رابطه بین نگرش نسبت به روش های کمک باروری نوین و شاخص های جمعیت شناختی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

2 دکترای روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3 متخصص زنان، فلوشیپ نازایی، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه با پیشرفت علم پزشکی، امکان باروری برای بسیاری از زوجین فراهم شده است ولی با توجه به ویژگی های این روش های درمانی و چالش های پیش روی آن، پذیرش آنها به عوامل متعددی بستگی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی افراد نابارور با نگرش آن‌ها نسبت به روش‌های نوین کمک باروری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه همبستگی توصیفی در تابستان سال 1391 بر روی 250 زن و مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری استان یزد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه دو قسمتی که حاوی مشخصات فردی و عبارات نگرشی بود، گردآوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های تی مستقل، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین طول مدت ازدواج (01/0=p)، مدت زمان ناباروری (001/0=p)، سن (04/0=p) و میزان درآمد ماهیانه (004/0=p) با نگرش افراد نسبت به روش های کمک باروری نوین ارتباط آماری معنی داری وجود داشت، ولی بین جنسیت، سطح تحصیلات و نوع سکونت با نگرش افراد نسبت به روش های کمک باروری تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: طولانی شدن مدت زمان ازدواج، مدت زمان ناباروری، افزایش سن و وضعیت اقتصادی مناسب، نگرش زنان و مردان نابارور نسبت به روش های کمک باروری را تحت تأثیر قرار می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Attitudes toward Modern Assisted Reproductive Technique and Demographic Characteristics of Infertile Cases

نویسندگان [English]

  • Fariba Shakiba 1
  • Manoochehr Azkhosh 2
  • Behrooz Dolatshahee 2
  • Jalal Younesi 2
  • Maryam Eftekhar 3
1 M.Sc. of Rehabilitation Counseling, School of Behavioral Sciences, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
2 Ph.D. of Clinical Psychology, School of Behavioral Sciences, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
3 Gynecologist, Fellowship of Infertility, Research and Clinical Center for infertility, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, with advances in medical sciences, possibility of fertility has been provided for many couples, but according to characteristics of this methods and challenges facing these therapies, their acceptance will depend on several factors. The aim of this study was determining the relationship between demographic characteristics of infertile cases with their attitudes toward modern assisted reproductive techniques.
Methods: This descriptive-correlational study was carried out on 250 infertile men and women who referred to infertility research center of Yazd, Iran, 2012. Cases were selected randomly. Data were collected by two-part questionnaire containing demographic information and attitudinal statements and analyzed using SPSS software version 18, independent t-test, ANOVA and Spearman correlation coefficient tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The differences between duration of marriage (p=0.01), duration of infertility (p=0.000), age (p=0.04) and income (p=0.004) were statistically significant with attitudes toward assisted reproductive techniques. But, no significant differences were found between attitudes scores toward assisted reproductive techniques and gender, education level and type of accommodation (p>0.05).
Conclusions: The increase in duration of marriage, duration of infertility, age and adequate income will affect infertile attitudes toward assisted reproductive techniques.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Demographic characteristics
  • Infertility
  • Reproductive Techniques/Assisted