مروری بر داروهای گیاهی خوراکی مؤثر بر ملاسمای بارداری بر اساس متون طب ایرانی و طب رایج

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

PhD طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع ملاسمای بارداری (کلوآسما) و تمایل به استفاده از طب مکمل، مطالعه مروری حاضر با هدف معرفی گیاهان دارویی مؤثر بر پیشگیری و درمان ملاسمای بارداری انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری، محتوی 10 مورد از منابع معتبر طب ایرانی با استفاده از متد "الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنتی ایران" و 32 مورد از مقالات معتبر طب نوین با جستجو در پایگاه‌های پایگاه‌های ISI، PubMed، Scopus،  Magiranو SID از بازه زمانی سال 2018-1978 با استفاده از معیارهای ورود شامل کتب و مقالات در دسترس و معتبر با کلیدواژه‌هایی از قبیل کلف (ملاسما و کلوآسما) در طب ایرانی و  Herbal drugو Chloasma در طب رایج ‎جستجو و نتایج با هم مقایسه شدند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این مطالعه، ملاسمای بارداری در طب رایج و طب ایرانی به‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. حکمای طب ایرانی، علل ملاسمای بارداری را بند آمدن قاعدگی می‌دانستند که درمان‌هایی از قبیل اصلاح سبک زندگی و الگوی غذایی، مصرف گیاهان دارویی و استفاده از اعمال یداوی را توصیه کرده‌اند. بر این اساس، مصرف زعفران، تره، شاه‌تره، انگور، انجیر، شنبلیله، کرفس و نخود برای درمان کلوآسما تجویز می‌شد که امروزه طب رایج نیز با اثبات مکانیسم‌های مختلف آن مانند داشتن آنتی‌اکسیدان و مولتی‌ویتامین‌ها، مؤثر بودن آنها را در رفع ملاسمای بارداری تأیید کرده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به اثبات مکانیسم اثر گیاهان مؤثر بر کلوآسما، استفاده از این خوراکی‌ها در رژیم غذایی بیماران مبتلا در کنار درمان‌های طب رایج به بهبود سریع‌تر بیماری کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on oral herbal drugs affecting chloasma based on Persian Medicine and Conventional Medicine

نویسندگان [English]

 • Marjan Mahjour
 • Mandana Tavakkoli Kakhki
 • Zohre Feyzabadi
PhD of Persian Medicine, Department of Persian Medicine, School of Persian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Due to the prevalence of melasma pregnancy (chloasma) and tendency to complementary medicine, this review study was performed with aim to introduce the medicinal herbs affecting the prevention and treatment of chloasma.
Methods: This review study was performed by searching in 10 authentic books of Persian medicine with the “Introducing a model for prioritization of drugs, based on Iranian Traditional Medicine references” model and also 32 valuable articles with searching in ISI, Scopus, PubMed, Magiran & SID by using the inclusion criteria of available books and articles with the keywords of Kalaf (melasma and chloasma) in Persian medicine and also chloasma and herbal drug in conventional medicine from 1978-2018. The results were compared.
Results: Based on the findings of this study, chloasma has been discussed in detail in Persian and conventional medicine. Persian scholars considered oligomenorrhea as the cause of chloasma. They had recommended treatments such as lifestyle and nutrition modifications, the use of herbal drugs and the use of manual therapies. Accordingly, the use of Crocus sativus, Allium ampeloprasum, Fumaria officinalis, Vitis vinifera, Ficus carica, Trigonella foenum graceum, Apium graveolens and Cicer arietinum was prescribed for treatment of chloasma. Nowadays, conventional medicine has proved the its various mechanisms such as having antioxidants and multivitamins and confirmed its effectiveness for treatment of melasma.
Conclusion: Based on the proven mechanism of the plants affecting chloasma, the use of these foods in the diet of patients along with conventional medicine will help to improve the disease faster.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chloasma
 • Herbal drugs
 • Melasma
 • Persian Medicine
 1. Mahjour M, Khoushabi A, Feyzabadi Z. The role of oligomenorrhea in melasma. Med Hypotheses 2017; 104:1-3.
 2. Farnaghi F, Seirafi H, Ghafari A. The study of clinical and lab findings of 65 melasma patients who admitted to Razi Hospital. Ofogh-E-Danesh 2000; 6:44-8. (Persian).
 3. Mahjour M, Noras MR, Khoushabi A, Salari R. The role of digestive disorders in melasma. Tradit Integrat Med 2018; 3(1):18-22.
 4. Mahjour M, Khoushabi A, Noras MR, Salari R. The relationship between herbal anticoagulants and melasma. J Skin Stem Cell 2016; 3(2):e65578.
 5. Safizade H, Shamsi MS, Bani HY. Quality of life in women with melasma. Dermatol Cosmetic 2011; 1(4):179-86.
 6. Tavakkoli-Kakhki M, Eslami S, Motavasselian M. Nutrient-rich versus nutrient-poor foods for depressed patients based on Iranian Traditional Medicine resources. Avicenna J Phytomed 2015; 5(4):298.
 7. Kavousi M, Khadem GN, Tansaz M, Bioos S, Feyzabadi Z. Comparison of the causes of infertility induced by ovulation disorders in Persian medicine and modern medicine. Iran Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(6):80-91. (Persian).
 8. Ibn Sina H. Canon of medicine. Tehran: Soroush; 2011. P. 9-506.
 9. Aghili A, Shirazi SM. Makhzan al advie. Tehran: Sabz Arang, Tehran Univercity of Medicine; 2012. P. 127-772.
 10. Ibn Nafis Ali Ibn AH. Alshamel fi sanawat-al tabie. Tehran: Iran Univercity of Medicine; 2009.
 11. Ibn Abbas MA. Kamel alsnawat altebiye. Qom: Jalall Aldin; 2008. P. 57-585.
 12. Razi MZ. Alhavi fi teb. Beirut: Dar Ehya Altarath Alarabi; 2001. P. 15-443.
 13. Arzani MA. Teb-e-Akbari. Qom: Ehyaye Tebe Tabiee; 2009. P. 1182.
 14. Jorjani EH. Zakhire Kharazmshahi. Qom: Ehya Teb Tabiee Institute; 2012. P. 394-605.
 15. Mahjour M, Khoushabi A, Noras M, Hamedi S. Effectiveness of Cicer arietinum in cutaneous problems: viewpoint of Avicenna and Razi. Curr Drug Disc Technol 2018; 15(3):243-50.
 16. Singh V, Raidoo DM, Harries CS. The prevalence, patterns of usage and people's attitude towards complementary and alternative medicine (CAM) among the Indian community in Chatsworth, South Africa. BMC Complement Altern Med 2004; 4(1):3.
 17. Ernst E. Prevalence of use of complementary/alternative medicine: a systematic review. Bull World Health Organ 2000; 78(2):252-7.
 18. Mozaffarpur SA, Khodadust M, Shirafkan H, Yousefi M, Mirzapor M. Introducing a model for prioritization of drugs, based on Iranian Traditional Medicine references. Quart J Med Hist 2015; 19(6):11-28.
 19. Zachariasen RD. The effect of elevated ovarian hormones on periodontal health: oral contraceptives and pregnancy. Women Health 1993; 20(2):21-30.
 20. Berek J. Berek and Novak's gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins; 2012. P. 374-437.
 21. Rohani M, Badiee Aval S, Taghipour A, Amirian A, Hamedi S, Tavakoli M, et al. Diagnostic model in polycystic ovarian syndrome based on traditional iranian medicine and common medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(Suppl):35-45. (Persian).
 22. Falahat F, Tavakkoli M, Mokaberinejad R, Ayati S, Feyzabadi Z. Natural treatments of oligomenorrhea based on persian medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(Suppl):56-68. (Persian).
 23. Salari R, Yousefi M, Ghorbanzadeh H, Jafarinejad Bajestani M. A review of medicinal herbs with estrogenic, progesteronic, and testosteronic properties. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(36):19-30. (Persian).
 24. Kermani NI. Sharh Al asbab val Alamat. Tehran: Almaie Publishers; 2009. P. 86-417.
 25. Nazem Jahan MA. Exir azam. Tehran: Iran Univercity of Medicine; 2010. P. 404-507.
 26. Zareian MA, Nejatbakhsh F, Tabarrai Arani M. Importance and methods of treating pregnancy constipation in conventional medicine and comparison with traditional medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(40):19-32. (Persian).
 27. Heravi Mohammad IY. Bahr Al-Javaher: Jalaladin; 1999. P. 63-337.
 28. Katiyar S, Saify K, Singh SK, Rai M. Botanical study of skin lightening agents. Int J Pharm 2014; 1(4):243-9.
 29. Aghili MA. Gharabadin kabir. Tehran: Research Institute for Islamic and Complementary Medicine; 2001. P. 518-834.
 30. Bernaert N, De Paepe D, Bouten C, De Clercq H, Stewart D, Van Bockstaele E, et al. Antioxidant capacity, total phenolic and ascorbate content as a function of the genetic diversity of leek (Allium ampeloprasum var. porrum). Food Chem 2012; 134(2):669-77.
 31. Bareemizadeh F, Karimi N, Ghasempour HR, Maassoumi S, Taran M. Essential oil composition of Allium ampeloprasum L. var. atroviolaceum and Allium iranicum. Int J Biosci 2014; 4(1):372-7.
 32. Tmáková L, Sekretár S, Schmidt Š, Hlásniková J, Vrbiková L, Kreps F. Natural surfactants and their use in food industry. Potravinarstvo Slovak J Food Sci 2011; 5(4):64-9.
 33. Sengul M, Yildiz H, Gungor N, Cetin B, Eser Z, Ercisli S. Total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activities of some medicinal plants. Pak J Pharm Sci 2009; 22(1):102-6.
 34. Jenkins B. Psoriasis and skin health flake case USA. New York: Uniscience; 2016.
 35. Pandey G, Kumar GR, Gupta SS, Ojha S, Rao CV. Wound repair and anti-inflammatory potential of fumaria indica in excision wound-induced rats. Br J Pharm Res 2014; 4(2):257.
 36. Yamakoshi J, Sano A, Tokutake S, Saito M, Kikuchi M, Kubota Y, et al. Oral intake of proanthocyanidin‐rich extract from grape seeds improves chloasma. Phytother Res 2004; 18(11):895-9.
 37. Derraik JG, Rademaker M. Phytophotodermatitis caused by contact with a fig tree (Ficus carica). N Z Med J 2007; 120(1259):U2720.
 38. Zammit ML. Photosensitivity: Light, sun and pharmacy. J Malta Coll Pharmacy Pract 2010; 16:12-7.
 39. Azdi Abdullah M. Kitab Al-mae. Tehran: Iran Univercity of Medical Sciense; 2008. P. 44-1302.
 40. Kawabata T, Cui MY, Hasegawa T, Takano F, Ohta T. Anti-inflammatory and anti-melanogenic steroidal saponin glycosides from Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seeds. Planta Med 2011; 77(7):705-10.
 41. Waqas MK, Akhtar N, Ahmad M, Murtaza G, Khan HM, Iqbal M, et al. Formulation and characterization of a cream containing extract of fenugreek seeds. Acta Pol Pharm 2010; 67(2):173-8.
 42. Dawid-Pać R. Medicinal plants used in treatment of inflammatory skin diseases. Postepy Dermatol Alergol 2013; 30(3):170-7.
 43. Moghimipour E, Siahpoosh A, Yaghoobi R, Malayeri A, Faramarzi F. Clinical trial of a herbal topical cream in treatment of Acne vulgaris. Skin 2014; 3(4):263-71.
 44. Pro-vitamin A. Beautiful skin in the sun. Available at: URL: http://wwwisodisnaturaca/nutrition_-_article238e205htm?ID=22; 2018.
 45. Al-Snafi AE. The medical importance of cicer arietinum-a review. IOSR J Pharm 2016; 6(3):29-40.
 46. Xiao F, Zhao SH. Inhibitory kinetics of Cicer arietinum isoflavones on tyrosinase activity. China Surfactant Detergent Cosmetics 2010; 6:19.
 47. Murad H. On the spot: an inclusive look at treating hyperpigmentation. Plastic Surg Pract 2010; 20:1-7.
 48. Pichardo R, Vallejos Q, Feldman SR, Schulz MR, Verma A, Quandt SA, et al. The prevalence of melasma and its association with quality of life in adult male Latino migrant workers. Int J Dermatol 2009; 48(1):22-6.
 49. Roberts WE. Periorbital hyperpigmentation: review of etiology, medical evaluation, and aesthetic treatment. J Drugs Dermatol 2014; 13(4):472-82.
 50. Santra G, Paul R, Ghosh SK, Chakraborty D, Das S, Pradhan S, et al. Generalized hyperpigmentation in vitamin B12 deficiency. J Assoc Physicians India 2014; 62:714-6.
 51. Ada LS, Anna A, Vincenzo G. Foods, diet, and skin diseases. Skinmed Dermatol Clin 2004; 3(2):83-91.
 52. Ballentine R. Diet & nutrition: a holistic approach. Honesdale, PA: Himalayan Institute Press; 1978. P. 353.
 53. Boelsma E, Hendriks HF, Roza L. Nutritional skin care: health effects of micronutrients and fatty acids. Am J Clin Nutr 2001; 73(5):853-64.
 54. Cartwright MM. Recipe for great summer skin. IDEA Fitness J 2010; 9:6.
 55. Grimes PE. Melasma: etiologic and therapeutic considerations. Arch Dermatol 1995; 131(12):1453-7.
 56. Min DB, Schweizer D. Gas chromatographic determination of butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene and tertiarybutyl hydroquinone in soybean oil. J Food Sci 1983; 48(1):73-4.
 57. Leyden J, Wallo W. The mechanism of action and clinical benefits of soy for the treatment of hyperpigmentation. Int J of Dermatol 2011; 50(4):470-7.
 58. Magalova T, Bella V, Brtkova A, Beno I, Kudlackova M, Volkovova K. Copper, zinc and superoxide dismutase in precancerous, benign diseases and gastric, colorectal and breast cancer. Neoplasma 1998; 46(2):100-4.
 59. Lee YH, Lee MS, Shin BC, Jeong JS, Jeong DM, Hwang IC, et al. Effects of acupuncture on potential along meridians of healthy subjects and patients with gastric disease. Am J Chin Med 2005; 33(06):879-85.
 60. Grattan BJ, Freake HC. Zinc and cancer: implications for LIV-1 in breast cancer. Nutrients 2012; 4(7):648-75.
 61. Ellerkmann ED, Nagy GM, Frawley LS. Alpha-melanocyte-stimulating hormone is a mammotrophic factor released by neurointermediate lobe cells after estrogen treatment. Endocrinology 1992; 130(1):133-8.
 62. Ross RA, Biedler JL. Presence and regulation of tyrosinase activity in human neuroblastoma cell variants in vitro. Cancer Res 1985; 45(4):1628-32.
 63. Flier JS, Harris M, Hollenberg AN. Leptin, nutrition, and the thyroid: the why, the wherefore, and the wiring. J Clin Invest 2000; 105(7):859-61.
 64. Murphy EW, Willis BW, Watt BK. Provisional tables on the zinc content of foods. J Am Diet Assoc 1975; 66(4):345-55.
 65. Smidt K, Pedersen SB, Brock B, Schmitz O, Fisker S, Bendix J, et al. Zinc-transporter genes in human visceral and subcutaneous adipocytes: lean versus obese. Mol Cell Endocrinol 2007; 264(1):68-73.