مقایسه اثر پماد کندر و لانولین بر شدت درد نوک پستان زنان شیرده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دکترای تخصصی کنترل دارو، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع درد نوک پستان بین 96-34% گزارش شده است و یکی از دلایل شایع قطع زودهنگام شیردهی است. لانولین، درمان توصیه شده جهت بهبود درد نوک پستان است. گیاه کندر دارای خواص ضدالتهابی و ضد‌درد تأیید شده می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر پماد کندر و لانولین بر شدت درد نوک پستان در زنان شیرده انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه‌سوکور در سال 1397 بر روی 68 زن شیرده که شدت درد بیش از 3 از مقیاس دیداری درد را داشتند، در مشهد انجام شد. افراد در دو گروه لانولین و پماد کندر قرار گرفتند. روش صحیح شیردهی و طریقه استعمال دارو به دو گروه آموزش داده شد. نمره درد نوک پستان توسط پژوهشگر در مراحل قبل از مداخله، روز سوم و هشتم بعد از مداخله ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های آماری تی، فیشر، کای دو و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: قبل از مداخله میانگین شدت درد در دو گروه لانولین و پماد کندر تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (23/0=p). در روز هفتم بعد از مداخله نیز میانگین شدت درد در دو گروه لانولین و پماد کندر تفاوت معنی‌داری نداشت (40/0=p)، ولی در روز سوم، میانگین شدت درد بین دو گروه لانولین و پماد کندر تفاوت آماری معناداری داشت (001/0>p) و شدت درد در گروه کندر کمتر از گروه لانولین بود. در مقایسه درون‌گروهی، در هر دو گروه میانگین شدت درد بعد از مداخله (روز سوم و هفتم) کمتر از مرحله قبل از مداخله بود که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: پماد کندر و لانولین به یک میزان در کاهش درد نوک پستان مؤثرند.
 
کلمات کلیدی: درد، کندر، لانولین، نوک پستان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of boswellia and Lanolin Ointment on pain intensity of nipple in Lactating Women: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Mobaraki 1
 • Nahid Golmakani 2
 • Roshanak Salari 3
 • Seyed Reza Mazloum 4
 • Masoumeh Mirteimouri 5
1 M.Sc. student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. of Drug Control, School of Persian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Ph.D. student of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Patient Safety Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The prevalence of nipple pain is reported to be 34-96% which is among the common causes of early breastfeeding stopping. Lanolin is the recommended treatment to improve nipple pain. The anti-inflammatory and analgesic properties of boswellia have been approved. Therefore, this study was performed with aim to determine the effect of boswellia and lanolin ointment on nipple pain intensity in lactating women.
Methods: This triple-blind randomized clinical trial was performed in 2018 on 68 lactating women with pain intensity of > 3 in pain visual scale in Mashhad. The subjects were placed in two groups of lanolin and boswellia ointment. The correct method of lactation and drug use were taught to the two groups. The score of nipple pain was recorded by the researcher before the intervention, on day three and eight after the intervention. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and T, Fisher, Chi-square and Wilcoxon statistical tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Before the intervention, mean pain severity in the two groups of lanolin and boswellia ointment was not significantly different (P = 0.23). On the seventh day after the intervention, mean pain severity was not significantly different in the two groups of lanolin and boswellia ointment (P = 0.40). But on the third day, mean of pain severity was significantly different between the two groups of lanolin and boswellia ointment (p <0.001) and pain intensity was lower in boswellia group than lanolin group. In intra-group comparison, mean pain intensity after the intervention (3rd and seventh day) was lower than the pre-intervention stage, which was statistically significant (P <0.001).
Conclusion: Boswellia ointment and lanolin are same effective in reducing nipple pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Boswellia
 • Lanolin
 • Nipple
 • Pain
 1. Sheinizadeh-Emadi S, Ehsani P, Dahanzadeh S, Haghighizadeh M. Comparison evaluation of Curcumin (Curcuma longa extract) with the application of expressed breast milk in the treatment of nipple cracks in lactating primiparous women: a randomized clinical trial. J Clin Nurs Midwifery 2015; 4(2):11-9. (Persian).
 2. Shahrahmani N, Amir Ali Akbari S, Mojab F, Mirzai M, Shahrahmani H. The effect of zizyphus jujube fruit lotion on breast fissure in breastfeeding women. Iran J Pharm Res 2018; 17(Suppl):101-9.
 3. Kazemirad M, Khodakarami N, Kazemi M, Salamzadeh J, Nasiri N, Moattar F. Comparison between Calendit-E cream and expressed breast milk in nipple pain treatment in breastfeeding women. Modern Care J 2013; 9(3):199-207.
 4. Asaadi N, Kariman N, Shahrahmani H, Ghalandari S, Khodakarami N. A systematic review of clinical trials in the treatment of sore nipple and nipple pain in breastfeeding women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(6):22-33.
 5. Khadivzadeh T, Karimi FZ, Tara F, Bagheri S. The Effect of Postpartum Mother– Infant Skin-to-Skin Contact on Exclusive Breastfeeding In neonatal period: A Randomized Controlled Trial. Int J Pediatr 2016; 4(5): 5409-17.
 6. Alamolhoda SH, AmirAliAkbari S, Akbarzadeh Baghban A, Esmaili S. Effects of Aloe vera gel on breast fissures in breastfeeding women. Pajoohandeh 2014; 19(1):13-17.
 7. Jackson KT, Dennis CL. Lanolin for the treatment of nipple pain in breastfeeding women: a randomized controlled trial. Matern Child Nutr 2017; 13(3):12357.
 8. Tafazoli M, Saeedi R, Gholami Robatsangi M, Mazloom R. Aloevera gel Vs. lanolin ointment in the treatment of nipple sore: a randomized clinical trial. Tehran Univ Med J 2010; 67(10):699-704. (Persian).
 9. London ML, Ladewig PW, Davidson MC, Ball JW, Bindler RC. Maternal & child nursing care. New York: Pearson Higher Ed; 2015.
 10. Abou-Dakn M, Fluhr J, Gensch M, Wöckel A. Positive effect of HPA lanolin versus expressed breastmilk on painful and damaged nipples during lactation. Skin Pharmacol Physiol 2011; 24(1):27-35.
 11. Hosseini M, Hadjzadeh MA, Derakhshan M, Havakhah S, Rassouli FB, Rakhshandeh H, et al. The beneficial effects of olibanum on memory deficit induced by hypothyroidism in adult rats tested in Morris water maze. Arch Pharm Res 2010; 33(3):463-8.
 12. Eshgizade M, Basiri MM, Mohammadzadeh MH, Mahmoudian A, Mesbah M. Comparison of the effect of olive oil, aloe vera extract and breast milk on healing of breast fissure in lactating mothers: a randomized clinical trial (clinical trial article). Qom Univ Med Sci J 2016; 10(3):19-27.
 13. Niazi A, Yousefzadeh S, Rakhshandeh H, Esmaeily H. The effect of nipple soreness treatment with purslane cream and lanolin on frequency and duration of breastfeeding in nursing mothers: a randomized clinical trial. J Midwifery Reprod Health 2019; 7(1):1527-35.
 14. Ansari R, Arami R, Sahinfard N, Namjou A, Shirzad H, Rahimi M, et al. Effect of Teucrium polium and Boswellia serrata extracts on cotaneus burn wound healing in Balb/C mice. J Shahrekord Univ Med Sci 2011; 12(4):49-53.
 15. Tavakkolifar B, Massoudi M, Zarringhalam J. Review on pharmacological activities of gum olibanum. J Med Plants 2009; 4(32):1-13.
 16. Moussaieff A, Mechoulam R. Boswellia resin: from religious ceremonies to medical uses; a review of in‐vitro, in‐vivo and clinical trials. J Pharm Pharmacol 2009; 61(10):1281-93.
 17. Al-Harrasi A, Al-Saidi S. Phytochemical analysis of the essential oil from botanically certified oleogum resin of Boswellia sacra (Omani Luban). Molecules 2008; 13(9):2181-9.
 18. Togni S, Maramaldi G, Bonetta A, Giacomelli L, Di Pierro F. Clinical evaluation of safety and efficacy of Boswellia-based cream for prevention of adjuvant radiotherapy skin damage in mammary carcinoma: a randomized placebo controlled trial. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2015; 19(8):1338-44.
 19. Holdgate A, Pollock T. Systematic review of the relative efficacy of non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioids in the treatment of acute renal colic. BMJ 2004; 328(7453):1401.
 20. Laki E, Torkzahrani S, Mojab F, Heydari A, Soltani Kermanshahi M. The effect frankincense ointment on pain intensity and episiotomy wound healing in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(2):42-51. (Persian).
 21. Chowdhary CV, Meruva A, Elumalai RK. A review on phytochemical and pharmacological profile of portulaca oleracea linn. Int J Res Ayurveda Pharmacy 2013; 4(1):55.
 22. Meng Y, Ying Z, Xiang Z, Hao D, Zhang W, Zheng Y, et al. The anti‐inflammation and pharmacokinetics of a novel alkaloid from Portulaca oleracea L. J Pharm Pharmacol 2016; 68(3):397-405.
 23. Farhadpour F, Alvany A, Khakpour B, Ahmadi R, Mahdavi E. The effects of portulaca oleracea seed hydroalcoholic extract on pain threshold. Bio Med Sci 2014; 10:80-1.