بررسی مورد شاهدی خشونت در دوران بارداری در زنان متأهل شهر تبریز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 استادیار گروه نفرولوژی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی است و بنا به ویژگی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر محل و مکان متفاوت می باشد. بنا به برآورد سازمان جهانی بهداشت، 45 درصد از زنان از خشونت خانگی رنج می برند. با توجه به شیوع بالا و اثرات نامطلوب جسمی، روانی و اجتماعی این مشکل، تعیین عوامل خطر و تشخیص زوردس آن اهمیت دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل خطر خشونت خانگی و ارتباط آن با پیامدهای بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد شاهدی از مرداد ماه 1389 تا مرداد ماه سال 1390 بر روی زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی تبریز با شکایت خشونت خانگی انجام شد. 253 نفر از مراجعه کنندگان به عنوان گروه مورد و 406 نفر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند که 202 نفر از این گروه، شکایتی غیر از خشونت خانگی داشتند و 203 نفر از آنان شکایتی نداشتند و تنها جهت دریافت مراقبت های بهداشتی اولیه به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که بر اساس بررسی متون و مطالعات مشابه تهیه و توسط افراد متبحر از نظر روایی محتوای مورد تأیید قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: افراد سه گروه از نظر سطح تحصیلات، درآمد زن و شغل زن تفاوت آماری معنی داری داشتند (001/0>p) و افراد گروه مورد سطح تحصیلات پایین تری داشتند. فراوانی خشونت از جانب همسر در بارداری در گروه مورد بیشتر بود (001/0>p). عوارض ذکر شده توسط زنان تحت خشونت قرار گرفته در بارداری در گروه مورد به ترتیب خونریزی (29 مورد)، پارگی زودرس کیسه آب (11 مورد)، زایمان زودرس (6 مورد) و سقط (7 مورد) بود. در این مطالعه، 30 مورد خشونت فیزیکی در دوران بارداری گزارش شد که 10 مورد آن منجر به خونریزی شد.
نتیجه‌گیری: تحصیلات، داشتن شغل و درآمد مستقل در زنان متأهل مهمترین عوامل محافظتی در برابر خشونت خانگی می باشند که باید در برنامه ریزی آتی کشور و سیاست گذاری های کلان نیز مدنظر قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Control Study of Married Women under the Violence during Pregnancy in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Mahasti Alizadeh 1
  • Bahram Samadirad 2
  • Yalda Ravanshad 3
  • Zhila Khamenian 4
  • Anoosh Azarfar 5
1 Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Specialist of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Specialist of Community Medicine, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Pediatric Nephrology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Violence against women is a global phenomenon and is different according to the political, social and cultural characteristics of each location. According to estimates by World Health Organization, 45 percent of women suffer from domestic violence. Considering the high prevalence of domestic violence and its physical, psychological and social adverse effects, determining the risk factors and early diagnosis of this problem were important. The aim of this study is to determine the risk factors of domestic violence and its relationship with pregnancy outcome.
Methods: This case control study was conducted on women with complain of domestic violence who referred to forensic medicine center in Tabriz from august 2010 to august 2011. 253 women who referred considered as case group and 406 women considered as controls who were divided into two groups, 202 cases of them has complains other than domestic violence and 203 cases of them were among general population who referred to health centers for primary health care. Data were collected by a valid and reliable questionnaire and analyzed by SPSS software version 13 and chi-square test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.   
Results: Female were different significantly regarding of literacy level, job and income (p<0.001) and case group had lower level of education. The frequency of domestic violence in pregnancy was more in case group (p<0.001). The adverse effects of violence which were mentioned by pregnant women in case group were bleeding (29 cases), premature rupture of membrane (11 cases), preterm delivery (6 cases) and abortion (7 cases). In this study, 30 cases of physical violence were reported during pregnancy that 10 cases lead to vaginal bleeding.
Conclusion: Education, employment and independent income in married women are the most important factors that can protect women against domestic violence and it should be considered in the future planning of the country and also in major policy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • Pregnancy outcome
  • violence