بررسی فراوانی و عوامل خطر بیماران مبتلا به سرطان آندومتر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه واحد تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 رزیدنت فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

7 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

8 کارشناس مامایی، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان آندومتر، شایع‌ترین بدخیمی ژنیکولوژیک در جهان است. مهم‌ترین عامل در مدیریت این بیماری، تشخیص زودرس بیماری و درمان صحیح جراحی و یا پرتودرمانی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی و عوامل خطر بیماران مبتلا به سرطان آندومتر انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی 53 بیمار مبتلا به سرطان آندومتر با آسیب‌شناسی نوع آندومتریوئید مراجعه‌کننده به تومور کلینیک بیمارستان دانشگاه مشهد در مقطع زمانی 18 ماه در سال‌های 1397-1395 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تمامی بیماران پرسشنامه استاندارد از نظر عوامل خطر ایجاد سرطان آندومتر بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون‌های کاپا انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: در سابقه خانوادگی اکثر بیماران (45/92%)، سرطان‌های مرتبط با آندومتر وجود نداشت. فشارخون، شایع‌ترین بیماری همراه در افراد این مطالعه بود. بین میانگین ضخامت آندومتر افراد یائسه و غیریائسه اختلاف معناداری وجود نداشت (134/0=p). از نظر عوامل خطر، یائسگی، وزن زیاد و افزایش تعداد حاملگی در این افراد افزایش بیشتری داشت.
 نتیجه‌گیری: تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه در دسترس برای سرطان آندومتر و به حداقل رساندن عوامل خطر مرتبط با این بدخیمی، در کاهش مرگ‌و‌میر ناشی از این سرطان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiological findings and risk factors for endometrial cancer patients

نویسندگان [English]

 • Anahita Hamidi Layen 1
 • Zohreh Yousefi 2
 • Behrouz Davachi 3
 • Amir Hosein Jafarian 4
 • Negar Morovatdar 5
 • Helena Azimi 6
 • Farnaz Hadavi 1
 • Yasaman Nikooiyan 7
 • Tahereh Zavvari 8
1 Resident, Department of Obstetrics Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Gynecology Oncology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Assistant professor, Department of Clinical Research Unit, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Resident Fellowship of Gynecology Oncology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
7 Medical Student, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
8 BC of Midwifery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Endometrial cancer is the most common gynecologic malignancy in the world. The most important factor in managing of this malignancy is early detection of the disease and the proper management either by surgery or radiation therapy. This study was performed with aim to evaluate the epidemiology and risk factors of patients with endometrial cancer.
Methods: In this cross-sectional study, 53 endometrial cancer patients (endometrioed typing) referred to the gynecology oncology clinic of an academic hospital in Mashhad University of Medical Sciences within 18 months from 2017-2018 were assessed. The standard questionnaire of risk factors for endometrial cancer was completed for all the patients. Data were analyzed by SPSS software (version 25) and kapa test. PResults: In family history of most patients (92.45%), there were no endometrial-related cancers. Blood pressure was the most commonly associated illness in this study. There was no significant difference between mean endometrial thickness in postmenopausal and non-menopausal women (p= 0.134). In terms of risk factors, menopause, weight gain and increased number of pregnancies, there was more increase in these patients.
Conclusion: Emphasizing on preventive measures which are available for endometrial cancer and minimizing the risk factors associated with this malignancy are effective in reducing the mortality resulting from this cancer. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cancer Risk Factors
 • Endometrial cancer
 • Endometrium
 • Epidemiology
 1. Endometrial cancer incidence rising worldwide. National Cancer. Available at: URL: https://www.cancer.gov/news-events/cancer.../endometrial-cancer-incidence-rising; 2017.
 2. Abachizadeh K, Keramatinia A. Anticipating cancer rates of Iran in 2025. Community Health 2016; 3(1):66-73.
 3. Radmard AR. Five common cancers in Iran. Arch Iran Med 2010; 13(2):143.
 4. Rezaianzadeh A, Dehghani SL, Mousavi M, Rezaeianzadeh R. The incidence of uterus cancer in Iran: a systematic review. Womens Health 2016; 4:e42917.
 5. Tran AQ, Gehrig P. Recent advances in endometrial cancer. F1000 Res 2017; 6:81.
 6. Tarver T. American Cancer Society. Cancer facts and figures 2014. J Consumer Health Internet 2012; 16:366-7.
 7. Yazdani S, Bouzari Z, Naeimirad M. Epidemiology of endometrial cancer in north of Iran. Basic Clin Cancer Res 2017; 8(4):37-41.
 8. Coleman RL. Sgo's statement on risk assessment for inherited gynecologic cancer predisposition. Ob/Gyn Clinical Alert 2007; 24(8):62-3.
 9. Shrivastava S, Barmon D, Kataki AC, Deka P, Sharma JD, Choudhary BK, et al. Magnetic resonance imaging in pre-operative staging of endometrial cancer. Indian J Cancer 2016; 53(1):181-5.
 10. Savelli L, Testa AC, Mabrouk M, Zannoni L, Ludovisi M, Seracchioli R, et al. A prospective blinded comparison of the accuracy of transvaginal sonography and frozen section in the assessment of myometrial invasion in endometrial cancer. Gynecol Oncol 2012; 124(3):549-52.
 11. Clark LH, Jackson AL, Gehrig PA, Bae-Jump V, Van Le L, Ko EM. Adjuvant treatment and clinical trials in elderly patients with endometrial cancer: a time for change? Int J Gynecol Cancer 2016; 26(2):282-9.
 12. Andarieh MG, Delavar MA, Moslemi D, Esmaeilzadeh S. Risk factors for endometrial cancer: results from a hospital-based case-control study. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17(10):4791.
 13. Arab M, Noghabaei G. Comparison of age-standard incidence rate trends of gynecologic and breast cancer in Iran and other countries. Iran J Public Health 2014; 43(10):1372-9.