مقایسه اثر دو روش درمانی دارویی و غیر دارویی بر بهبود ادم دهانه رحم در مراحل زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 متخصص زنان و مامایی، بیمارستان هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس مامایی، بیمارستان ام البنین ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات زایمانی، تورم دهانه رحم در مرحله اول زایمان است. اما در مورد روش درمانی مطلوب آن، در منابع معتبر علمی مامایی اطلاعات چندانی وجود ندارد. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر دو روش درمانی دارویی و غیر دارویی بر بهبود ادم دهانه رحم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از تیر ماه سال 1390 لغایت تیر ماه سال 1391 بر روی 80 زن مبتلا به ادم دهانه رحم در مرحله اول زایمان در زایشگاه های هاشمی نژاد و ام البنین شهر مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و با توجه به روش درمانی، در دو گروه دارویی (آتروپین، پتدین) و غیردارویی (تکنیک تنفسی و تغییر وضعیت) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی و معاینه بود. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های پیرسون، من ویتنی، کای دو و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه درمانی از نظر سن، تعداد بارداری و زایمان، تعداد و مدت انقباضات در قبل و بعد از درمان تفاوت آماری معناداری نداشتند. اما مدت بهبود ادم در گروه غیر دارویی کوتاه تر از گروه دارویی بود (046/0=p).
نتیجه‌گیری: روش های غیر دارویی به دلیل تسریع بهبود ادم دهانه رحم و ایمنی بیشتر، یک روش درمانی مناسب می باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Effect of Drug and Non-Drug Treatment Methods on Duration of Cervical Edema during Labor

نویسندگان [English]

  • Nahid Jahani Shoorab 1
  • Kobra Mirzakhani 1
  • Shookat Ebrahimi 2
  • Seyed Reza Mazlom 3
  • Kobra Amiri Jami 4
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Gynecologist, Hasheminejad Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 B.Sc. of Midwifery, Omolbanin Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the problems during delivery is cervical edema in first labor stage, but there is rare preventive and treatment information about it in valid scientific texts. The aim of this study was to compare the effect of drug and non-drug treatment methods on duration of cervical edema during labor.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 80 pregnant women with cervix edema in first stage of labor who were hospitalized in maternity ward of Hasheminejad and Omolbanin hospitals, Mashhad, Iran during July 2011 to July 2012. Sampling was convenient. Women were divided into three groups regarding to their treatment methods; two groups of common therapeutic methods (Pethidine-Atropin) and non-drug group (position and breath techniques). Data were collected using a demographic and obstetrics questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 16, Pearson, Mann Whitney, chi-square and Fisher tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There are no significant differences between two groups regarding age, gravidity, parity, uterus contraction (frequency and duration) before and after treatment. But duration of cervical edema was significantly lower in non-drug group than other group (p=0.046).
Conclusion: Non-drug treatment was a proper method for management of cervical edema because of its faster recovery and safety.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edema
  • Cervix Uteri
  • Labor Stage/First
  • Therapeutics