بررسی مقایسه‌ای تأثیر کوهوش سیاه و مریم‌گلی بر گرگرفتگی زنان یائسه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 کارشناس ارشد مشاوره مامایی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

5 دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

6 استادیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیرواگیردار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات وازوموتور از جمله گرگرفتگی، یکی از رنج‌آورترین علائم دوران یائسگی است و کیفیت زندگی زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو داروی گیاهی مریم‌گلی و کوهوش سیاه بر گرگرفتگی زنان یائسه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1395 بر روی80 نفر از زنان یائسه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی همدان انجام شد. پس از بررسی معیار‌های ورود، افراد به دو گروه 40 نفره کوهوش سیاه و مریم‌گلی تقسیم شدند و 2 ماه داروها مصرف شد و چک‌لیست محقق ساخته ثبت مدت، شدت و تعداد دفعات گرگرفتگی قبل از مداخله و طی 8 هفته توسط افراد تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های تی تست، من‌ویتنی ‌یو، فریدمن و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: داروی مریم گلی از هفته دوم به بعد تأثیر معناداری بر کاهش مدت گرگرفتگی داشت (001/0>p)، ولی تأثیر کوهوش سیاه به‌جز در هفته سوم، در بقیه موارد معنی‌دار نبود. از نظر شدت گرگرفتگی در گروه مریم‌گلی بعد از هفته اول شدت گرگرفتگی کاهش یافت و اختلاف معنی­داری با قبل از مصرف دارو مشاهده شد (000/0>p). در گروه کوهوش سیاه نیز از هفته چهارم به بعد، شدت گرگرفتگی کاهش داشت و اختلاف معنی‌داری با قبل از مصرف دارو داشت (000/0>p). داروی مریم‌گلی بر تعداد گرگرفتگی در طول زمان تأثیر‌گذار بود و در هفته‌های مختلف (در طول زمان) تعداد گرگرفتگی تغییر کرد، ولی برای گروه کوهوش سیاه تعداد گرگرفتگی در طول زمان تغییر محسوسی نداشت.
نتیجه­گیری: مریم‌گلی در مقایسه با کوهوش سیاه مدت، شدت و تعداد دفعات گرگرفتگی زنان یائسه را بیشتر کاهش می‌دهد، بنابراین با توجه به غیر‌تهاجمی و گیاهی بودن آن، استفاده از این دارو جهت تخفیف علائم گرگرفتگی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Effect of Black Cohosh and Salvia on Hot flashes in Postmenopausal Women

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Zahra Masoumi 1
 • Arezoo Shayan 2
 • Roya AhmadiNiya tabesh 3
 • Hassan Ahmadinia 4
 • Shirin Moradkhani 5
 • Maryam Farhadian 6
 • Reyhaneh Ebrahimi 3
 • Farzaneh Soltani 1
1 Associate Professor, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
3 M.Sc. in Midwifery Counseling, Student Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
4 PhD Candidate, Department of Biostatistics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
5 Associate Professor, Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
6 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Modeling of Noncommunicable Diseases Research Center, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Vasomotor disorders including hot flushes are of the most painful symptoms of menopause and affect the women's quality of life. This study was performed with aim to compare the effects of Salvia and Black Cohosh on hot flashes in postmenopausal women.
Methods: This randomized clinical trial was performed on 80 postmenopausal women referring to Hamadan health centers in 2016. After reviewing the inclusion criteria, the subjects were randomly assigned to two groups of black cohosh (n=40) and salvia (n=40) and consumed the medicine for 2 months. The researcher-made checklist including duration, severity and frequency of hot flashes was completed before the intervention and within 8 weeks by the subjects. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and t-test, Mann-Whitney U, Friedman and Wilcoxon tests. P<0.05 was considered statistically significant.
 Results: Salvia plant had a significant effect on the reduction of hot flashes from the second week (p<0.001), but the effect of Black Cohosh was not significant except for the third week. The intensity of hot flashes decreased in the salvia group after the first week and a significant difference was observed with before taking the drug (p<0.000). In black cohosh group, the intensity of hot flashes decreased after the fourth week, and there was a significant difference with before taking the drug (P<0. 000). Silvia plant was effective on the number of hot flashes over time, and the number of hot flashes changed in different weeks (over time), but for black cohosh group, the number of hot flashes was not significantly changed over time .
Conclusion: Salvia compared with black cohosh more reduces the duration, severity and frequency of hot flashes in postmenopausal women. Therefore, since it is non-invasive and is a herb, it is recommended to use this plant to reduce the symptoms of hot flashes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Black Cohosh
 • Hot flashes
 • Menopause
 • Salvia
 1. Moghadam R, Ozgoli G, Molaei B, Hajifaraji M, Soori H, Ghanati K. Effect of omega3 on vasomotor disorders in menopausal women. Arak Med Univ J 2012; 15(1):116-26.
 2. Rajaeefard A, Mohammad-Beigi A, Mohammad-Salehi N. Estimation of natural age of menopause in Iranian women: a meta-analysis study. Koomesh 2011; 13(1):1-7. (Persian).
 3. Asali Z, Fahami F, Aslani A, Fathizade N. Comparative evaluation of st jhon’s wrot and passion flower effect on hot flash and insomnia in menopausal woman. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2013; 3(1):30-40.
 4. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia‏: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 5. Genazzani AR, Schneider HP, Panay N, Nijland EA. The European Menopause Survey 2005: women's perceptions on the menopause and postmenopausal hormone therapy. Gynecol Endocrinol 2006; 22(7):369-75.
 6. Chedraui P, San Miguel G, Schwager G. The effect of soy-derived isoflavones over hot flushes, menopausal symptoms and mood in climacteric women with increased body mass index. Gynecol Endocrinol 2011; 27(5):307-13.
 7. Jahan FS, Abdul RB, Shah RB, Nor AB, Sharifah NB, Siti AB. Age of menopause and menopausal symptoms among Malaysian women who referred to health clinic in Malaysia. Shiraz E Med J 2006; 7(3):1-9.
 8. Palacios S, Henderson V, Siseles N, Tan D, Villaseca P. Age of menopause and impact of climacteric symptoms by geographical region. Climacteric 2010; 13(5):419-28.
 9. Baghdari N, Akbari A, Ayati S, Emami A, Esmaeili H. Effect of powder of flaxseed on hot flashes in women at the climacteric. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(1):37-47. (Persian).
 10. Abdnezhad R, Simbar M, Sheikhan Z, Mojab F, Nasiri M. The effect of Salvia (Sage) extract on the emotional symptoms of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(10):84-94. (Persian).
 11. Salehi K, Ehsanpour S, Zolfaghari B, Salehi Z, Honarjoo M. The effects of red clover on hot flushes in post-menopausal women. Hormozgan Med Sci J 2014; 17(6):521.
 12. Nahidi F, Zare E, Mojab F, Majd HA. The effect of Licorice root extract on hot flashes in menopause. Pajoohandeh J 2011; 16(1):11-7.
 13. Menati L, Siahpoosh A, Tadayon M. A randomized double blind clinical trial of licorice on hot flash in post-menopausal women and comparison with hormone replacement therapy. Sci Med J 2010; 9(2):157-67.
 14. Saghafi N, Mahmoodinya M, Ayati S, Behdani F, Shakeri MT, Rakhshandeh A. Comparison of effects of black cohosh and fluoxetine in treatment of menopausal symptoms. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(32):1-7. (Persian).
 15. Sadeghi AH, Bakhshi M, Behboodi Z, Goodarzi S, Haghani H. Effect of sage extract on hot flashes in postmenopausal women. Complement Med J 2013; 2(4):324-35.
 16. Esiyok D, Otles S, Akcicek E. Herbs as a food source in Turkey. Asian Pac J Cancer Prev 2004; 5(3):334-9.
 17. Steinhoff B. The contribution of the European scientific cooperative on phytotherapy and world health organization monographs. Drug Informat J 1999; 33(1):17-22.
 18. Vandecasteele K, Ost P, Oosterlinck W, Fonteyne V, Neve WD, Meerleer GD. Evaluation of the efficacy and safety of Salvia officinalis in controlling hot flashes in prostate cancer patients treated with androgen deprivation. Phytother Res 2012; 26(2):208-13.
 19. Ghafarzadegan R, Masror D, Parvizy S, Khamseh ME, Haghani H. Quality of life in patients with type II diabetes. Payesh 2013; 12(5):489-95. (Persian).
 20. Ciotta L, Stracquadanio M, Pagano I, Andò A, Valenti O, Roccasalva L. Clinical effects of treatment with phytoestrogens in postmenopausal women. Minerva Ginecol 2012; 64(1):15-22.
 21. Ehsanpour S, Salehi K, Zolfaghari B, Bakhtiari S. The effects of red clover on quality of life in post-menopausal women. Iran J Nurs Midwifery Res 2012; 17(1):34-40.
 22. Gallagher J. Salvia officinalis for menopausal hot flushes: a pilot study. Focus Alternat Complement Ther 2002; 7(1):92-93.
 23. Wuttke W, Jarry H, Haunschild J, Stecher G, Schuh M, Seidlova-Wuttke D. The non-estrogenic alternative for the treatment of climacteric complaints: Black cohosh (Cimicifuga or Actaea racemosa). J Steroid Biochem Mol Biol 2014; 139:302-10.
 24. Newton KM, Reed SD, LaCroix AZ, Grothaus LC, Ehrlich K, Guiltinan J. Treatment of vasomotor symptoms of menopause with black cohosh, multibotanicals, soy, hormone therapy, or placeboa randomized trialherbal alternatives for menopause trial. Ann Intern Med 2006; 145(12):869-79.
 25. Bommer S, Klein P, Suter A. First time proof of sage’s tolerability and efficacy in menopausal women with hot flushes. Adv Ther 2011; 28(6):490-500.
 26. Osmers R, Friede M, Liske E, Schnitker J, Freudenstein J, Henneicke-von Zepelin HH. Efficacy and safety of isopropanolic black cohosh extract for climacteric symptoms. Obstet Gynecol 2005; 105(5 Part 1):1074-83.
 27. Oktem M, Eroglu D, Karakhan HB, Taskintuna N, Kuscu E, Zevneloglu HB. Black cohosh and fluoxetine in the treatment of postmenopausal symptoms: A prospective, randomized trial. Adv Ther 2007; 24(2):448-61.
 28. Hernandez Munoz G, Pluchino S. Cimicefuga racemosa for the treatment of hot flashes in women surviving breast cancer. Maturitas 2003; 44)Suppl 1(:S59-65.
 29. Nahidi F, Zare E, Mojab F, Majd HA. The effect of Licorice root extract on hot flashes in menopause. Pajoohandeh J 2011; 16(1):11-7. (Persian).
 30. Enjezab B, Faraj-Khoda T, Khoshbin A, Mozaffari-Khosravi H. Effect of Soybeans on hot flashes in postmenopausal women. SSU J 2009; 17(4):242-8. (Persian).
 31. Borrelli F, Ernst E. Black cohosh (Cimicifuga racemosa) for menopausal symptoms: a systematic review of its efficacy. Pharmacol Res 2008; 58(1):8-14.
 32. Masoumi Z, Keramat A, Hajiaghaee R. Systematic review on effect of herbal medicine on pain after perineal episiotomy and cesarean cutting. J Med Plants 2011; 10(40):1-6.
 33. Bolbol-haghighi N, Masoumi SZ, Kazemi F. Effect of massage therapy on duration of labour: a randomized controlled trial. J Clin Diagn Res 2016; 10(4):QC12-5.
 34. Masoumi SZ, Shayan A, Ahmadinia H, Ebrahimi R, Ahmadi Niyatabesh R, Moradkhani S, et al. Effects of fenugreek seeds on the severity and duration of pain in primary dysmenorrhea in the students at Hamadan University of Medical sciences, Iran (2016). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(4):25-33. (Persian).
 35. Motaghi Z, Poorolajal J, Keramat A, Shariati M, Yunesian M, Masoumi SZ. Induced abortion rate in Iran: a meta-analysis. Arch Iran Med 2013; 16(10):594-8.