مقایسه میزان افزایش طول مدت بارداری در تجویز شیاف پروژسترون و قرص دوفاستون در بارداری‌های مبتلا به زایمان زودرس بعد از توقف روند زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، واحد تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: میزان مرگ‌و‌میر و عوارض در نوزادانی که زودرس به دنیا می‌آیند، بیشتر است، لذا بایستی از وقوع زایمان زودرس جلوگیری کرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان افزایش طول مدت بارداری در تجویز شیاف پروژسترون و قرص دوفاستون در بارداری‌های مبتلا به زایمان زودرس در صورت توقف روند زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 98-1397 بر روی 195 نفر از مادران باردار 37-18 سال که با حاملگی تک‌قلو و با تشخیص زایمان زودرس در سن بارداری 34-24 هفته با پرده‌های سالم در بیمارستان‌های دانشگاه مشهد بستری شدند، انجام شد. پس از درمان زایمان زودرس، در صورتی که روند زایمان متوقف شد، زنان باردار به‌صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: (64 نفر در گروه شیاف پروژسترون، 65 نفر در گروه قرص دوفاستون و 65 نفر در گروه کنترل). دوفاستون به‌صورت قرص 10 میلی‌گرم، 2 بار در روز هر 12 ساعت و پروژسترون به‌صورت شیاف پروژسترون 200 میلی‌گرم روزانه تجویز شد. میزان افزایش طول مدت بارداری از شروع درمان تا زمان زایمان، سن حاملگی در زمان زایمان و نتایج نوزادی شامل: وزن موقع تولد، آپگار دقیقه اول و پنجم و بستری در NICU بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های آنووا، کروسکال والیس و کای اسکوئر استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: در مقایسه نتایج شیاف پروژسترون نسبت به قرص دوفاستون، میانگین وزن نوزادان در گروه شیاف پروژسترون 9/115±293 گرم بیشتر بود (03/0=p). میان گروه‌های شیاف پروژسترون و قرص دوفاستون نسبت به کنترل به‌ترتیب، میانگین افزایش طول مدت بارداری 8/2±83/11 روز (01/0=p) و 8/2±2/7 روز (03/0=p)، میانگین وزن نوزادان 9/115±9/578 گرم (01/0=p) و 9/115±9/285 گرم (03/0=p)، میانه آپگار دقیقه اول (003/0=p) و پنجم (01/0=p) به‌طور معنی‌داری بیشتر بود؛ اما میانگین سن ختم بارداری فقط در گروه شیاف پروژسترون نسبت به کنترل، به‌طور معنی‌داری بیشتر بود (01/0=p) و در گروه قرص دوفاستون نسبت به کنترل، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (07/0=p).
نتیجه­گیری: شیاف پروژسترون و قرص دوفاستون باعث افزایش طول مدت و سن ختم بارداری، وزن نوزادان و میانه آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادان شدند؛ اما شیاف پروژسترون در مقایسه با قرص دوفاستون در افزایش وزن نوزادان مؤثرتر بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the duration of pregnancy in administration of progesterone suppository and Duphaston tablet in pregnant women with preterm labor after stopping delivery process

نویسندگان [English]

 • Marzieh Lotfalizadeh 1
 • Zeynab Khademi 2
 • Asieh Maleki 3
 • Mona Najaf Najafi 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Clinical Research Unit, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The rate of mortality and complications are greater in preterm neonates.Therefore, preterm delivery should be avoided.This study was performed with aim to compare the duration of pregnancy in the administration of progesterone suppository and Duphaston tablet in pregnant women with preterm labor after stopping delivery process.
Methods: This randomized clinical trial was performed on 195 pregnant women aged 18 to 37 years old with single-pregnancy and diagnosis of preterm labor at the gestational age of 24 to 34 weeks with healthy membranes who were admitted to the hospitals of Mashhad University of Medical Sciences in 2018-2019. After treatment of preterm delivery, if the process of delivery was stopped, pregnant women were randomly divided into three groups: (64 in progesterone suppository group, 65 in Duphaston tablet group and 65 in control group). Dydrogesterone was given as a 10 mg tablet twice daily every 12 hours, and progesterone was given as 200 mg suppository daily. The increase in the duration of pregnancy from the start of treatment to delivery, gestational age at delivery and neonatal results including: birth weight, first and fifth minutes Apgar and NICU hospitalization were evaluated. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and ANOVA, Kruskal-Wallis, and Chi-square tests. PResults: In comparison of the results of progesterone suppository and Duphaston tablet, mean neonatal weight in progesterone suppository group was 293±115.9 gr higher than Duphaston group (P=0.03). Among progesterone suppository group and Duphaston tablets group compared to control group, the mean increase in the duration of pregnancy was 11.83±2.8 days (P=0.01) and 7.2±2.8 days (P=0.03), the mean weight of infants was 578.9±115.9 gr (P=0.01) and 285.9±115.9 gr (P=0.03), the mean of first minute Apgar score (P=0.003) and fifth minutes Apgar score (P = 0.01) was significantly higher; but the mean age of pregnancy termination was significantly higher in only progesterone suppository group than control (P=0.01) and there was no significant difference in Duphaston tablet group compared to control (P=0.07).
Conclusion: Progesterone suppository and Duphaston tablet increased the duration of pregnancy and age of pregnancy termination, neonatal weight and mean of 1 and 5 minutes Apgar score; but progesterone suppository was more effective in increasing neonatal weight compared to Duphaston tablet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preterm labor
 • Prevention
 • Progesterone
 1. Lockwood CJ. Preterm labor: clinical findings, diagnostic evaluation, and initial treatment. UpToDate. Available at: URL: https://www.uptodate.com/contents/preterm-labor-clinical-findings-diagnostic-evaluation-and-initial-treatment.last updated; 2019.
 2. Danforth DN. Danforth's obstetrics and gynecology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
 3. Areeruk W, Phupong V. A randomized, double blinded, placebo controlled trial of oral dydrogesterone supplementation in the management of preterm labor. Sci Rep 2016; 6:20638.
 4. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 5. Dodd JM, Crowther CA, Middleton P. Oral betamimetics for maintenance therapy after threatened preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12:CD003927.
 6. Saghafi N, Khadem N, Mohajeri T, Shakeri MT. Efficacy of 17α‐hydroxyprogesterone caproate in prevention of preterm delivery. J Obstet Gynaecol Res 2011; 37(10):1342-5.
 7. Lambrou NC, Morse AN, Wallach EE. The Johns Hopkins manual of gynecology and obstetrics Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999.
 8. Borna H, Borna S, Khazardoust S, Hantoushzadeh S, Sahabi N. Effect of progesterone as maintenance tocolytic therapy on the prevention of recurrent preterm labor. J Fam Reprod Health 2007; 1:12-7.
 9. Challis JR. Sharp increases in free circulating estrogens immediately before parturition in sheep. Nature 1971; 229(5281):208-10.
 10. Dudás I, Gidai J, Czeizel AE. Population‐based case‐control teratogenic study of hydroxyprogesterone treatment during pregnancy. Congenit Anom 2006; 46(4):194-8.
 11. Tita ATN, Rouse DJ. Progesterone for preterm birth prevention: an evolving intervention. Am J Obstet Gynecol 2009; 200(3):219-24.
 12. Fonseca EB, Celik E, Parra M, Singh M, Nicolaides KH. Progesterone and the risk of preterm birth among women with a short cervix. New Engl J Med 2007; 357(5):462-9.
 13. O'brien J, Adair C, Lewis D, Hall D, Defranco E, Fusey S, et al. Progesterone vaginal gel for the reduction of recurrent preterm birth: primary results from a randomized, double‐blind, placebo‐controlled trial. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 30(5):687-96.
 14. Cicinelli E, de Ziegler D, Bulletti C, Matteo MG, Schonauer LM, Galantino P. Direct transport of progesterone from vagina to uterus. Obstet Gynecol 2000; 95(3):403-6.
 15. Miles RA, Paulson RJ, Lobo RA, Press MF, Dahmoush L, Sauer MV. Pharmacokinetics and endometrial tissue levels of progesterone after administration by intramuscular and vaginal routes: a comparative study. Fertil Steril 1994; 62(3):485-90.
 16. Guvenal T, Kantas E, Erselcan T, Culhaoglu Y, Cetin A. Beta‐human chorionic gonadotropin and prolactin assays in cervicovaginal secretions as a predictor of preterm delivery. Int J Gynecol Obstet 2001; 75(3):229-34.
 17. Lamont RF, Jaggat AN. Emerging drug therapies for preventing spontaneous preterm labor and preterm birth. Expert Opin Investig Drugs 2007; 16(3):337-45.
 18. Borna S, Sahabi N. Progesterone for maintenance tocolytic therapy after threatened preterm labour: a randomised controlled trial. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2008; 48(1):58-63.
 19. Fuchs F, Monet B, Ducruet T, Chaillet N, Audibert F. Effect of maternal age on the risk of preterm birth: a large cohort study. PloS One 2018; 13(1):e0191002.
 20. Spong CY, Meis PJ, Thom EA, Sibai B, Dombrowski MP, Moawad AH, et al. Progerstrone for prevention for recurrent birth: impact of gestational age at previous delivery. Am J Obstet Gynecol 2005; 193(3 Pt 2):1127-31.
 21. Sharami SH, Zahiri Z, Shakiba M, Milani F. Maintenance therapy by vaginal progesterone after threatened idiopathic preterm labor: a randomized placebo-controlled double-blind trial. Int J Fertil Steril 2010; 4(2):45-50.
 22. Hudic I, Schindler AE, Szekeres-Bartho J, Stray-Pedersen B. Dydrogesterone and pre-term birth. Horm Mol Biol Clin Investigation 2016; 27(3):81-3.
 23. Pelinescu-Onciul D. Subchorionic hemorrhage treatment with dydrogesterone. Gynecol Endocrinol 2007; 23(Suppl 1):77-81.
 24. Petrini J, Callaghan W, Klebanoff M, Green N, Lackritz E, Howse J, et al. Estimated effect of 17 alpha hydroxyprogesterone caproate on preterm birth in the United States. Obstet Gynecol 2005; 105(2):267-72.
 25. Kumar A, Begum N, Prasad S, Aggarwal S, Sharma S. Oral dydrogesterone treatment during early pregnancy to prevent recurrent pregnancy loss and its role in modulation of cytokine production: a double-blind, randomized, parallel, placebo-controlled trial. Fertil Steril 2014; 102(5):1357-63.
 26. Martinez de Tejada B, Karolinski A, Ocampo M, Laterra C, Hösli I, Fernández D, et al. Prevention of preterm delivery with vaginal progesterone in women with preterm labour (4P): randomised double‐blind placebo‐controlled trial. BJOG 2015; 122(1):80-91.
 27. Pustotina OA. Effectiveness of dydrogesterone, 17-OH progesterone and micronized progesterone in prevention of preterm birth in women with a short cervix. J Matern Fetal Neonatal Med 2017; 31(14):1830-8.
 28. March of Dimes Foundation. Effectiveness of progesterone in reducing preterm births may be altered by genetic predisposition. ScienceDaily. Available at: URL: www.sciencedaily.com/releases/2009/01/090130084153.htm; 2009.