مقایسه اثر برداشتن لایه ای از جلد و زیر جلد در محل برش جراحی در جراحی های متداول و کاهش میزان عفونت و باز شدن زخم های جراحی در بیماران پرخطر جراحی های زنان و مامایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 رزیدنت زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: عفونت زخم، یک عفونت باکتریال در محل برش جراحی است که در 1/7-2/1 درصد جراحی‌ها و 15-3 درصد سزارین‌ها رخ می دهد. جهت پیشگیری از عفونت، روش های مختلفی پیشنهاد شده‌ است که از آن جمله می‌توان به مصرف آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل و تکنیک صحیح جراحی اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه برش لایه‌ای از جلد و زیر جلد در هنگام ترمیم جدار شکم به دنبال عمل جراحی در کاهش میزان عفونت زخم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1391 بر روی 740 بیمار داوطلب انواع جراحی‌های زنان و سزارین که در خطر بالای عفونت زخم بودند، در مرکز آموزشی درمانی الزهرا و طالقانی تبریز انجام شد. بیماران به دو گروه تقسیم شدند و در یک گروه، ترمیم محل برش جراحی به صورت متداول انجام شد و در گروه دوم، لایه‌ای از جلد و زیر جلد در محل برش، برداشته شد. یافته‌های بالینی عفونت زخم طی 10 روز پس از جراحی، بررسی و مقایسه شدند. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون‌های تی، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه مداخله و شاهد از نظر متغیرهای قبل از عمل شامل سن، وزن، قد و توزیع فراوانی عوامل خطر عفونت زخم، تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند (05/0<p). در گروه مداخله، 28 نفر (4/7%) و در گروه شاهد، 45 نفر (1/12%) از افراد به عفونت زخم مبتلا بودند، که این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار بود (04/0=p). از بین عوامل خطر عفونت زخم، مداخله مورد نظر تنها در گروه بیماران چاق نسبت به گروه شاهد تفاوت آماری معنی‌داری در کاهش میزان عفونت زخم ایجاد کرد (05/0>p).
نتیجه‌گیری: برش لایه‌ای از جلد و زیر جلد در محل برش جراحی در هنگام ترمیم جدار به دنبال جراحی‌های زنان و مامایی توانست به وضوح میزان عفونت زخم را به ویژه در حضور عامل خطر چاقی کاهش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Conventional Surgery with Resection of a Layer of Cutaneous and Subcutaneous around the Surgical Incision on Decreasing the Rate of Surgical Wound Infection and Dehiscence in High Risk Patients Operated for Obstetrics and Gynecologic Conditions

نویسندگان [English]

  • Nazli Navali 1
  • Parvin Bastani 1
  • Behnaz Najafnejad 2
  • Fatemeh Malah 1
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Reproductive Health Research Center, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Women’s Reproductive Health Research Center, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Surgical wound infection is a bacterial infection in surgical site that cause problem in 1.2 to 7.1% of surgeries and 3 to 15% of cesarean deliveries. Different ways have been recommended to prevent infection in obstetrics and gynecologic surgeries such as prescribing prophylactic antibiotics and applying correct operation techniques. The aim of this study was comparing the effect of excising of a layer of cutaneous and subcutaneous during abdominal wall closing after surgeries on reducing wound infection.
Methods: This randomized clinical trial was carried out in Taleghai and Alzahra hospitals, Tabriz, Iran during 2012 on 740 gynecologic operation candidates who were high risk of wound infection. Cases were divided into two groups. In first group closing incision site was performed traditionally and in second group a layer of cutaneous and subcutaneous all around incision site was resected. Clinical findings of wound infection during 10 days after operation was studied and two groups were compared. Data were analyzed using SPSS software version 17, t-test, chi-square and Exact Fisher tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results:The differences between both control and intervention groups were not statistically significant regarding age, weight, height and distribution of wound infection factors (p>0.05). 28 cases (7.4%) in intervention group and 45 women (12.1%) in control group had wound infection, that the difference was statistically significant (p=0.04). Among risk factors of wound infection, intervention only made a significant statistical reduction in wound infection in obese patients in relation to control group (p<0.05).
Conclusion: Resection of a layer of cutaneous and subcutaneous during abdominal wall closing after obstetrics and gynecologic surgeries can decrease wound infection especially in obese patients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wound infection
  • Surgical Wound Dehiscence
  • Excision