بررسی تأثیر شیاف رکتال بارهنگ بر میزان خونریزی پس از زایمان زنان در معرض خطر خونریزی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 متخصص داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: خونریزی پس از زایمان، یک وضعیت اورژانسی مامایی و یکی از شایع‌ترین علل مرگ‌و‌میر مادران در سراسر جهان می‌باشد که پیشگیری از آن می‌تواند بر کاهش مرگ‌و‌میر و عوارض تأثیرگذار باشد. یکی از گیاهانی که در طب سنتی به‌عنوان بندآورنده خونریزی به آن اشاره شده است، بارهنگ می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تأثیر شیاف رکتال بارهنگ بر میزان خونریزی پس از زایمان زنان در معرض خطر خونریزی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور در سال 1397 بر روی 70 زن باردار واجد شرایط پژوهش مراجعه‌کننده جهت زایمان واژینال به بیمارستان ام‌البنین (س) شهرستان مشهد انجام شد. در این مطالعه، واحدهای پژوهش شامل زنان پرخطر زایمان کرده بودند که طبق نوموگرام پیشگویی احتمال خونریزی پس از زایمان، نمره مساوی یا بیشتر از 10 را کسب کرده بودند. افراد به‌طور تصادفی در دو گروه 35 نفری بارهنگ و کنترل قرار گرفتند. در هر دو گروه بعد از تولد نوزاد، اقدامات مطابق روتین بیمارستان و انفوزیون 30 واحد اکسی‌توسین در هزار سی‌سی کریستالوئید صورت گرفت. در گروه مداخله، بلافاصله پس از خروج جفت و پرده‌های جنینی و ماساژ رحمی، اولین دوز شیاف رکتال بارهنگ 120 میلی­گرمی و سپس دوزهای بعدی با فاصله هر نیم ساعت تا 5 دوز توسط پژوهشگر قرار داده شد. میزان خونریزی پس از زایمان با استفاده از توزین کیسه جمع‌آوری خون و پد به مدت 4 ساعت پس از زایمان، توسط پژوهشگر اندازه‌گیری و ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های تی مستقل، من‌ویتنی و کای­اسکوئر انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین خونریزی در پایان 4 ساعت اول پس از زایمان در گروه کنترل 2/11±2/306 سی­سی و در گروه بارهنگ 2/14±3/253 سی­سی بود که بین دو گروه اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت (001/0=p).
نتیجه‌گیری: شیاف رکتال بارهنگ می‌تواند به‌عنوان یک داروی مؤثر بر کاهش میزان خونریزی بعد از زایمان در زنان در معرض خطر خونریزی توصیه شود و می‌توان از آن به‌عنوان یک روش کمکی در کاهش خونریزی در زنان در معرض خونریزی بعد از زایمان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Plantago major Rectal Suppository on Postpartum Hemorrhage Rate in Women at the Risk of Bleeding: A Single-blind Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Zahra Khojastehfard 1
 • Nahid Golmakani 2
 • Seyed Reza Mazloum 3
 • Shekveh Sadat Hamedi 4
 • Zohreh Feyzabadi 5
 • Masoumeh Mirteimouri 6
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Instructor, Department of Nursing Education, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Traditional Pharmacologist, Faculty of Traditional and Supplement Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Iranian Medicine, Faculty of Traditional and Supplement Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Postpartum hemorrhage (PPH) is an obstetric emergency condition being known as one of the most common causes of maternal mortality throughout the world. Prevention from this problem can reduce mortality and side effects. One of the plants suggested as an antihemorrhagic agent in traditional medicine is Plantago. The aim of this study was to evaluate the effect of the rectal suppository of Plantago on postpartum hemorrhage rate in women at the risk of bleeding.
Methods: This single-blind randomized clinical trial was performed on 70 pregnant women who were eligible for the study and referred to Umm al-Banin Hospital, Mashhad for vaginal delivery in 2018. In this study, the research population included high-risk women who, according to a prediction nomogram, had a chance of PPH with a score equal to or greater than 10. The participants were randomly divided into two groups of control and intervention with 35 subjects in each group. In both test and control groups, infusion of 30 units oxytocin in 1000 cc crystalloids was administered after delivery according to the hospital routine practice. In the intervention group, immediately after the expulsion of the placenta and fetal membranes and uterine massage, the first dose of rectal 120 mg suppositories of Plantago, followed by five doses with intervals of 30 min were given by the researchers. The amount of PPH was measured and recorded by weighing the blood bags and pads for 4 h after labor. All the data were analyzed using the SPSS software version 16. P-value < 0.05 was considered significant.
Results: Our findings showed that the mean of bleeding 4 h after delivery in the control group was 306.2±11.21 cc and in the test group was 253.3±14.23 cc. This difference was found to be significant (P=0.001).
Conclusion: According to the results of the present study, rectal Plantago suppository can be recommended as an effective medication for decreasing PPH in women at bleeding risk. In other words, it can be applied as an alternative for reducing bleeding in women at the risk of bleeding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plantago
 • Postpartum hemorrhage
 • Rectal suppositories
 • Risk factors
 1. Belfort MA, Lockwood C, Barss V. Overview of postpartum hemorrhage. Up To Date. Available at: URL: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage; 2013.
 2. Rath WH. Postpartum hemorrhage–update on problems of definitions and diagnosis. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90(5):421-8.
 3. Sirico A, Saccone G, Maruotti GM, Grandone E, Sarno L, Berghella V, et al. Low molecular weight heparin use during pregnancy and risk of postpartum hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med 2019; 32(11):1893-900.
 4. Abbaspoor Z, Vaziri L, Emam J. Sensitivity and specificity collector bag for the measurement of post-partum hemorrhage. J Guilan Univ Med Sci 2012; 21(83):58-64. (Persian).
 5. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 6. Leduc D, Senikas V, Lalonde AB. Active management of the third stage of labour: prevention and treatment of postpartum hemorrhage. J Obstet Gynaecol Can 2009; 31(10):980-93.
 7. Shirazi M, Lotfi Y. Principles of controlling postpartum hemorrhage. Natl Assoc Obstet Gynecol 2011; 5(3):14-28. (Persian).
 8. Berghella V. Management of the third stage of labor: drug therapy to minimize hemorrhage. Up To Date. Available at: URL: https://www.uptodate.com/contents/management-of-the-third-stage-of-labor-drug-therapy-to-minimize-hemorrhage; 2018.
 9. Kanwar M. Herbal alternatives to drugs in pain management. Available at: URL: http://www.hminutrition.com/wp-content/uploads/2015/05/c32da1_679d05743a854310ae2734906f2a77cc.pdf; 2011.
 10. Fang YC, Huang HC, Chen HH, Juan HF. TCMGeneDIT: a database for associated traditional Chinese medicine, gene and disease information using text mining. BMC Complement Altern Med 2008; 8(1):58.
 11. Kim HS. Do not put too much value on conventional medicines. J Ethnopharmacol 2005; 100(1-2):37-9.
 12. Sadeghi M. Herbal education, herbal application to prevention & illness treatment. Tehran: Daftar-e Nashr-e Farhang-e Islami; 2010. P. 337-6. (Persian).
 13. Najafian Y, Hamedi SS, Farshchi MK, Feyzabadi Z. Plantago major in traditional persian medicine and modern phytotherapy: a narrative review. Electron Physician 2018; 10(2):6390.
 14. Amiera ZU, Nihayah M, Wahida IF, Rajab NF. Phytochemical characteristic and uterotonic effect of aqueous extract of. Pak J Biol Sci 2014; 17(9):1046-51.
 15. Nejati N, Dolatian M, Kamalinejad M, Khabazkhoob M. The effect of Plantago oral syrup on hemoglobin and hematocrit levels in women with normal postpartum hemorrhage. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(4):72-8. (Persian).
 16. Mousavi Fayzabadi V, Tayyebi Meibodi N, Yousefi M, Hosseini A, Rakhshandeh H. The effect of hydro-alcoholic extract of Plantago major on indomethacin-induced gastric ulcer in rats. Horizon Med Sci 2019; 25(1):13-8. (Persian).
 17. Biguzzi E, Franchi F, Ambrogi F, Ibrahim B, Bucciarelli P, Acaia B, et al. Risk factors for postpartum hemorrhage in a cohort of 6011 Italian women. 2012;129(4):e1-e7.
 18. Ambardekar S, Shochet T, Bracken H, Coyaji K, Winikoff BJBp, childbirth. Calibrated delivery drape versus indirect gravimetric technique for the measurement of blood loss after delivery: a randomized trial. 2014;14(1):276.
 19. Patel A, Goudar S, Geller S, Kodkany B, Edlavitch S, Wagh K, et al. Drape estimation vs. visual assessment for estimating postpartum hemorrhage. 2006;93(3):220-4.
 20. Tourne G, Collet F, Lasnier P, Seffert PJJdg, obstétrique et biologie de la reproduction. Usefulness of a collecting bag for the diagnosis of post-partum hemorrhage. 2004;33(3):229-34.
 21. Farokhi F, Khaneshi F. Histophatologic changes of lung in asthmatic male rats treated with hydro-alcoholic extract of Plantago major and theophylline. Avicenna J Phytomed 2013; 3(2):143.
 22. Kobeasy M, Abdel-Fatah OM, El-Salam SA. Gastroprotective effect of plantago major L. against gastric injury induced by aspirin in rats. J Chem Acta 2013; 2(2):86-91.