تأثیر آرتریت روماتوئید بر عملکرد جنسی زنان مبتلا: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.

4 کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مشکلات جنسی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای آرتریت روماتوئید در زنان مبتلا می­باشد. این بیماری در زنان 3-2 برابر مردان است. مرور سیستماتیک و متاآنالیز حاضر با هدف بررسی تأثیر آرتریت روماتوئید بر عملکرد جنسی زنان مبتلا انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، مقالات چاپ شده موجود در پایگاه­های اطلاعاتی PubMed، Magiran، Scopus، SID و Google scholar با استفاده از کلمات کلیدی فارسی آرتریت، آرتریت روماتوئید، عملکرد جنسی، اختلال جنسی، اختلال عملکرد جنسی، فعالیت جنسی، رفتار جنسی، ﺑﺪﮐﺎرﮐﺮدی ﺟﻨﺴﯽ و کلمات کلیدی انگلیسی Rheumatoid arthritis، Sexual problems، sexual behavior، Sexual dysfunction، Sexual functioning، sexual activity و Sexual disorder تا سال 2019 جستجو شدند. تحلیل داده­ها با نرم‌افزار STATA (نسخه 1/14) انجام شد. جهت بررسی عدم تجانس از شاخص I2 و جهت ترکیب داده­ها و انجام متاآنالیز از مدل اثرات تصادفی استفاده شد.
یافته‌ها: 16 مقاله وارد مرور سیستماتیک شدند و در نهایت 10 مقاله با 1580 نفر مشارکت کننده وارد متاآنالیز شدند. نتایج متاآنالیز نشان داد که بر اساس مدل اثرات تصادفی، آرتریت روماتوئید باعث کاهش عملکرد جنسی زنان می­شود (001/0=p؛ 77/0-، 24/1- :CI 95%؛ 01/1- =SMD) و (0001/0>p؛ 30/2-65/1: CI 95%؛ 95/1=RR).
نتیجه­گیری: ابتلاء به آرتریت روماتوئید باعث کاهش عملکرد جنسی زنان می­شود، لذا سیاست‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمات باید این گروه از بیماران را از نظر بروز مشکلات جنسی مدنظر داشته باشند و برنامه­های مناسبی جهت ارتقاء عملکرد جنسی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید طراحی و اجرا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of rheumatoid arthritis on women's sexual function: A systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zahra Karimi 1
 • Salmeh Dadgar 2
 • Mahboubeh Abdollahi 3
 • Zahra Norouzi 4
1 Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran
4 M.Sc. of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual problems are among the most important outcomes of rheumatoid arthritis in the affected women. Incidence of this disease in women is reported 2-3 times higher than that in men. This systematic review and meta-analysis was carried out to investigate the influence of rheumatoid arthritis on women's sexual function.
Methods: In this systematic review and meta-analysis, the published articles in the databases, such as Web of Science, Cochrane, PubMed, Scopus, Magiran, SID, and Google Scholar, were searched using the English keywords of “Sexual dysfunction, Sexual behavior, Sexual problems, Rheumatoid arthritis, Sexual functioning, Sexual activity, and Sexual disorder” and their Persian equivalents until December 2018. Data analysis was done using STATA (version 14.1). The I2 index was used to assess the heterogeneity between the studies, and the random effects model was applied to pool the data and perform meta-analysis.
Results: A total of 16 articles were included in the systematic review, and 10 articles with 1580 participants were included in the meta-analysis. Meta-Analysis results showed that based on the random effects model, rheumatoid arthritis leads to the decrease of female sexual function (SMD=-1.01; 95% CI: (-1.24, -0.77); P=0.001) , (RR=1.95; 95% CI: (1.65, 2.30); P<0.0001).
Conclusion: Rheumatoid arthritis leads to the reduction of female sexual function. Therefore, healthcare providers should consider this group of patients for the incidence of female sexual problems and design and implement programs to promote their sexual function.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women
 • Sexual function
 • Rheumatoid arthritis
 1. Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine. 19th ed. New York: McGraw-Hill Professional Publishing; 2015.
 2. Khanizadeh AM, Karimzadeh F. Experimental models of rheumatoid arthritis: acute and chronic pain. Neurosci J Shefaye Khatam 2017; 5(1):98-109. (Persian).  
 3. Akhlaghi M, Askarishahi M, Sabzmakan L. Quality of life and related factors in rheumatoid arthritis patients. J Health Res Community 2016; 2(3):1-11.
 4. Behzadi Z, Rahmati S. Prevalence of obsessive beliefs in rheumatoid arthritis patients and compared with healthy peoples. Res Psychol Health 2016; 10(1):43-51.
 5. Symmons DP. Epidemiology of rheumatoid arthritis: determinants of onset, persistence and outcome. Best Pract Res Clin Rheumatol 2002; 16(5):707-22.
 6. Saadat SH, Ramezani A, Ahmadi K. Sexual self-concept and general health in rheumatoid arthritis patients. Iran Red Crescent Med J 2015; 17(10):e19005.
 7. Puchner R, Sautner J, Gruber J, Bragagna E, Trenkler A, Lang G, et al. High burden of sexual dysfunction in female patients with rheumatoid arthritis: results of a cross-sectional study. J Rheumatol 2019; 46(1):19-26.
 8. Noroozi M, Gholamzadeh BM, Borzooei S. Evaluation of sexual dysfunction in patients with rheumatoid arthritis. Qom Univ Med Sci J 2016; 10(80):62-70. (Persian).
 9. Abda E, Selim Z, Teleb S, Zaghira M, Fawzy M, Hamed S. Sexual function in females with rheumatoid arthritis: relationship with physical and psychosocial states. Arch Rheumatol 2016; 31(3):239-47.
 10. Homaee-Shandiz F, Karimi FZ, Rahimi N, Abdolahi M, Khosravi-Anbaran Z . Investigating sexual function and affecting factors in women with breast cancer in Iran. Asian Pac J Cancer Prev. 2016, 17, 3583-86
 11. Dargahi S, Mohsenzade F, Zahrakar K. The effect of positive thinking training on psychological well-being and perceived quality of marital relationship on infertile women. Positive Psychol 2015; 1(3):45-58.
 12. Gaber W, Moghazy A, Niazy M, Salem HK. Risk factors for sexual dysfunction in Egyptian patients with rheumatoid arthritis and its relation to disease activity. Egyp Rheumatol 2017; 39(3):135-8.
 13. Saffari M, Sanaeinasab H, Pakpour AH. How to do a systematic review regard to health: a narrative review. Iran J Health Educ Health Prom 2013; 1(1):51-61. (Persian).
 14. Direkvand Moghadam A, Delpisheh A, Sayehmiri K. The prevalence of infertility in Iran, a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(81):1-7. (Persian).
 15. Hari A, Rostom S, Lahlou R, Bahiri R, Hajjaj-Hassouni N. Sexual function in Moroccan women with rheumatoid arthritis and its relationship with disease activity. Clin Rheumatol 2015; 34(6):1047-51.
 16. Khnaba D, Rostom S, Lahlou R, Bahiri R, Abouqal R, Hajjaj-Hassouni N. Sexual dysfunction and its determinants in Moroccan women with rheumatoid arthritis. Pan Afr Med J 2016; 24:16.
 17. Orellana C, Casado E, Masip M, Galisteo C, Gratacos J, Larrosa M. Sexual dysfunction in fibromyalgia patients. Clin Exp Rheumatol 2008; 26(4):663-6.
 18. van Berlo WT, van de Wiel HB, Taal E, Rasker JJ, Weijmar Schultz WC, van Rijswijk MH. Sexual functioning of people with rheumatoid arthritis: a multicenter study. Clin Rheumatol 2007; 26(1):30-8.
 19. Aras H, Aras B, Icagasioglu A, Yumusakhuylu Y, Kemahli E, Haliloglu S, et al. Sexual dysfunction in women with rheumatoid arthritis. Med Glas 2013; 10(2):327-31.
 20. Coskun B, Coskun BN, Atis G, Ergenekon E, Dilek K. Evaluation of sexual function in women with rheumatoid arthritis. Urol J 2014; 10(4):1081-7.
 21. Maasoumi R, Moridi M, Farhadi F, Moshfeghi Z. Sexual function in women with rheumatoid arthritis. Women Health Bull 2014; 1(2):e20098.
 22. Yilmaz H, Polat HA, Yilmaz SD, Erkin G, Kucuksen S, Salli A, et al. Evaluation of sexual dysfunction in women with rheumatoid arthritis: a controlled study. J Sex Med 2012; 9(10):2664-70.
 23. Önem R, Celik S, Oncu J, Tankaya O, Kolat U, Danısmant BS, et al. Assessment of marital adjustment and sexuality in women with rheumatoid arthritis. Turkish J Rheumatol 2014; 29(4):280-8.
 24. El Miedany Y, El Gaafary M, El Aroussy N, Youssef S, Ahmed I. Sexual dysfunction in rheumatoid arthritis patients: arthritis and beyond. Clin Rheumatol 2012; 31(4):601-6.
 25. Kobelt G, Texier-Richard B, Mimoun S, Woronoff AS, Bertholon DR, Perdriger A, et al. Rheumatoid arthritis and sexuality: a patient survey in France. BMC Musculoskelet Disord 2012; 13:170.
 26. Mimoun S, Wylie K. Female sexual dysfunction: definition and classification. Maturitas 2009; 63(2):116-8.
 27. Karimi FZ, Dadgar S, Abdollahi M.The relationship between minor ailments of pregnancy and quality of life in pregnant women. Iran J Obstet Gyneocol Inferti. 2017; 20(6): 21- 8.
 28. Homaee Shandiz F, Karimi FZ, Khosravi Anbaran Z, Abdollahi M, Rahimi N, Ghasemi M. Investigating the Quality of Life and the Related Factors in Iranian Women with Breast Cancer.Asian Pac J Cancer Prev. 2017; 18(8):2089-2092.
 29. Maleki-Saghooni N, Heidarian Miri H, Karimi FZ, Mirteimouri M. The effect of systemic lupus erythematosus on women's sexual function: A systematic review and meta-analysis. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2018;21(7):86-96.
 30. Levine R, Beck T, Demirgüç-Kunt A. A new database on the structure and development of the financial sector.World Bank Econ Rev 2000; 14(3):597-605.
 31. Salari P, Nayebi NA, Modarres GM, Vahid RF, Jabbari NH. Surveying the relationship between adult attachment style to parents with female sexual function. J Fundam Mental Health 2012; 13(4):346-55.
 32. Noroozi M, Gholamzadeh BM. The serum level of vitamin d and its association with disease severity in patients with rheumatoid arthritis. J Isfahan Med Sch 2017; 34(405):1311-7. (Persian).