گزارش یک مورد همانژیوم کاورنوس بسیار بزرگ (giant Liver Hemangioma) علامتدار، در خانمی 39 ساله با حاملگی چهار ماه

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استاد گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: همانژیوم، شایع‌ترین تومور خوش‌خیم کبدی بوده که معمولاً بدون علامت می‌باشد. در مورد نحوه برخورد با همانژیوم علامت‌دار در حین حاملگی نظر واحدی وجود ندارد. در این گزارش یک مورد همانژیوم کاورنوس بسیار بزرگ علامت‌دار، در خانمی 39 ساله با حاملگی چهار ماهه معرفی می‌گردد.
معرفی بیمار: خانمی 39 ساله (Gravida4,para3) با حاملگی 4 ماهه به‌علت احساس درد ناحیه اپی گاستر و هیپوکندر راست و حالت تهوع و استفراغ متناوب به بیمارستان مراجعه داده شد. در معاینه بالینی توده‌ای بسیار بزرگ که تمام ناحیه فوقانی شکم را فرا گرفته، قابل لمس بود، با توجه به علامت‌دار بودن آن در حین حاملگی مورد جراحی موفقیت‌آمیز قرار گرفت و همانژیوم در ابعاد 5/16×23 سانتی‌متر خارج گردید.
نتیجه‌گیری: حذف موفقیت‌آمیز جراحی چنین همانژیوم بسیار بزرگی از موارد نادر آن در حین حاملگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of a symptomatic giant Cavernous hemangioma in a 39-year-old woman at four month of pregnancy

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Farhoudi 1
 • Ali Mokhtarifar 2
 • Mohsen Ali Akbarian 3
1 Professor, Department of Internal Diseases, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate professor, Department of Internal Diseases, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:  Hemangioma is the most common benign liver tumor which is usually asymptomatic. There is no consensus on how to deal with symptomatic hemangiomas during pregnancy. In this report, a case of a symptomatic giant Cavernous Hemangioma in a 39-year-old woman at four month of pregnancy is introduced.
Case report:  A 39-year-old woman (Gravida4, para3) with a 4-month pregnancy was referred to the hospital due to pain in the epigastria and right hypochondria and nausea and vomiting. In clinical examination, a massive lesion which covered the entire upper abdominal region was palpable. Since it was symptomatic, it was successfully removed by surgery during pregnancy and Hemangioma with size of 23.5 x 16.5 cm was removed.
Conclusion: Successful surgical removal of such a giant hemangioma is rare during pregnancy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hemangioma
 • Pregnancy
 • Surgical treatment
 1. Ishak KG, Rabin L. Benign tumors of the liver. Med Clin North Am 1975; 59(4):995-1013.
 2. Kawarada Y, Mizumoto R. Surgical treatment of giant hemangioma of the liver. Am J Surg 1984; 148(2):287-91.
 3. Trastek VF, van Heerden JA, Sheedy PF 2nd, Adson MA. Cavernous hemangiomas of the liver: resect or observe? AM J Surg 1983; 145(1):49-53.
 4. Graham E, Cohen AW, Soulen M, Faye R. Symptomatic liver hemangioma with intra- tumor hemorrhage treated by angiography and embolization during pregnancy. Obstet Gynecol 1993; 81(5 Pt 2):813-6.
 5. Conter RL, Longmire WP Jr. Recurrent hepatic hemangiomas. Possible association with estrogen therapy. Ann Surg 1988; 207(2):115-9.
 6. Sewell YH, Weiss K. Spontaneous rupture of hemangiomas of the liver. A review of the literature and presentation of illustrative case. Arch Surg 1981; 83:729-33.
 7. Ryu J, Park KS, Cheong IY, Kim DK, Hwan S, Kim JK. Rupture of hepatic hemangioma during pregnancy: a case report. Anesth Pain Med 2008; 3(4):313-5.