ارتباط طول مدت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار فاقد عوامل خطر دیابت

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار گروه داخلی، مرکز تحقیقات غدد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات خواب در بارداری به علت تغییرات فیزیکی و هورمونی شایع است. خواب ناکافی باعث ایجاد تغییرات متابولیک و نورواندوکرینی می‌شود که ممکن است در ایجاد اختلال متابولیسم گلوکز و مقاومت به انسولین نقش داشته باشند. اما اطلاعات اندکی در مورد رابطه خواب ناکافی و متابولیسم گلوکز در بارداری موجود می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط طول مدت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1391 بر روی 177 زن باردار مراجعه‌ کننده به مراکز بهداشتی شماره 3 مشهد انجام شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام شد. شرکت‌کنندگان، پرسشنامه‌های محقق ‌ساخته، مقیاس استرس، اضطراب و افسردگی-21 و شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ را بین هفته 26 تا 30 بارداری تکمیل کرده و سپس تست چالش گلوکز انجام دادند. کم‌خوابی به صورت خواب شبانه کمتر از 7 ساعت تعریف شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون‌های همبستگی پیرسون، تی مستقل، من ویتنی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 87 نفر (2/49%) از شرکت‌کنندگانکم خواب بودند. دو گروه از نظر متغیرهای استرس، اضطراب، رژیم غذایی و فعالیت ورزشی تفاوت معناداری نداشتند (05/0p>). بین مدت خواب و نتایج تست چالش گلوکز، ارتباط معکوس و معنی‌داری مشاهده شد (01/0=p، 19/0-=r). فراوانی تست چالش گلوکز غیر طبیعی در افراد کم‌خواب به طور معنی داری بیشتر از افرادی بود که خواب طبیعی داشتند (01/0=p).
نتیجه‌گیری: کم‌خوابی در دوران بارداری با اختلال در متابولیسم گلوکز ارتباط دارد، لذا غربالگری مدت و کیفیت خواب به ارائه دهندگان مراقبت‌های بارداری توصیه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Sleep Duration and Glucose Challenge Test Results in Pregnant Women without Risk Factors of Diabetes

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Jahanpak 1
  • Nastaran Razmjoo 2
  • Amir Rezaei Ardani 3
  • Seyed Reza Mazloum 4
  • Shokufeh Bonakdaran 5
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Lecturer of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Endocrinology Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Sleep disturbances during pregnancy are prevalent due to physical and hormonal changes. Insufficient sleep causes metabolic and neuroendocrine alterations that may contribute to impaired glucose metabolism and insulin resistance. There is little information about association between insufficient sleep and glucose metabolism during pregnancy. So, this study was done to investigate the relationship between sleep duration and results of glucose challenge test in pregnancy.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 177 pregnant women who referred to Iran, Mashhad health center n:3 in 2012.  Participants were selected through available sampling method. All participants completed demographic questionnaire, depression, anxiety, stress scale 21 and Pittsburgh sleep quality index during 26-30 weeks of their pregnancy, then they undergo glucose challenge test. Short sleep duration was defined as less than 7 hours of sleep per night. Data were analyzed by SPSS software version 11.5 and Pearson correlation test, Mann-whitney, independent t test and chi-square tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 87 women (49.2%) had short sleep duration. Variables such as stress, anxiety, diet and exercise had no significant differences between two groups (p>0.05). There was a significant inverse correlation between sleep duration and results of glucose challenge test (r=-0.19, p=0.01). Impaired glucose challenge test was significantly more prevalent in participants with short sleep duration (p=0.01).
Conclusion: Short sleep duration is associated with impaired glucose metabolism in pregnancy and health care providers are advised to screen for sleep duration and quality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes/Gestational
  • Glucose tolerance Test
  • Sleep Disorders