مقایسه اثربخشی لتروزول و کلومیفن سیترات در زنان نابارور ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

4 دکترای سلامت باروری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از متداول­ترین روش­های درمانی در ناباروری، استفاده از داروهای خوراکی مانند کلومیفن سیترات و لتروزول است. میزان موفقیت کلومیفن در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و مقاومت به انسولین نسبت به سایرین پایین‌تر است، اما لتروزل نتایج موفقیت‌آمیزی در این گروه‌ها داشته است، اما به دلیل قیمت بالاتر لتروزول، کلومیفن هنوز در بسیاری از موارد به عنوان خط اول درمان استفاده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی این دو داروی اولیه مهم در درمان ناباروری انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک جهت یافتن مقالات، بانک­های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی Magiran، Medlib، SID، pubmed، Cochrane، Irandoc، IranMedex و Google scholar جهت بازیابی مقالات فارسی و انگلیسی، بدون محدودیت زمانی تا ابتدای اردیبهشت سال 1398 (می 2019) جستجو شدند. جستجوی جامع با کلید واژه­های فارسی داروهای ناباروری، کلومیفن سیترات، لتروزول، ایران و معادل­های انگلیسی متناسب انجام شد. مقالات کارآزمایی بالینی تصادفی شده، دارای متن کامل که به مقایسه عملکرد دو داروی کلومیفن سیترات و لتروزول در ناباروری پرداخته بودند، وارد مطالعه شدند.
یافته‌ها: در ابتدا 627 مقاله بازیابی شد که پس از حذف موارد تکراری (164 مقاله) و غیرمرتبط (463 مقاله)، متن کامل 41 مقاله بررسی شد. از بین مقالات بازیابی شده، 19 مقاله واجد شرایط ورود به مطالعه بودند.19 کارآزمایی بالینی با مشارکت 2638 بیمار در این مطالعه وارد شدند.نتایج متاآنالیز نشان داد که در گروه لتروزول نسبت به کلومیفن سیترات شانس بارداری 10%، همچنین شانس تولد نوزاد زنده در گروه لتروزول 2/11% و میانگین ضخامت آندومتر بیشتر از کلومیفن بود. شانس سندرم تحریک بیش از حد تخمدان 4/1%، سقط 6/0% و بارداری چندقلو 4/4% و میانگین تعداد فولیکول غالب در گروه لتروزل نسبت به کلومیفن سیترات کمتر بود. بر اساس نتایج نمودار قیفی و آزمونegger ، سوگرایی انتشار وجود نداشت (43/0=p).
نتیجه‌گیری: هرچند قیمت لتروزول از کلومیفن سیترات بالاتر است، اما لتروزول در دستیابی و موفقیت در بارداری نتایج امیدوارکننده‌تری داشته است، با این‌حال نیاز به مطالعات وسیع‌تر در این زمینه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the efficacy of Letrozole versus Clomiphene Citrate among Iranian infertile females: A systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Zeinab Talebi Tamajani 1
 • Seyed Danial Mohammadi 2
 • Maryam Gorji 3
 • Zeinab Alimoradi 4
1 M.Sc. in Midwifery, Faculty of Medicine, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
2 Ph.D Candidate in Reproductive Biology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 M.Sc. in Midwifery, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
4 Ph.D in Reproductive Health, Social Determinants of Health Research Center (SDH), School of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the most common infertility treatment is oral medications, such as clomiphene citrate and letrozole. The clomiphene success rate is low among women with polycystic ovary syndrome and insulin resistance. However, letrozole overall success rate was high in these patients. Due to the higher price of letrozole, clomiphene is still the first-line therapy for this condition. This study aimed to systematically compare the efficacy of letrozole with clomiphene citrate in Iranian infertile females.
Method: Databases, including Magiran، Medlib، SID، PubMed، Cochrane، Irandoc، IranMedex, and Google Scholar were systematically reviewed to retrieve original research articles in both Persian and English language without time limit until May 2019. The comprehensive search was conducted using Persian keywords of infertility drugs, such as clomiphene citrate, letrozole, as well as Iran, and their English equivalents. Randomized controlled trials (RCT) with full texts which compared the effect of letrozole and clomiphene citrate on infertility were included in this study.
Results: Initially، 627 articles were retrieved. After removing duplicated (164) and irrelevant (463) articles، 41 full texts were further assessed in this study. Finally, 19 articles were found eligible to be included in this systematic review. In total, this study was conducted using 19 eligible RCTs involving 2638 patients. The results of the meta-analysis revealed that pregnancy rate (10%), chance of live birth (11.2%), and mean thickness of the endometrium were significantly higher in the letrozole group, compared to those in clomiphene citrate group. On the other hand, the chance of ovarian hyperstimulation syndrome (1.4%), mean number of dominant follicles (0.179), abortion (0.6%), and multiple pregnancies (4.4%) were lower in the letrozole group, compared to those in clomiphene citrate group. The results of the funnel plot and egger tests (P=0.43) confirmed no publication bias.
Conclusions: Although letrozole is more expensive than clomiphene citrate، it had more promising results in achieving pregnancy with fewer side effects. However, more extensive studies are needed in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clomiphene citrate
 • Infertility
 • Iran
 • Ovulation stimulation
 • Letrozole
 1. Direkvand Moghadam A, Delpisheh A, Sayehmiri K. The prevalence of infertility in Iran, a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(81):1-7. (Persian).
 2. Modaresi M, Poor-Naji N. The effect of black seed (Nigella sativa) hydro-alcoholic extract on breeding factors in female mice. J Shahrekord Uuniv Med Sci 2012; 13(6):63-70. (Persian).
 3. Vieskarami H, Bavazin f. Effectiveness of benson therapeutic therapy and bioresonance on isfurs reduction and increasing ovulation in infertile women compared to drug therapy. J Urmia Univ Med Sci 2018; 28(10):620-8. (Persian).
 4. Zahiri Sorouri Z, Asgharnia M, Atrkar Roushan Z, Rafiei Sorouri Z, Dalil Heirati SF. Comparison between Tamoxifen and clomiphene citrate in pregnancy rate in infertile women with ovulation dysfunction. J Guilan Univ Med Sci 2013; 22(86):87-93. (Persian).
 5. Sharifi N, Fath Nejad Kazemi A, Ghafari-Novin M. Infertility, ovulation induction, and cancers risk in women: review article. J Fasa Univ Med Sci 2016; 6(3):283-95. (Persian).
 6. Akhondi MM, Kamali K, Ranjbar F, Shirzad M, Shafeghati S, Ardakani ZB, et al. Prevalence of primary infertility in Iran in 2010. Iran J Public Health 2013; 42(12):1398.
 7. Berek JS, Novak E. Berek & Novak's gynecology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
 8. Alizadeh S, Hadizadeh M, Ameri H. Assessing the effects of infertility treatment drugs using clustering algorithms and data mining techniques. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(114):26-35. (Persian).
 9. Jelodar G, Askari K. Effect of hydroalcoholic extract of Vitex agnus-castus fruit on fertility and estrous cycle in letrozole- induced polycystic ovary (PCOS) in rat. Razi J Med Sci 2017; 24(156):42-8. (Persian).
 10. Naseri S. The role of Clomiphene citrate in the treatment of infertility. J Mazandaran Univ Med Sci 2004; 14(44):106-23. (Persian).
 11. Mejia RB, Summers KM, Kresowik JD, Van Voorhis BJ. A randomized controlled trial of combination letrozole and clomiphene citrate or letrozole alone for ovulation induction in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2019; 111(3):571-8.
 12. Salehpour S, Sene AA, Saharkhiz N, Sohrabi MR, Moghimian F. N‐acetylcysteine as an adjuvant to clomiphene citrate for successful induction of ovulation in infertile patients with polycystic ovary syndrome. J Obstet Gynaecol Res 2012; 38(9):1182-6.
 13. Ahmadi A, Mostafavi M. Study on the effects of licorice root hydroalcoholiclicorice extract on mice uterus histological structure and level of testosterone improvement with hyperandrogenism following experimental polycystic ovary syndrome. J Urmia Univ Med Sci 2015; 26(7):571-81. (Persian).
 14. Shuling L, Sie Kuei ML, Saffari SE, Jiayun Z, Yeun TT, Leng JP, et al. Do men with normal testosterone–oestradiol ratios benefit from letrozole for the treatment of male infertility? Reprod Biomed Online 2019; 38(1):39-45.
 15. Azargoon A, Alavi Toussy J. Comparison of pregnant and non-pregnant women with clomiphene resistant polycystic ovary syndrome in treatment with metformin and letrozole. Koomesh 2011; 12(3):327-33. (Persian).
 16. Zeinalzadeh M, Esmailpour M, Nazari T. Comparison of letrozole and clomiphene citrate for induction of ovulation in patients with polycystic ovarian syndrome. J Babol Univ Med Sci 2008; 10(3):35-41. (Persian).
 17. Seifi F, Mehdizadeh A, Alavi S. Comparison of efficacy of letrozole and clomiphene citrate in the treatment of infertility induced by ovulation disorder in patients with polycystic ovarian syndrome. Med Sci J 2010; 20(2):108-12. (Persian).
 18. Roque M, Tostes AC, Valle M, Sampaio M, Geber S. Letrozole versus clomiphene citrate in polycystic ovary syndrome: systematic review and meta-analysis. Gynecol Endocrinol 2015; 31(12):917-21.
 19. Liu A, Zheng C, Lang J, Chen W. Letrozole versus clomiphene citrate for unexplained infertility: a systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol Res 2014; 40(5):1205-16.
 20. He D, Jiang F. Meta-analysis of letrozole versus clomiphene citrate in polycystic ovary syndrome. Reprod Biomed Online 2011; 23(1):91-6.
 21. Borenstein M, Hedges LV, Higgins JP, Rothstein HR. A basic introduction to fixed‐effect and random‐effects models for meta‐analysis. Res Synth Methods 2010; 1(2):97-111.
 22. Higgins JP, Green S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. New Jersey: John Wiley & Sons; 2011.
 23. Egger M, Smith GD, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. BMJ 1997; 315(7109):629-34.
 24. Seyedoshohadaei F, Zandvakily F, Shahgeibi S. Comparison of the effectiveness of clomiphene citrate, tamoxifen and letrozole in ovulation induction in infertility due to isolated unovulation. Iran J Reprod Med 2012; 10(6):531-6.
 25. Rahmani E, Ahmadi S, Motamed N, Maneshi H, Ghasemi S. Comparison of the effect of clomiphene citrate and the letrozole for ovulation induction in infertile women with polycystic ovarian syndrome. Iran South Med J 2012; 15(3):193-200.
 26. Sohrabvand F, Ansari SH, Bagheri M. Efficacy of combined metformin-letrozole in comparison with metformin-clomiphene citrate in clomiphene-resistant infertile women with polycystic ovarian disease. Hum Reprod 2006; 21(6):1432-5.
 27. Akbari S, Ayazi Roozbahani M, Ayazi Roozbahani F. Comparing of letrozole versus clomiphene citrate combined with gonadotropins in intrauterine insemination cycles. Iran J Reprod Med 2012; 10(1):29-32.
 28. Davar R, Javedani M, Fallahzadeh MH. Metformin-letrozole in comparison with Metformin-clomiphene citrate in clomiphene-resistance PCOS patients undergoing IUI. Iran J Reprod Med 2011; 9(1):31-6.
 29. Rahmani E, Ahmadi S, Motamed N, Maneshi H, Ghasemi S. Comparison of the effect of clomiphene citrate and the letrozole for ovulation induction in infertile women with polycystic ovarian syndrome. Iran South Med J 2012; 15(3):193-200.
 30. Azmoodeh A, Pejman Manesh M, Akbari Asbagh F, Ghaseminejad A, Hamzehgardeshi Z. Effects of Letrozole-HMG and Clomiphene-HMG on incidence of luteinized unruptured follicle syndrome in infertile women undergoing induction ovulation and intrauterine insemination: a randomised trial. Glob J Health Sci 2015; 8(4):244-52.
 31. Sh Tehrani Nejad E, Abediasl Z, Rashidi BH, Azimi Nekoo E, Shariat M, Amirchaghmaghi E. Comparison of the efficacy of the aromatase inhibitor letrozole and clomiphen citrate gonadotropins in controlled ovarian hyperstimulation: a prospective, simply randomized, clinical trial. J Assist Reprod Genet 2008; 25(5):187-90.
 32. Pourali L, Ayati S, Tavakolizadeh S, Soleimani H, Teimouri Sani F. Clomiphene citrate versus letrozole with gonadotropins in intrauterine insemination cycles: a randomized trial. Int J Reprod Biomed 2017; 15(1):49-54.
 33. Seyedoshohadaei F, Tangestani L, Zandvakili F, Rashadmanesh N. Comparison of the effect of clomiphene- estradiol valerate vs letrozole on endometrial thickness, abortion and pregnancy rate in infertile women with polycystic ovarian syndrome. J Clin Diagn Res 2016; 10(8):QC10-3.
 34. Zeinalzadeh M, Esmailpour M, Nazari T. Comparison of letrozole and clomiphene citrate for induction of ovulation in patients with polycystic ovarian syndrome. J Babol Univ Med Sci 2008; 10(3):35-41. (Persian).
 35. Foroozanfard F, Pejman Manesh M, Mahdian M, Mousavi SG. Comparing the combined effect of letrozole and clomiphene regimen plus gonadotropins on pregnancy rate in clomiphene resistant-polycystic ovarian syndrome. Feyz J 2010; 14(1):12-7. (Persian).
 36. Zadehmodares S, Niyakan M, Sharafy SA, Yazdi MH, Jahed F. Comparison of treatment outcomes of infertile women by clomiphene citrate and letrozole with gonadotropins underwent intrauterine insemination. Acta Med Iran 2012; 50(1):18-20.
 37. Eftekhar M, Mohammadian F, Davar R, Pourmasumi S. Comparison of pregnancy outcome after letrozole versus clomiphene treatment for mild ovarian stimulation protocol in poor responders. Iran J Reprod Med 2014; 12(11):725-30.
 38. Nanbakhsh F, Hajshafieha M, Tabatabe E, Mazloomi P, Oshnouei S. A comparison of effects of administering letrezol and chlomiphen citrate on infertility treatment outcomes in patients with polysistic ovarian syndrome. J Urmia Univ Med Sci 2013; 24(7):543-9. (Persian).
 39. Ghahiri A, Mogharehabed N, Mamourian M. Letrozole as the first-line treatment of infertile women with poly cystic ovarian syndrome (PCOS) compared with clomiphene citrate: a clinical trial. Adv Biomed Res 2016; 5:6.
 40. Sakhavar N, Kaveh M, Sadegi K. The impact of letrozole versus clomiphene citrate on uterine blood flow in patients with unexplained infertility. J Family Reprod Health 2014; 8(1):1-5.
 41. Hajishafieiha M, Poorfarzan L, Kiarang N. Comparing the clinical effects of letrozol vs clomifene in infertile ovulator women (borderline male factor infertility, and unexplained infertility) undergoing intrauterine in semination. J Urmia Univ Medi Sci 2009; 20(1):8-12. (Persian).
 42. Seifi F, Mehdizadeh A, Alavi S. Comparison of efficacy of letrozole and clomiphene citrate in the treatment of infertility induced by ovulation disorder in patients with polycystic ovarian syndrome. Med Sci J 2010; 20(2):108-12. (Persian).
 43. Lorzadeh N, Kazemirad S, Mohammadi Z. Comparison of effects letrozole and clomiphene citrate for ovulation induction in women with polycystic ovary syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(3):13-9. (Persian).
 44. Mitwally MF, Casper RF. Use of an aromatase inhibitor for induction of ovulation in patients with an inadequate response to clomiphene citrate. Fertil Steril 2001; 75(2):305-9.
 45. Baysoy A, Serdaroglu H, Jamal H, Karatekeli E, Ozornek H, Attar E. Letrozole versus human menopausal gonadotrophin in women undergoing intrauterine insemination. Reprod Biomed Online 2006; 13(2):208-12.
 46. Begum MR, Ferdous J, Begum A, Quadir E. Comparison of efficacy of aromatase inhibitor and clomiphene citrate in induction of ovulation in polycystic ovarian syndrome. Fertil Steril 2009; 92(3):853-7.
 47. Polyzos NP, Tsappi M, Mauri D, Atay V, Cortinovis I, Casazza G. Aromatase inhibitors for infertility in polycystic ovary syndrome. The beginning or the end of a new era? Fertil Steril 2008; 89(2):278-80.
 48. Hendawy SF, Samaha HE, Elkholy MF. Letrozole versus clomiphene citrate for induction of ovulation in patients with polycystic ovarian syndrome undergoing intrauterine insemination. Clin Med Insights Reprod Health 2011; 5:11-6.
 49. Barroso G, Menocal G, Felix H, Rojas-Ruiz JC, Arslan M, Oehninger S. Comparison of the efficacy of the aromatase inhibitor letrozole and clomiphene citrate as adjuvants to recombinant follicle-stimulating hormone in controlled ovarian hyperstimulation: a prospective, randomized, blinded clinical trial. Fertil Steril 2006; 86(5):1428-31.
 50. Badawy A, Aal IA, Abulatta M. Clomiphene citrate or letrozole for ovulation induction in women with polycystic ovarian syndrome: a prospective randomized trial. Fertil Steril 2009; 92(3):849-52.