بررسی ارتباط لیومیوم رحمی با پارگی زودرس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ لاپاراسکوپی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ نازایی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: لیومیوم­های رحمی، شایع‌ترین تومور خوش‌خیم رحمی در زنان می­باشد که تقریباً در 40-20% زنان سنین باروری مشاهده می­شود. بارداری در زنان مبتلا به لیومیوم رحمی، حاملگی پرخطر محسوب می­شود که منجر به عوارض زیادی می­شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط لیومیوم رحمی با پارگی زودرس پرده­های جنینی در زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی از فروردین 1394 تا اسفند 1395 بر روی 500 زن باردار که به بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان مراجعه کردند، انجام گرفت. زنان باردار واجد شرایط، بر اساس ابتلاء به لیومیوم رحمی که در سونوگرافی اوایل بارداری تشخیص داده شده بود، به دو گروه دارای میوم و بدون میوم تقسیم شدند. دو گروه از نظر تعداد، اندازه و محل میوم­ها بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون­های توصیفی و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه از 500 زن بارداری که وارد مطالعه شدند، 93 نفر (6/18%) دارای لیومیوم رحمی و 407 نفر (4/81%) بدون لیومیوم رحمی بودند. شیوع پارگی زودرس پرده­های جنینی در گروه دارای لیومیوم رحمی 24 نفر (80/25%) و در گروه بدون لیومیوم رحمی 38 نفر (33/9%) بود. بین پارگی زودرس پرده­های جنینی با تعداد و محل لیومیوم رحمی در زنان باردار ارتباط آماری معناداری وجود داشت (001/0p<).
نتیجه‌گیری: بین پارگی زودرس پرده­های جنینی با لیومیوم رحمی (تعداد، اندازه و محل) ارتباط آماری معناداری وجود دارد. پارگی زودرس پرده­های جنینی بیشتر در میوم‌های اینترامورال رحمی و با اندازه بزرگ‌تر از 5 سانتی‌متر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Uterine Leiomyoma with Premature Rupture of Membranes in Pregnant Women

نویسندگان [English]

 • Maryam Razavi 1
 • Farzaneh Rashidi Fakari 2
 • Aref Rigi 3
 • Farahnaz Farzaneh 4
1 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Laparoscopy Fellowship, Pregnancy Health Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
2 PhD student in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Medical Student, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
4 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Infertility Fellowship, Pregnancy Health Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Uterine leiomyoma is the most prevalent benign uterine tumor in women which develop in nearly 20-40% of women of reproductive age. Pregnancy in women with uterine leiomyoma is considered as a high-risk pregnancy that lead to many complications. This study was performed with aim to investigate the relationship of uterine leiomyoma with premature rupture of membranes in pregnant women.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 500 pregnant women referred to Ali-ibn Abi Talib Hospital in Zahedan from April 2015 to March2017.
The qualified pregnant women were divided into two groups of leiomyoma and non-leiomyoma, based on the presence of uterine lymphoma diagnosed in early pregnancy ultrasound. Two groups were examined for number, size and location of leiomyoma. Data were analyzed using SPSS software (version 21), descriptive and Chi-square tests. P
Results: Among 500 pregnant women who were included in the study, 18.6% (N=93) had uterine lymphoma and 81.4% (N=407) were without uterine leiomyoma. The prevalence of premature rupture of the membrane in the uterine leiomyoma group was 25.85% (N=24) and 9.33% (N=38) in without uterine leiomyoma group. There was significant relationship between premature rupture of membranes with the number and location of uterine lymphoma in pregnant women (p <0.001).
Conclusion: There was significant relationship between premature rupture of membranes with uterine leiomyoma (number, size and location). Premature rupture of membranes was more prevalent in intramural mayoma and in mayoma with diameter more than 5 cm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leiomyoma
 • Pregnancy
 • Premature Rupture of Membranes
 1. Geethamala K, Murthy VS, Vani BR, Rao S. Uterine leiomyomas: an ENIGMA. J Midlife Health 2016; 7(1):22-7.
 2. Bromberg JV, Goldberg J, Rychlak K, Weinstein L. The effects of uterine fibroid on pregnancy outcomes. Proceedings of the Advances in Uterine Leiomyoma Research: NIH 2nd International Congress, Bethesda; 2005.
 3. Gurmeet LC, Patel LC, Mansingh CS. A successful management of myoma complicating pregnancy by conservative treatment: a case report. Int J Sci Res 2018; 6:10.
 4. Hadnott TN, Parker W. Myomas and pregnancy. Non-obstetric surgery during pregnancy. New York: Springer; 2019. P. 283-92.
 5. Noor S, Fawwad A, Sultana R, Bashir R, Jalil H, Suleman N, et al. Pregnancy with fibroids and its obstetric complications. J Ayub Med Coll Abbottabad 2009; 21(4):37-40.
 6. Ouyang DW, Economy KE, Norwitz ER. Obstetric complications of fibroids. Obstet Gynecol Clin 2006; 33(1):153-69.
 7. McKenzie F, Edmonds BT. Offering induction of labor for 22-week premature rupture of membranes: a survey of obstetricians. J Perinatol 2015; 35(8):553-7.
 8. Medina TM, Hill DA. Preterm premature rupture of membranes: diagnosis and management. Am Fam Physician 2006; 73(4):659-64.
 9. ACOG Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 80: premature rupture of membranes. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. Obstet Gynecol 2007; 109(4):1007-19.
 10. Caughey AB, Robinson JN, Norwitz ER. Contemporary diagnosis and management of preterm premature rupture of membranes. Rev Obstet Gynecol 2008; 1(1):11-22.
 11. Hashemnezhad M. Obstetric outcomes in pregnant women with and without uterine leiomyoma. Ann Mil Health Sci Res 2008; 6(2):123-9.
 12. Qidwai GI, Caughey AB, Jacoby AF. Obstetric outcomes in women with sonographically identified uterine leiomyomata. Obstet Gynecol 2006; 107(2):376-82.
 13. Shavell VI, Thakur M, Sawant A, Kruger ML, Jones TB, Singh M, et al. Adverse obstetric outcomes associated with sonographically identified large uterine fibroids. Fertil Steril 2012; 97(1):107-10.
 14. Iqbal M, Akhtar Z, Jamal T. Outcome of pregnancies associated with fibroids. J Med Sci 2014; 22(1):3-5.
 15. Majeed T, Waheed F, Sattar Y, Mobusher I, Saba K. Impact of uterine fibroids on the obstetric performance of the women; complications and pregnancy outcome. Pak J Med Sci 2011; 5:274-7.
 16. Stout MJ, Odibo AO, Graseck AS, Macones GA, Crane JP, Cahill AG. Leiomyomas at routine second-trimester ultrasound examination and adverse obstetric outcomes. Obstet Gynecol 2010; 116(5):1056-63.
 17. Wang HM, Tian YC, Xue ZF, Zhang Y, Dai YM. Associations between uterine fibroids and obstetric outcomes in twin pregnancies. Int J Gynecol Obstet 2016; 135(1):22-7.