بررسی ارتباط مواجهات شغلی و سابقه زایمان زودرس در پرسنل بخش‌های اتاق عمل و پرستاری بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان: یک مطالعه گذشته‌نگر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی گروه آموزشی اتاق عمل، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پرستاران و کارکنان اتاق عمل در معرض مواجهات شغلی متعددی هستند که ممکن است برخی از این مواجهات بر سلامت باروری آنها تأثیر منفی داشته باشد. بدین‌‌منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی مواجهات شغلی و سابقه زایمان زودرس در کارکنان اتاق عمل و بخش­های پرستاریبیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی در سال‌های 97-1396 بر روی 300 زن شاغل در بخش‌های پرستاری و اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهر اصفهان انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. در این پرسشنامه اطلاعات مربوط به دموگرافیک و باروری، وضعیت شغلی و پی آمدهای نامطلوب بارداری در طول آخرین بارداری گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های تی‌تست، کای دو و من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این پژوهش، 29 نفر (3/19%) از زنان شاغل در اتاق عمل و 24 نفر (16%) از زنان شاغل در بخش­های پرستاری سابقه زایمان زودرس در آخرین بارداری داشتند که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری نداشت (45/0=p). 111 نفر از کارکنان اتاق عمل (74%) بیش از 3 ساعت ایستادن و 42 نفر (1/28%) بیش از 44 ساعت کار در هفته را تجربه کردند. گروه اتاق عمل به نسبت بیشتری با گازهای بیهوشی، عوامل استریل کننده و محیط استرس‌زا مواجهه بودند که از نظر آماری معنی دار بود (05/0p<). با وجود تفاوت در اغلب موقعیت­های نامطلوب کاری، اختلاف معناداری بین بروز زایمان زودرس در دو گروه مشاهده نشد (45/0=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به فراوانی موقعیت‌های نامطلوب کاری در هر دو گروه به‌خصوص گروه اتاق عمل، تفاوت معناداری در بروز زایمان زودرس در دو گروه مشاهده نشد، لذا پیشنهاد می‌گردد مطالعه مشابهی با تعداد نمونه بیشتر و در صورت امکان در سطح ملی و به صورت کوهورت آینده‌نگر انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between occupational exposures and history of preterm birth in operating room staff and nursing wards of Isfahan teaching hospitals: a retrospective study

نویسندگان [English]

 • Faride Ansari 1
 • Leila Akbari 2
 • Shahnaz Kohan 3
1 M.Sc. student of Operating Room, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Instructor, Department of Operating Room, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nurses and staff of operating room are exposed to several occupational exposures; some of these exposures may have adverse influences on their reproductive health. Therefore, this study was performed with aim to evaluate occupational exposures and preterm birth history in operating room staff and nursing wards of Isfahan teaching hospitals.
Methods: This descriptive study was performed on 300 women working in nursing wards and operating room of Isfahan educational hospitals in 2017 to 2018. Data collection tool was a questionnaire. The questionnaire included demographic and fertility information, occupational status, and adverse pregnancy outcomes during the last pregnancy. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and T-test, Chi-square and Mann-Whitney tests. PResults: In this study, 29 (19.3%) of women working in operating room and 24 (16%) of women working in nursing wards had a history of preterm delivery at last pregnancy that was not significantly different (P = 0.45). 111 operating room staff (74%) experienced more than 3 hours of standing and 42 (28.1%) experienced over 44 hours of work per week. The operating room group was more exposed to anesthetic gases, sterilizing agents, and stressful environments that was statistically significant (P< 0.05). Despite the difference in most adverse occupational situations, no statistically significant difference was found between two groups in terms of preterm delivery risk (P = 0.45).
Conclusion: Regarding the frequency of undesirable occupational situations in both groups, especially the operation room group, no significant difference was found between two groups in the incidence of preterm labor. Therefore, it is suggested that a similar study be carried out with a larger sample size and, if possible, at national level and as a prospective cohort.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nurses
 • Occupational exposure
 • Operating room
 • Pregnancy
 • Preterm birth electrophoresis
 1. Huang CC, Huang YT, Wu MP. A nationwide population analysis of antenatal and perinatal complications among nurses and nonmedical working women. Taiwan J Obstet Gynecol 2016; 55(5):635-40.
 2. Quansah R, Jaakkola JJ. Occupational exposures and adverse pregnancy outcomes among nurses: a systematic review and meta-analysis. J Womens Health 2010; 19(10):1851-62.
 3. Khakbazan Z, Geranmayeh M, Taghizadeh G, Haghani H. The survey of association between occupational factors and preterm childbirth. Hayat 2008; 13(4):5-14. (Persian).
 4. Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, Özhan Elbaş N, Avcı Işık S, et al. The effects of workload and working conditions on operating room nurses and technicians. Workplace Health Saf 2015; 63(9):399-407.
 5. Berguer R, Heller PJ. Preventing sharps injuries in the operating room. J Am Coll Surg 2004; 199(3):462-7.
 6. Yang HJ, Kao FY, Chou YJ, Huang N, Chang KY, Chien LY. Do nurses have worse pregnancy outcomes than non‐nurses? Birth 2014; 41(3):262-7.
 7. Safir A, Levy A, Sikuler E, Sheiner E. Maternal hepatitis B virus or hepatitis C virus carrier status as an independent risk factor for adverse perinatal outcome. Liver Int 2010; 30(5):765-70.
 8. Whelan EA, Lawson CC, Grajewski B, Hibert EN, Spiegelman D, Rich-Edwards JW. Work schedule during pregnancy and spontaneous abortion. Epidemiology 2007; 18(3):350-5.
 9.  Lawson CC, Whelan EA, Hibert EN, Grajewski B, Spiegelman D, Rich-Edwards JW. Occupational factors and risk of preterm birth in nurses. Am J Obstet Gynecol 2009; 200(1):51.e1-8.
 10. Alex MR. Occupational hazards for pregnant nurses. Am J Nurs 2011; 111(1):28-37.
 11. Negahban Bonabi T, Rezaian M, Jamali M, Ansari Jaberi A. The relation between primary dysmenorrhea and spontaneous preterm labor in primiparous women in Rafsanjan. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 14(7):37-43. (Persian).
 12. Davari Tanha F, Valadan M, Kave M, Bagher Zadeh Jalilvands HM. Prevalence and risk factors of recurrent preterm delivery in three hospitals of Tehran University. J Tehran Univ Med Sci 2007; 65(2):34-9. (Persian).
 13. Sohrabi D, Ghanbari Gorgani M. Study of risk factors during pregnancy on preterm birth in women-ValiAsr Hospital Zanjan-2007. J Oroomiie Nurs Midwifery Sch 2011; 9(2):83. (Persian).
 14. Lawson CC, Rocheleau CM, Whelan EA, Hibert EL, Grajewski B, Spiegelman D, et al. Occupational exposures among nurses and risk of spontaneous abortion. Obstet Anesth Digest 2013; 33(1):36-7.
 15. Nugteren JJ, Snijder CA, Hofman A, Jaddoe VW, Steegers EA, Burdorf A. Workrelated maternal risk factors and the risk of pregnancy induced hypertension and preeclampsia during pregnancy. The Generation R Study. PLoS One 2012; 7(6):e39263.
 16. Haelterman E, Marcoux S, Croteau A, Dramaix M. Population-based study on occupational risk factors for preeclampsia and gestational hypertension. Scand J Work Environ Health 2007; 33(4):304e17.
 17. Katz VL. Work and work-related stress in pregnancy. Clin Obstet Gynecol 2012; 55(3):765-73.
 18. Quansah R, Gissler M, Jaakkola JJ. Work as a nurse and a midwife and adverse pregnancy outcomes: a Finnish nationwide population-based study. J Womens Health (Larchmt) 2009; 18(12):2071-6.
 19. Aune D, Saugstad OD, Henriksen T, Tonstad S. Physical activity and the risk of preeclampsia: a systematic review and meta-analysis. Epidemiology 2014; 25(3):331-43.
 20. Phillips N. Berry & Kohn's operating room technique. 13th ed. New York: Elsevier Health Sciences; 2016.