بررسی تأثیر جراحی کولپورافی بر رضایت و عملکرد جنسی زنان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: از جمله عواملی که باعث اختلال در عملکرد جنسی می شود، پرولاپس ارگان های لگنی و بی اختیاری ادراری است. عمل جراحی کولپورافی قدامی و خلفی از روش های درمانی اصلاح این مشکلات است. با توجه به افزایش متقاضیان این عمل، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر جراحی کولپورافی بر رضایت و عملکرد جنسی زنان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه هم گروهی و گذشته نگر، در سال های 1390-1389 بر روی 100 زن داوطلب عمل جراحی کولپورافی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی مشهد انجام شد. افراد به دو گروه مساوری تقسیم شدند. گروه یک، داوطلب انجام عمل کولپورافی بودند و گروه دو، عمل کولپورافی را حداقل در 6 ماه گذشته انجام داده بودند. از دو گروه خواسته شد تا فرم های مشخصات فردی، مقیاس خشنودی زناشویی، عملکرد جنسی، رضایت جنسی و فرم سنجش افسردگی، استرس و اضطراب را تکمیل کنند. نوع عمل جراحی برای تمام واحدهای پژوهش یکسان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (نسخه 18) استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین رضایت جنسی زنان و عمل کولپورافی، ارتباط معنی داری وجود داشت (033/0=p)؛ به گونه ای که رضایت جنسی بعد از عمل، 18 درصد کاهش یافت. 16 نفر (32%) از زنان بعد از عمل کولپورافی از نزدیکی دردناک و 25 نفر (50%) از تنگی واژن شکایت داشتند، با این حال عملکرد جنسی زنان بعد از عمل تغییری نداشت (189/0=p) و نمره عملکرد جنسی در ابعاد میل (578/0=p)، برانگیختگی (470/0=p) و ارضاء (408/0=p) تفاوت معنی داری با قبل از عمل نداشت. بی اختیاری استرسی ادرار بعد از کولپورافی کاهش یافت (000/0=p).
نتیجه‌گیری: اگرچه کولپورافی باعث بهبود بی اختیاری استرسی در زنان می شود ولی رضایت جنسی را کاهش می دهد و بر عملکرد جنسی نیز تأثیری ندارد. لذا بهتر است که عمل کولپورافی فقط برای اهداف درمانی و در مواردی که علائم شدید، غیر قابل تحمل و بی اختیاری استرسی ادرار وجود دارد، استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Effect of Colporrhaphy on Women’s Sexual Function and Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Jafarnejad 1
  • Halimeh Kazemeini 2
  • Reza Mazloum 3
  • Zahra Emami Moghadam 4
  • Arash Sefidgaran 5
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 B.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. Student of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Lecturer of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Medical Student, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Prolapse of pelvis organs and urine incontinency are some factors can cause sexual complications. Surgical interventions like anterior and posterior colporrhaphy are common to resolve these complications. So, this study was done to determine the effect of colporrhaphy on sexual function and satisfaction.
Methods: This retrospective cohort study was conducted on 100 women who were candidate for colporrhaphy in Mashhad’s state hospitals during 2009-2011. They were divided to groups. The first group underwent colporrhaphy in more than 6 months before and the other group was candidate for colporrhaphy. Two groups were asked to fill the questionnaires of demographic information, marital satisfaction scale, Pelvic Organ Prolapse /Urinary Incontinence Sexuale (PISQ), Index of Sexual Satisfaction (ISS), depression, anxiety and stress scale (DASS 21). In all sample units, operations were done in the same procedure. Data were analyzed using SPSS software version 18. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There was a correlation between sexual satisfaction and colporrhaphy (p=0.033), as sexual satisfaction after surgery decreased by 18%. 16 women (32%) complained of dyspareunia and 25 women (50%) complained of vaginal stenosis after colporrhaphy. However, sexual function did not change after surgery (p=0.189) and postoperative sexual function score of desire (p=0.578), arousal (p=0.470) and orgasm (p=0.408) had not significant differences with before surgery. Colporrhaphy decreased stress urinary incontinence (p=0.000).
Conclusion: Although colporrhaphy improves stress incontinence in women, but had no effects on sexual function and decreases sexual satisfaction. Colporrhaphy is better to be done only for curative purposes and in conditions such as severe and unbearable symptoms of prolapse and incontinency.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colporrhaphy
  • Sexual function
  • Sexual satisfaction