranea 2018; 34:1757.
 9. Behnoud N, Farzaneh F, Ershadi S. The Effect of Clomiphene Citrate versus Letrozole on Pregnancy Rate in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Clinical Trial. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2019; 6(3):335-340.
 10. Behnoud N, Rezaei R, Esform E, Farzaneh F. The Relationship between Endometrial Thickness and Endometrial Pattern with Pregnancy Rate Based on Positive Serum Beta-Human Chorionic Gonadotropin. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2019; 7(3):400-403.
 11. Teimoori B, Esmaeilpoor M, Khaefi Ashkezari A, Farzaneh F. Comparison of induction abortion in the first trimester using misoprostol alone and misoprostol with estrogen priming. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2019; 7(3):404-407.
 12. Farzaneh F, Khalili M. Prevalence of celiac in infertile women due to unexplained infertility. La Prensa Medica Argentina 2019; 105(2):1000350.
 13. Teimoori B, Farzaneh F. Case Report: Splenectomy Due to Splenic Rupture after Caesarian Section.  La Prensa Medica Argentina 2018; 104(1).