مقایسه اثر کرم مهبلی مریم‌گلی و کلوتریمازول بر بهبود علائم بالینی واژینیت کاندیدایی زنان دیابتی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

7 کارشناس ارشد انگل‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: واژینیت، شایع‌ترین مشکل بیماری‌های زنان است. در بین انواع واژینیت، نوع کاندیدایی، دومین علت شایع واژینیت زنان می‌باشد. دیابت از عوامل مساعد‌کننده بیماری قارچی واژن شناخته شده است. درمان مرسوم عفونت کاندیدایی، کرم واژینال کلوتریمازول است، اما این دارو دارای عوارض جانبی شامل قرمزی، سوزش و تحریکات واژن، بثورات جلدی است. اثرات ضد قارچی و کاهنده قند‌خون در مطالعات آزمایشگاهی و بالینی نشان داده شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر کرم مهبلی مریم‌گلی و کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدایی زنان دیابتی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 98-1397 بر روی 68 بیمار دیابتی مبتلا به عفونت کاندیدایی مهبل در مشهد انجام گرفت. 34 نفر در گروه مریم‌گلی و 34 نفر در گروه کلوتریمازول قرار گرفتند. عفونت کاندیدایی به‌وسیله علائم بالینی، آزمایش اسمیر مرطوب و کشت ترشحات در محیط سابورو دکستروز آگار تشخیص داده شد. کرم مهبلی مریم‌گلی و کلوتریمازول شبی یک اپلیکاتور به‌مدت 7 شب تجویز گردید و پیگیری 1±7 روز بعد انجام شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از چک‌لیست ثبت اطلاعات فردی و ثبت علائم و مشاهدات انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه21) و آزمون‌های تی مستقل، کای دو، من‌ویتنی، مک نمار و آزمون ویلکاکسون انجام گرفت. میزانp کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بهبود ترشح در گروه مریم‌گلی نسبت به کلوتریمازول اختلاف آماری معنی‌داری داشت (001/0>p)، در‌صورتی‌که بهبود سایر علائم شامل تحریک فرج و مهبل (317/0=p)، خارش (093/0=p)، سوزش (383/0=p) و درد بعد از مقاربت (067/0=p) در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت.
نتیجه‌گیری: کرم مهبلی مریم‌گلی و کلوتریمازول هر دو سبب بهبود علائم بالینی عفونت کاندیدایی مهبل شده و اثرات درمانی این دو دارو با هم مشابه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salvia Officinalis vaginal cream and clotrimazole vaginal cream on the Improvement of clinical signs of candida vaginitis in diabetic women

نویسندگان [English]

 • Raha Pirouzmand 1
 • Mahin Tafazoli 2
 • Hasan Rakhshande 3
 • Ali Naseri 4
 • Farideh Akhlaghi 5
 • MohammadTaghi Shakeri 6
 • Mahmoud Parian 7
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Medicinal Plants Pharmacology Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
7 M.Sc. in Parasitology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vaginitis is the most common problem of gynecological diseases. Among the types of vaginitis, Candida is the second most common cause of vaginitis in women. Diabetes is known to be a leading cause of vaginal fungal disease. Conventional treatment of Candida infection is clotrimazole vaginal cream. But this drug has the side effects including redness, burning, vaginal irritation and rash. Antifungal and hypoglycemic effects of Salvia Officinalis extract have been demonstrated in laboratory and clinical studies. This study was performed with aim to compare the effect of Salvia Officinalis vaginal cream with clotrimazole vaginal cream on treatment of Candida vaginitis in diabetic women.
Methods: This randomized clinical trial study was performed on 68 patients with vaginal candidiasis in Mashhad in 2018-2019. 34 patients were placed in Salvia Officinalis and 34 in clotrimazole group. Vulvovaginal candidiasis was diagnosed by clinical symptoms and wet test, and culture in Sabrouraud dextrose agar. Vaginal Salvia officinalis cream and the Vaginal Cream Clotrimazole were administered one applicator every night for 7 nights. Follow-up was done 1 ± 7 days later. Data collection was done by the checklist of individual information and recording the signs and observations. Data were analyzed using SPSS software (version 21), and independent t-test, Chi-square, Mann-Whitney, McNemar and Wilcoxon tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was statistically significant difference in Salvia Officinalis discharge in the salvia group compared to clotrimazole group (p <0.001). Whereas the other improving symptoms such as irritation of the vulva (P = 0.0317), itching (P = 0.093), burning (P = 0.383), post-couital pain (P = 0.067) were not significantly different between two groups.
Conclusion: Both Salvia Officinalis and clotrimazole cream improved clinical symptoms of Vulvovaginal candidiasis, and treatment effects of these two drugs are similar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes
 • Salvia Officinalis
 • Vulvovaginit candidiasis
 1. Vráblik J, Masata J, Jedlicková A, Hájícková M. [Prospective study the prevalence of different candida strains and their sensitivity to different antimycotic treatment in women with vulvovaginal candidiasis]. Ceska Gynekol 2007; 72(1):27-32
 2. Kennedy MA, Sobel JD. Vulvovaginal Candidiasis Caused by Non-albicans Candida Species: New Insights. Curr Infect Dis Rep 2010; 12(6):465-70
 3. Mahmoudi Rad M, Zafarghandi A, Amel Zabihi M, Tavallaee M, Mirdamadi Y. Identification of Candida Species Associated with Vulvovaginal Candidiasis by Multiplex PCR. Infect Dis Obstet Gynecol 2012; 2012:872169.
 4. Alizadeh M, Kolecka A, Boekhout T, Zarrinfar H, Nahzag MAG, Badiee P, et al. Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis using matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry. Curr Med Mycol 2017; 3(4):21-25.
 5. Atabek ME, Akyurek N, Eklioglu BS. Frequency of vaginal candida colonization and relationship between metabolic parameters in children with type 1 diabetes mellitus. J Pediatr Adolesc Gynecol 2013; 26(5):257-60.
 6. Khorsand I, Ghanbari Nehzag MA, Zarrinfar H, Fata A, Naseri A, Badiee P, et al. Frequency of variety of Candida species in women with Candida vaginitis referred to clinical centers of Mashhad, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(168):15-22.
 7. Kord Z, Fata A, Zarrinfar H. Molecular Identification of Candida species isolated from patients with vulvovaginitis for the first time in Mashhad. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):50-578.
 8. Kayama Y, Raaz U, Jagger A, Adam M, Schellinger IN, Sakamoto M, et al. Diabetic Cardiovascular Disease Induced by Oxidative Stress. Int J Mol Sci 2015; 16(10):25234-63.
 9. Gursoy S, Koçkar T, Atik SU, Önal Z, Önal H, Adal E. Autoimmunity and intestinal colonization by Candida albicans in patients with type 1 diabetes at the time of the diagnosis. Korean J Pediatr 2018; 61(7):217-220.
 10. Soyucen E, Gulcan A, Aktuglu-Zeybek AC, Onal H, Kiykim E, Aydin A. Differences in the gut microbiota of healthy children and those with type 1 diabetes. Pediatr Int 2014; 56(3):336-43.
 11. Foxman B, Muraglia R, Dietz JP, Sobel JD, Wagner J. Prevalence of recurrent vulvovaginal candidiasis in 5 European countries and the United States: results from an internet panel survey. J Low Genit Tract Dis 2013; 17(3):340-5.
 12. Naeimi B, Mirhendi H, Khamisipour G, Sadeghzadeh F, Ahmadi B. Candida africana in recurrent vulvovaginal candidiasis (RVVC) patients: frequency and phenotypic and genotypic characteristics. J Med Microbiol 2018; 67(11):1601-1607.
 13. Jacob L, John M, Kalder M, Kostev K. Prevalence of vulvovaginal candidiasis in gynecological practices in Germany: A retrospective study of 954,186 patients. Curr Med Mycol 2018; 4(1):6-11.
 14. Belayneh M, Sehn E, Korownyk C. Recurrent vulvovaginal candidiasis. Can Fam Physician. 2017;63(6):455.
 15. Berek JS. Pelvic Pain and Dysmenorrhea. Berek & Novak’s Gynecology. 15nd ed. Wolters Kluwer, Lippincott Williams&Wilkins; 2012. p.470-504.
 16. Matheson A, Mazza D. Recurrent vulvovaginal candidiasis: A review of guideline recommendations. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2017; 57(2):139-145.
 17. Bahmani M, Vakili Saatloo N, Maghsoudi R, Momtaz H, Saki K, Kazemi-Ghoshchi B, et al. A comparative study on the effect of ethanol extract of wild Scrophularia deserti and streptomycin on Brucellla melitensis. J Herbmed Pharmacol 2013; 2(1):17-20.
 18. Katiraee F, Eydi S, Bahonar A, Zarrinfar H, Khosravi A. Comparision of MICs of some Iranian herbal essences against azole resistance and azole susceptible of Candida Albicans. Journal of Medicinal Plants 2008; 7(27):37-44.
 19. Esmailzadeh A, Zarrinfar H, Fata A, Sen T. High prevalence of candiduria due to non‐albicans Candida species among diabetic patients: A matter of concern? J Clin Lab Anal 2018; 32(4):e22343.
 20. Job KM, Kiang TK, Constance JE, Sherwin CM, Enioutina EY. Herbal medicines: challenges in the modern world. Part 4. Canada and United States. Expert Rev Clin Pharmacol 2016; 9(12):1597-1609.
 21. Ghorbani A, Esmaeilizadeh M. Pharmacological properties of Salvia officinalis and its components. J Tradit Complement Med 2017; 7(4):433-440.
 22. Behradmanesh S, Derees F, Rafieian-kopaei M. Effect of Salvia officinalis on diabetic patients. J Renal Inj Prev 2013; 2(2):51-54.
 23. Zivkovic J, Ristić M, Kschonsek J, Westphal A, Mihailović M, Filipović V, et al. Comparison of Chemical Profile and Antioxidant Capacity of Seeds and Oils from Salvia sclarea and Salvia officinalis. Chem Biodivers 2017; 14(12).
 24. BWP DA, CONSULTATION E, BWP AB, CHMP AB. European Medicines Agency Evaluation of Medicines for Human Use; 2006
 25. Banaeian Boroujeni Sh, Mobini Gh, Rafeian Kopaei M, Rasti Boroujeni M, Sereshti M, Validi M. A comparative study of the effects of Clotrimazole and Salvia officinalis extract against vaginal Candida albicans isolated from women with candidacies vaginitis. Yafteh 2015; 17(1):95-103.
 26. de Oliveira JR, Vilela PGDF, Almeida RBA, de Oliveira FE, Carvalho CAT, Camargo SEA, et al. Antimicrobial activity of noncytotoxic concentrations of Salvia officinalis extract against bacterial and fungal species from the oral cavity. Gen Dent 2019; 67(1):22-26.
 27. Salari S, Bakhshi T, Sharififar F, Naseri A, Ghasemi Nejad Almani P. Evaluation of antifungal activity of standardized extract of Salvia rhytidea Benth.(Lamiaceae) against various Candida isolates. J Mycol Med 2016; 26(4):323-330
 28. Kianbakht S, Dabaghian FH. Improved glycemic control and lipid profile in hyperlipidemic type 2 diabetic patients consuming Salvia officinalis L. leaf extract: a randomized placebo. Controlled clinical trial. Complement Ther Med 2013; 21(5):441-6.
 29. Ahangari F, Farshbaf‐Khalili A, Javadzadeh Y, Adibpour M, Sadeghzadeh Oskouei B. Comparing the effectiveness of Salvia officinalis, clotrimazole and their combination on vulvovaginal candidiasis: A randomized, controlled clinical trial. J Obstet Gynaecol Res 2019; 45(4): 897-907.
 30. Fazel N, Hashemian M, Ramezani M, Akaberi A. Comparative effect alone honey and mix with chlotrimazol on vaginitis candidacies. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 14(8):48-54.
 31. Abu-Darwish MS, Cabral C, Ferreira IV, Gonçalves MJ, Cavaleiro C, Cruz MT, et al. Essential oil of common sage (Salvia officinalis L.) from Jordan: assessment of safety in mammalian cells and its antifungal and anti-inflammatory potential. BioMed Res Int 2013; 2013: 538940.
 32. Badiee P, Nasirzadeh AR, Motaffaf M. Comparison of Salvia officinalis L. essential oil and antifungal agents against candida species. Journal of Pharmaceutical Technology and Drug Research 2012; 1:7.
 33. Sookto T, Srithavaj T, Thaweboon S, Thaweboon B, Shrestha B. In vitro effects of Salvia officinalis L. essential oil on Candida albicans. Asian Pac J Trop Biomed 2013; 3(5):376-80.
 34. Kerkoub N, Panda SK, Yang MR, Lu JG, Jiang ZH, Nasri H, et al. Bioassay-Guided Isolation of Anti-Candida Biofilm Compounds From Methanol Extracts of the Aerial Parts of Salvia officinalis (Annaba, Algeria). Front Pharmacol 2018; 9:1418.
 35. Meer S. Rook's textbook of dermatology: Blackwell Publishing Ltd; 2010
 36. Janani F, Akbari S, Delfan B, Toulabi T, Ebrahim Zadeh F, Motamedi M. A Comparative study of effect of myrtus vaginal cream and clotrimazol vaginal cream in the treatment of vaginal candidiasis. scientific magazine yafte 2011; 13(1):35-43.
 37. Saber Mohammad A, Ebrahimzadeh Zagami S, Golmakani N, Asili MJ, Naseri A, Parian-Novghani M, et al. Comparison of the Effects of Artemisia Vaginal Cream and Clotrimazole on Vaginal Candidiasis Infection. Acta facultatis medicae Naissensis 2018; 35(4):299-310.