تأثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دکتری بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: هموروئید، از شایع‌ترین مشکلات دوران بارداری می­باشد. توصیه­های اصلاح سبک زندگی با عدم تبعیت بیماران همراه است. خواص درمانی احتمالی روغن نارگیل بر هموروئید مطرح شده، اما شواهد علمی آن گزارش نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 98-1397 بر روی 60 زن باردار مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت مشهد انجام شد. واحدهای پژوهش به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله پماد روغن نارگیل 2 هفته و روزی 2 بار، یک اپلیکاتور استفاده گردید، ضمن اینکه به این گروه توصیه­های اصلاح سبک زندگی داده شد. گروه کنترل فقط توصیه‌های اصلاح سبک زندگی را بر اساس دستورالعمل کشوری دریافت کردند. سنجش بهبود علائم هموروئید در روزهای اول، هفتم و چهاردهم با استفاده از مقیاس دیداری (درد، بیرون‌زدگی، خارش و نمره کل علائم هموروئید) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون­های من‌ویتنی، تی مستقل و فریدمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره درد، بیرون­زدگی، خارش و نمره کلی علائم هموروئید در گروه پماد روغن نارگیل با کاهش قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل همراه بود (05/0>p). در بررسی درون‌گروهی، در گروه پماد روغن نارگیل، نمره درد بر حسب روز سنجش، تفاوت معنی‌داری داشت (001/0>p)، اما در گروه کنترل این تفاوت معنی‌دار نبود (050/0=p).
نتیجه‌گیری: پماد روغن نارگیل بر بهبود علائم هموروئید مؤثر است، لذااستفاده از آن در زنان باردار مبتلا به هموروئید درجه 1 و 2 پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Coconut oil ointment on the symptom of Hemorrhoids in pregnant women: Randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Elahe Jesmani 1
 • Samira Ebrahimzadeh Zagami 2
 • Masoumeh Kordi 3
 • Hassan Rakhshandeh 4
 • Seyed Reza Mazloom 5
 • Nayereh Ghomian 6
1 M.Sc. student in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Ph.D. in Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Medicinal Plants Pharmacological Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Assistant Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hemorrhoids is one of the most common problems during pregnancy. Lifestyle modification recommendations are associated with patients' noncompliance. The potential therapeutic properties of coconut oil on hemorrhoids have been suggested, but its scientific evidence has not been reported, therefore this study was performed with aim to determine the effect of coconut oil ointment on hemorrhoids symptoms in pregnant women.
Methods: This randomized clinical trial was performed on 60 pregnant women referred to comprehensive health services centers in Mashhad in 2018-2019. The subjects were randomly divided into intervention and control groups. In the intervention group, one applicator of coconut oil ointment was applied twice a day for two weeks; they also received lifestyle modification recommendations. The control group only received lifestyle modification recommendations based on national guidelines. The improvement of hemorrhoids symptoms was measured on the first, seventh and fourteenth days using Visual Analog Scale (pain, prolapse, itching and overall score of hemorrhoid symptom). Data were analyzed using SPSS software (version 16) and Mann-Whitney, Independent T and Friedman tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean score of pain, prolapse, itching and overall score of hemorrhoid symptoms in coconut oil ointment group significantly decreased compared to the control group (p<0.05). In the intra-group evaluation, in the coconut oil ointment group, the pain score measured by day was significantly different (p<0.001) but in control group this difference was not significant (p=0.050).
Conclusion: Coconut oil ointment is effective in improving the hemorrhoids symptoms, therefore it is recommended for pregnant women with hemorrhoids grade 1 and 2.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coconut oil
 • Hemorrhoids
 • Pregnancy
 1. American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS) [Internet]; 2007. Available at: https://www.fascrs.org/patients/disease-condition/hemorrhoids. Accessed February 21, 2018.‌
 2. Shirah BH, Shirah HA, Fallata AH, Alobidy SN, Hawsawi MMA. Hemorrhoids during pregnancy: Sitz bath vs. ano-rectal cream: A comparative prospective study of two conservative treatment protocols. Women Birth 2018; 31(4):e272-e277.
 3. Vazquez JC. Constipation, haemorrhoids, and heartburn in pregnancy. BMJ Clin Evid 2010; 2010:1411.
 4. Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's Principles of Internal Medicine. 19nd ed. New York: McGraw-Hill Education; 2015.
 5. Singer AJ, Brandt LJ. Pathophysiology of the gastrointestinal tract during pregnancy. Am J Gastroenterol 1991; 86(12):1695-712.
 6. Avsar AF, Keskin HL. Haemorrhoids during pregnancy. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2010; 30(3):231-237.
 7. Beksac K, Aydin E, Uzelpasac E, Akbayrakc T, Ozyuncu O. Hemorrhoids and related complications in primigravid pregnancy. J Coloproctol 2018; 38(3):179-182.
 8. Vohra S, Akoury H, Bernstein P, Einarson TR, Pairaudeau N, Taddio A, et al. The effectiveness of Proctofoam-HC for treatment of hemorrhoids in late pregnancy. J Obstet Gynaecol Can 2009; 31(7):654-9.
 9. Chang MY, Wang SY, Chen CH. Effects of massage on pain and anxiety during labour: a randomized controlled trial in Taiwan. J Adv Nurs 2002; 38(1):68-73.
 10. Ponce J, Martinez B, Fernandez A, Ponce M, Bastida G, Pla E, et al. Constipation during pregnancy: a longitudinal survey based on self-reported symptoms and the Rome II criteria. Eur J Gastroenterol Hepatol 2008; 20(1):56-61.
 11. Balasubramaniam S, Kaiser AM. Management options for symptomatic hemorrhoids. Curr Gastroenterol Rep 2003; 5(5):431-7.
 12. Haas PA, Haas GP, Schmaltz S, Fox TA Jr. The prevalence of hemorrhoids. Dis Colon Rectum 1983; 26(7):435-9.
 13. Quijano CE, Abalos E. Conservative management of symptomatic and/or complicated haemorrhoids in pregnancy and the puerperium. Cochrane Database Syst Rev 2005; (3):Cd004077.
 14. Staroselsky A, Alejandro A, Nava-Ocampo, Vohra S, Koren G, Ocampo N. Hemorrhoids in pregnancy. Can Fam Physician 2008; 54(2):189-190.
 15. Hejazi S, Alavi Majd H, Najafi Abedi Z. Study of association between lifestyle and hemorrhoids among patients referring to Tehran University of medical sciences hospitals in 2007. MEDICAL SCIENCES JOURNAL 2008; 18(2):127-131.
 16. Slauf P, Antos F, Marx J. [Complications of hemorrhoids]. Rozhl Chir 2014; 93(4):223-5.
 17. Huang K, Tao F, Liu L, Wu X. Does delivery mode affect women's postpartum quality of life in rural China? J Clin Nurs 2012; 21(11-12):1534-43.
 18. Longo SA, Moore RC, Canzoneri BJ, Robichaux A. Gastrointestinal Conditions during Pregnancy. Clin Colon Rectal Surg 2010; 23(2):80-9.
 19. Wald A. Constipation, diarrhea, and symptomatic hemorrhoids during pregnancy. Gastroenterol Clin North Am 2003; 32(1):309-22.
 20. Derbyshire EJ, Davies J, Detmar P. Changes in bowel function: pregnancy and the puerperium. Dig Dis Sci 2007; 52(2):324-8.
 21. Jewell DJ, Young G. Interventions for treating constipation in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD001142.
 22. Alonso-Coello P, Mills E, Heels-Ansdell D, Lopez-Yarto M, Zhou Q, Johanson JF, et al. Fiber for the treatment of hemorrhoids complications: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 2006; 101(1):181-8.
 23. Murphy J, Coster G. Issues in Patient Compliance. Drugs 1997; 54(6):797-800.
 24. van der Wal MH, Jaarsma T, van Veldhuisen DJ. Non-compliance in patients with heart failure; how can we manage it? Eur J Heart Fail 2005; 7(1):5-17.
 25. Kawada A, Noguchi H, Hiruma M, Tajima S, Ishibashi A, Marshall J. Fixed drug eruption induced by lidocaine. Contact Dermatitis 1996; 35(6):375.
 26. Sami P. Family Pharmacy Information Reference [in persian]. Tehran Boshra 2001.
 27. Abdollahi Z, Dorosti A, Rahmani K, Fallah H, Torabi P, etl. Nutrition of pregnant and lactating mothers. Ardebil: Bagh Rezvan; 2015. (Persian).
 28. De Smet PA. The role of plant-derived drugs and herbal medicines in healthcare. Drugs 1997; 54(6):801-40.
 29. Pourghaznein T, Ghafari F. The effect of sole reflexology on severity of fatigue in pregnant women. Journal of hayat 2007; 12(4):5-11.
 30. Intahphuak S, Khonsung P, Panthong A. Anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic activities of virgin coconut oil. Pharm Biol 2010; 48(2):151-7.
 31. Vitamins to prevent back pain [Internet]. Spine and Orthopedics; 2012. Available at: https://centerforspineandortho.com/news/vitamins-to-prevent-back-pain. Accessed June 6, 2018.
 32. Lima EB, Sousa CN, Meneses LN, Ximenes NC, Santos Junior MA, Vasconcelos GS, et al. Cocos nucifera (L.) (Arecaceae): A phytochemical and pharmacological review. Braz J Med Biol Res 2015; 48(11):953-64.
 33. Athiban Raj J, Magesh L. Medicinal Use of Coconut. International Journal of Science and Research (IJSR) 2015; 6(6):1898-1900.
 34. Nurul-Iman BS, Kamisah Y, Jaarin K, Qodriyah HM. Virgin coconut oil prevents blood pressure elevation and improves endothelial functions in rats fed with repeatedly heated palm oil. Evid Based Complement Alternat Med 2013; 2013:629329.
 35. Emami A, Fasihi Sh, Mehregan E. Medicinal Plants Reference [in Persian]. Tehran: Andisheh avar 2011.
 36. Rogers I, Emmett P, Ness A, Golding J. Maternal fish intake in late pregnancy and the frequency of low birth weight and intrauterine growth retardation in a cohort of British infants. J Epidemiol Community Health 2004; 58(6):486-92.
 37. Astuti R, Sinaga SM, Putra EL. Effect of taking virgin coconut oil to the breast milk secretion and inspection of medium chain fatty acids contain. International Journal of PharmTech Research 2015; 7(3):481-487.
 38. Ferreira-Valente MA, Pais-Ribeiro JL, Jensen MP. Validity of four pain intensity rating scales. Pain 2011; 152(10):2399-404.
 39. Phan NQ, Blome C, Fritz F, Gerss J, Reich A, Ebata T, et al. Assessment of pruritus intensity: prospective study on validity and reliability of the visual analogue scale, numerical rating scale and verbal rating scale in 471 patients with chronic pruritus. Acta Derm Venereol 2012; 92(5):502-7.
 40. Halim DS, Abdullah NA, Alam MK, Nuraini S, Samsee Bt, Suk May T. Comparison of the Effectiveness between Virgin Coconut Oil (VCO) and Triamcinolone for Treatment of Minor Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS). International Medical Journal (1994) 2014; 21(3):319-320.
 41. Rajagukguk H, Syukur S, Ibrahim S, Syafrizayanti S. Beneficial Effect of Application of Virgin Coconut Oil (VCO) Product from Padang West Sumatra, Indonesia on Palatoplasty Wound Healing. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) 2017; 34(1):231-236.
 42. Sardiñas C, Arreaza DD, Osorio H. Changes in the proportions of types I and III collagen in hemorrhoids: the sliding anal lining theory. J Coloproctol (RIO J) 2016; 36(3):124-129.
 43. Evangelista MT, Abad-Casintahan F, Lopez-Villafuerte L. The effect of topical virgin coconut oil on SCORAD index, transepidermal water loss, and skin capacitance in mild to moderate pediatric atopic dermatitis: a randomized, double-blind, clinical trial. Int J Dermatol 2014; 53(1):100-8.
 44. Panahi Y, Mousavi-nayeeni M, Sahebkar A, Fanaie A, Rahimnia AR, Beiraghdar F. Myrtus communis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 2014; 11(1):1-8.
 45. DebMandal M, Mandal S. Coconut (Cocos nucifera L.: Arecaceae): in health promotion and disease prevention. Asian Pac J Trop Med 2011; 4(3):241-7.
 46. San B, Nurhan Yildirim A, Polat M, Yıldırım F. Chemical Compositions of Myrtle (Myrtus communis L.) Genotypes Having Bluish-Black and Yellowish-White Fruits. Erwerbs-Obstbau 2015; 57(4):203-210.
 47. Viuda-Martos M, Sendra E, Pérez-Álvarez J, Fernández-López J, Amensour M, Abrini J. Identification of Flavonoid Content and Chemical Composition of the Essential Oils of Moroccan Herbs: Myrtle (Myrtus communis L.), Rockrose (Cistus ladanifer L.) and Montpellier cistus (Cistus monspeliensis L.). Journal of Essential Oil Research 2011; 23(2):1-9.
 48. Ibrahim AH, Li H, Al-Rawi SS, Majid ASA, Al-Habib OA, Xia X, et al. Angiogenic and wound healing potency of fermented virgin coconut oil: in vitro and in vivo studies. Am J Transl Res 2017; 9(11):4936-4944.