مقایسه آموزش کارگاهی و ارائه بوکلت در مورد شیردهی بر آگاهی، باورهای بهداشتی و رفتار شیردهی پس از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 استادیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 کارشناس مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

4 دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، مربی گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: فواید شناخته شده تغذیه با شیر مادر باعث شده که سیاست های بهداشتی بر پایه ترویج تغذیه با شیر مادر بنا نهاده شود و به نظر می رسد یکی از راه های مناسب ترویج شیردهی، ارائه آموزش های مناسب و مؤثر باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش کارگاه آموزشی و بوکلت بر آگاهی، باورها و رفتار شیردهی مادران پس از زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1389 بر روی 90 زن باردار که به روش سهمیه ای از بین مراکز بهداشتی شهر گناباد انتخاب شده بودند، انجام شد. واحدهای پژوهش به طور تصادفی در سه گروه آموزش کارگاهی، بوکلت و شاهد قرار گرفتند. قبل از انجام مداخله، پرسشنامه مشخصات فردی و فرم سنجش دانش و باورهای بهداشتی تکمیل شد. برای افراد گروه کارگاه آموزشی، یک کارگاه آموزشی سه ساعته در مورد شیر مادر برگزار شد. گروه بوکلت، یک بوکلت در مورد شیردهی دریافت کردند و گروه شاهد هیچگونه آموزش خاصی دریافت نکردند. در طی 24 ساعت اول پس از زایمان، چک لیست رفتار شیردهی در حین شیردهی به نوزاد تکمیل شد و همچنین فرم سنجش دانش و باورهای شیردهی تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 19) و آزمون های کای اسکوئر، تی دانشجویی، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
میانگین نمره آگاهی در مورد شیردهی پس از زایمان در گروه آموزش کارگاهی بالاتر از گروه بوکلت بود (62/1±10/13 در مقابل 73/2±33/8) و آزمون شفه اختلاف آماری معنی داری را در این مورد نشان داد (003/0=p). میانگین نمره باورهای بهداشتی در مورد شیردهی پس از زایمان در گروه آموزش کارگاهی بالاتر از گروه شاهد بود (68/3±83/50 در مقابل 01/6 ±9/43) و آزمون شفه اختلاف آماری معنی داری را در این مورد نشان داد (016/0=p). میانگین نمره عملکرد شیردهی در گروه کارگاه بالاتر از گروه بوکلت بود (21/1±63/6 در مقابل 19/1±86/4) و آزمون شفه اختلاف آماری معنی داری را در این مورد نشان داد (001/0>p).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Workshop-Training and Booklet-Offering on Knowledge, Health Beliefs and Behavior of Breastfeeding after Delivery

نویسندگان [English]

  • Narjes Bahri 1
  • Sepideh Bagheri 2
  • Marzieh Erfani 3
  • Roghiyeh Rahmani 1
  • Hamidreza Tolidehi 4
1 Ph.D. Student of Reproductive Health, Lecturer, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 B.Sc. of Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
4 Ph.D. Student of Epidemiology, Lecturer, Department of Public Health, Faculty of Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Known benefits of breastfeeding have led to making health-policies based on promotion of breastfeeding. One of the appropriate ways of promoting breastfeeding seems to be providing appropriate and effective training. This study was done aimed on comparing workshops and booklets on knowledge, beliefs and behaviors of breastfeeding after delivery.
Methods: This clinical trial was conducted on 90 pregnant women who were selected in quota sampling method from Gonabad health centers in 2010. Participants randomly divided into three groups of workshop training (30 people), booklet (30 people) and control group (30 people). All the participants filled demographic questionnaire, knowledge and health beliefs assessment form before intervention. In workshop group, a three-hour workshop was performed about breastfeeding. In the booklet group, a booklet about breastfeeding was given and in control group no special training was offered. During the first 24 hours after delivery, breastfeeding behavior was observed and breastfeeding-behavior check-list, as well as, knowledge and belief breastfeeding assessment form was completed. Data were analyzed by SPSS statistical software version19, chi-square test, t-student, ANOVA, and Scheffe tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.   
Results: Mean score of knowledge about breastfeeding after childbirth was higher in workshop training group than booklet group (13.10±1.62 vs. 8.33±2.73) and Schaffe test showed a significant difference in this case (p= 0.003). Mean score of health beliefs about postpartum breastfeeding was higher in workshop training group than control group (50.83±3.68 vs. 43.9±6.01) and Scheffe test showed a significant difference in this case (p=0.016). Mean score of breastfeeding behavior was higher in workshop group than booklet group (6.63±1.21 vs. 4.86±1.19) and Scheffe test showed a significant statistical difference in this case (p< 0.001). 
Conclusion: Training breastfeeding through workshop leads to higher consciousness, more desirable health beliefs and proper breastfeeding behavior right after childbirth than through booklet.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior
  • Beliefs
  • Booklet
  • Breastfeeding
  • Workshop