ارتباط هوش معنوی با تاب آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان در بین زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان، یکی از تأثیرگذارترین تغییرات در زندگی زنان است. این تغییر، نه تنها برای زنان تجربه ای فراموش نشدنی است، بلکه با توجه به اهمیت آن، نوع زایمان در شکل گیری اثرات روان شناختی و جسمانی زنان بسیار مؤثر می باشد. دو مقوله روان شناختی هوش معنوی و تاب آوری در برابر استرس، می تواند بر ترجیح نوع زایمان تأثیرگذار باشند لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی زنان باردار با تاب آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان آنها انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی و همبستگی در سال 1391 بر روی 211 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای بود. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های تاب آوری در برابر استرس کونور- دیویدسون، هوش معنوی کینگ و یک پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته انجام شد. داده ها از طریق محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تاب آوری در برابر استرس زنان باردار با تمام مؤلفه های هوش معنوی ارتباط معنی داری داشت (001/0>p). ترجیح روش زایمان نیز با دو مؤلفه هوش معنوی؛ یعنی تفکر انتقادی وجودی و تولید معنای شخصی، ارتباط معناداری داشت (05/0>p). بین ویژگی های جمعیت شناختی با تاب آوری و ترجیح روش زایمان ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0=p).
نتیجه‌گیری: ایجاد معنای شخصی در زندگی، با تحمل درد و فشار همراه است. افرادی که تمایل به زایمان طبیعی دارند، مفهوم درد را به معنای ارزشمندی و تحمل آن را به عنوان فردی که می تواند در برابر سختی ها تاب آور باشد، می پذیرند. به نظر می رسد که ارتقاء هوش معنوی می تواند باعث افزایش تاب آوری زنان در دوران بارداری و ترجیح زایمان طبیعی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Spiritual Intelligence and Resilience to Stress in Preference of Delivery Method in Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Anahita Khodabakhshi Koolaee 1
  • Sadigheh Heidari 2
  • Abolghasem Khoshkonesh 3
  • Mahmood Heidari 4
1 Assistant Professor, Department of Family Counseling, School of Behavioral Sciences, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. of Family Counseling, School of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Counseling, School of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Childbirth is one of the wonderful experiences in woman’s life. As this experience is unforgettable, the type of delivery is effective in formation of women’s physical and psychological impacts. Two psychological elements; spiritual intelligence and resilience to stress could be effective in preference delivery method. This study was done to investigate the relationship between spiritual intelligence and resilience to stress in preference of delivery method in pregnant women.
Methods: This descriptive-correlational study was conducted on 211 pregnant women who referred to Tehran health centers in 2012. Randomized cluster sampling method was used. Data were collected by Connor-Davidson resilience scale and sub-scales, King Spiritual intelligence scale and a demographic research made questionnaire. Data were analyzed by Chi-square test, Pearson correlation coefficient and regression. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: All sub-scales of spiritual intelligence were associated with pregnant women’s resilience (p<0.001). Two sub-scales of spiritual intelligence; critical existential thinking and personal meaning making were associated with pregnant women’s preference of delivery method (p<0.05). There was no significant relationship between demographic characterizes and preference of delivery method (p=0.05).    
Conclusion: The women who had critical existential thinking and personal meaning making preferred to tolerate more the pain of due and find the meaning in their pain.Spiritual intelligence would improve interested of pregnant women’s resilience and natural delivery preference.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery/Obstetric
  • Pregnant Women
  • Resilience/Psychological
  • Spiritual Intelligence