بررسی شیوع بی‌اختیاری ادرار در زنان ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دکترای تخصصی بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.

3 استادیار گروه زنان و زایمان، فلوشیپ جراحی‌های ترمیمی و اصلاحی اختلالات کف لگن و بی‌اختیاری‌های ادراری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بی‌اختیاری ادرار، یکی از اولویت‌های حوزه سلامت معرفی شده است؛ چراکه بر کیفیت زندگی تأثیر بسزایی دارد. زنان با مشکل بی‌اختیاری معمولاً در سکوت زندگی می‌کنند. آگاهی از میزان دقیق شیوع کمک می‌کند تا مداخلات صحیح و در زمان مناسب انجام شود، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع بی‌اختیاری ادرار در زنان ایرانی انجام گرفت.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز جهت جستجوی مقالات، پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed،Scopus ، Magiran، SID، Cochran و موتور جستجوی Google Scholar با کلید واژه‌های فارسی: بی‌اختیاری ادرار، شیوع، فراوانی، زنان، بی‌اختیاری استرسی ادرار، بی‌اختیاری فوریتی، بی‌اختیاری ترکیبی، تنها و با یکدیگر و کلید واژه‌های انگلیسی urinary incontinence، prevalence، women، frequency، Iran، stress urinary incontinence، urge، Mixed incontinence و تمام ترکیبات احتمالی با کمک عملگرهای OR و  ANDمورد جستجو قرار گرفتند. برای محاسبه ناهمگنی مطالعات از آزمون کای دو و شاخص I2 و جهت بررسی سوگیری انتشار از آزمون‌های ایگر و بگ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Stata (نسخه­ 11) انجام شد.
یافته‌ها: در مجموع 10 مطالعه وارد متآنالیز شدند که 5008 شرکت کننده داشتند. برآورد شیوع کلی بی‌اختیاری ادرار 46% (فاصله اطمینان 95%: 62-30%)، استرسی 34% (فاصله اطمینان 95%: 42-27)، فوریتی 19% (فاصله اطمینان 95%: 26-12) و ترکیبی 24% (فاصله اطمینان 95%: 37-11) بود.
نتیجه‌گیری: شیوع کلی بی‌اختیاری ادرار در زنان ایرانی 46% است که نشان‌دهنده نیاز مبرم توجه به این مشکل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of urinary incontinence in Iranian women: systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Rashidi 1
 • Sepideh Hajian 2
 • Soudabeh Darvish 3
 • Hamid Alavi Majd 4
1 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, Midwifery and Reproductive Health Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 PhD in Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Department of Obstetrics Gynecology, Fellowship of Corrective Surgery of Pelvic Floor Disorders and Urinary Incontinence, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics, School of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Urinary incontinence is one of the priorities in the field of health because it has a significant impact on quality of life. Women with incontinence problem usually live in silence. Awareness of the precise prevalence rate will help to perform the proper interventions at the right time. Therefore, this study was performed with aim to determine the prevalence of urinary incontinence in Iranian women.
Methods: In this systematic review and meta-analysis, the articles were searched in databases of Pubmed, Scopus, Magiran, SID, Cochran, and Google Scholar by the keywords of urinary incontinence, prevalence, frequency, women, stress urinary incontinence, urge urinary incontinence, Mixed incontinence, and all the possible combinations with OR, AND. Chi-square and I2 indices were used to calculate heterogeneity of studies. Egger and Begg tests were used to evaluate the release bias. Data were analyzed by Stata software (version 11).
Results: A total of 10 studies entered to the study which had 5008 participants. The estimation of the overall prevalence of urinary incontinence was 46% (confidence interval of 95%: 30-62), stress urinary incontinence was 34% (confidence interval of 95%: 27-42), urge urinary incontinence was 19% (confidence interval of 95%: 12-26), and mixed urinary incontinence was 24% (confidence interval of 95%: 11-37).
Conclusion: The overall incidence of urinary incontinence in Iranian women is 46%, which indicates the urgent need for attention to this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidemiology
 • Prevalence
 • Urinary incontinence
 1. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Am J Obstet Gynecol 2002; 187(1):116-26.
 2. Yu B, Xu H, Chen X, Liu L. Analysis of coping styles of elderly women patients with stress urinary incontinence. Int J Nurs Sci 2016; 3(2):153-7.
 3. Barat S, Javadian Y, Talebi G, Aghajani M. Frequency of urinary incontinence in female patients attending pelvic floor disorders clinic. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 24(121):189-96. (Persian).
 4. Agarwal BK, Agarwal N. Urinary incontinence: prevalence, risk factors, impact on quality of life and treatment seeking behaviour among middle aged women. Int Surg J 2017; 4(6):1953-8.
 5. Trantafylidis SC. Impact of urinary incontinence on quality of life. Pelviperineology 2009; 28(28):51-3.
 6. Koch LH. Help‐seeking behaviors of women with urinary incontinence: an integrative literature review. J Midwifery Womens Health 2006; 51(6):e39-44.
 7. Bilgic D, Beji NK, Ozbas A, Cavdar İ, Yalcin O. Approaches to cope with stress and depression in individuals with urinary incontinence. Gynecol Obstet Investig 2016; 82(2):181-7.
 8. Anders K. Coping strategies for women with urinary incontinence. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2000; 14(2):355-61.
 9. Rangrazjeddi M, Momenyan S, Rasouli A, Seyfzadeh Z, Hedayatizadeh A. Study of the relationship between the severity of postpartum urinary incontinence and parity and the quality of life in multiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 3(105):18-23.
 10. Morowatisharifabad MA, Rezaeipandari H, Mazyaki A, Bandak Z. Prevalence of urinary incontinence among elderly women in Yazd, Iran: a population-based study. Elderly Health J 2015; 1(1):27-31.
 11. Fultz N, Girts T, Kinchen K, Nygaard I, Pohl G, Sternfeld B. Prevalence, management and impact of urinary incontinence in the workplace. Occup Med 2005; 55(7):552-7.
 12. Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Management of urinary incontinence in women: scientific review. JAMA 2004; 291(8):986-95.
 13. Melville JL, Walker E, Katon W, Lentz G, Miller J, Fenner D. Prevalence of comorbid psychiatric illness and its impact on symptom perception, quality of life, and functional status in women with urinary incontinence. Am J Obstet Gynecol 2002; 187(1):80-7.
 14. Kılıç M. Incidence and risk factors of urinary incontinence in women visiting family health centers. Springerplus 2016; 5(1):1331.
 15. Mallah F, Montazeri A, Ghanbari Z, Tavoli A, Haghollahi F, Aziminekoo E. Effect of urinary incontinence on quality of life among Iranian women. J Family Reprod Health 2014; 8(1):13.
 16. Brown JS, Grady D, Ouslander JG, Herzog AR, Varner RE, Posner SF. Prevalence of urinary incontinence and associated risk factors in postmenopausal women. Obstet Gynecol 1999; 94(1):66-70.
 17. Wu C, Sun T, Guan X, Wang K. Predicting delay to treatment of urinary incontinence among urban community-dwelling women in China. Int J Nurs Sci 2015; 2(1):34-8.
 18. Vethanayagam N, Orrell A, Dahlberg L, McKee KJ, Orme S, Parker SG, et al. Understanding help‐seeking in older people with urinary incontinence: an interview study. Health Soc Care Community 2016; 25(3):1061-9.
 19. Treister-Goltzman Y, Peleg R. Urinary incontinence among Muslim women in Israel: risk factors and help-seeking behavior. Int Urogynecol J 2017; 29(4):539-46.
 20. Adamczuk J, Szymona-Pałkowska K, Robak JM, Rykowska-Górnik K, Steuden S, Kraczkowski JJ. Coping with stress and quality of life in women with stress urinary incontinence. Menopause Rev 2015; 14(3):178-83.
 21. Mokhlesi S, Kariman N, Ebadi A, Khoshnejad F, Dabiri F. Psychometric properties of the questionnaire for urinary incontinence diagnosis of married women of Qom city in 2015. J Rafsanjan Univ Med Sci 2017; 15(10):955-66. (Persian).
 22. Nojomi M, Baharvand P, Kashanian M. Validation of Incontinence quality of life questionnaire (I-QOL) in incontinent women. J Iran Univ Med Sci 2009; 16(63):153-61.
 23. Munn Z, Moola S, Lisy K, Riitano D, Tufanaru C. Methodological guidance for systematic reviews of observational epidemiological studies reporting prevalence and cumulative incidence data. Int J Evid Based Healthcare 2015; 13(3):147-53.
 24. Higgins JP, Green S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. New Jersey: John Wiley & Sons; 2011.
 25. Ahmadi B, Alimohammadian M, Golestan B, Mahjubi B, Janani L, Mirzaei R. The hidden epidemic of urinary incontinence in women: a population-based study with emphasis on preventive strategies. Int Urogynecol J 2010; 21(4):453-9.
 26. Hajebrahimi S, Nourizadeh D, Hamedani R, Pezeshki MZ. Validity and reliability of the international consultation on incontinence questionnaire-urinary incontinence short form and its correlation with urodynamic findings. Urol J 2012; 9(4):685-59.
 27. Komeilifar R, Javadifar N, Afshari P, Haghighizade MH, Honarmandpour A. The prevalence, subtypes and obstetric risk factors of urinary incontinence in reproductive age women referred to community health care centers of Dezful, Iran-2015. Int J Community Based Nurs Midwifery 2017; 5(3):275.
 28. Eftekhar T, Ghanbari Z, Kalantari F, Shariat M, Haghollahi F. The frequency of pelvic floor dysfunctions and their risk factors in women aged 40-55. J Family Reprod Health 2012; 6(2):59-64.
 29. Pakgohar M, Sabetghadam S, Rahimparvar SF, Kazemnejad A. Quality of life (QoL) and help-seeking in postmenopausal women with urinary incontinence (UI): a population based study. Arch Gerontol Geriatr 2014; 59(2):403-7.
 30. Momenimovahed Z, Pakgohar M, Montazeri A, Azam B. Sexual function in woman with urinary incontinence: a cross-sectional study from Iran. Res Obstet Gynecol 2013; 2(3):31-5.
 31. Sobhgol SS, Charandabee SM. Related factors of urge, stress, mixed urinary incontinence and overactive bladder in reproductive age womenin Tabriz, Iran: a cross-sectional study. Int Urogynecol J 2008; 19(3):367-73.
 32. Bodhare TN, Valsangkar S, Bele SD. An epidemiological study of urinary incontinence and its impact on quality of life among women aged 35 years and above in a rural area. Indian J Urol 2010; 26(3):353.
 33. Pathiraja R, Prathapan S, Goonawardena S. Urinary incontinence of women in a nationwide study in sri lanka: prevalence and risk factors. Urol J 2017; 14(3):3075-80.
 34. Kocak I, Okyay P, Dundar M, Erol H, Beser E. Female urinary incontinence in the west of Turkey: prevalence, risk factors and impact on quality of life. Eur Urol 2005; 48(4):634-41.
 35. Almousa S, van Loon AB. The prevalence of urinary incontinence in nulliparous adolescent and middle-aged women and the associated risk factors: a systematic review. Maturitas 2018; 107:78-83.
 36. Reynolds WS, Dmochowski RR, Penson DF. Epidemiology of stress urinary incontinence in women. Curr Urol Rep 2011; 12(5):370.
 37. Milsom I, Ekelund P, Molander U, Arvidsson L, Areskoug B. The influence of age, parity, oral contraception, hysterectomy and menopause on the prevalence of urinary incontinence in women. J Urol 1993; 149(6):1459-62.
 38. Dwyer P, Lee E, Hay D. Obesity and urinary incontinence in women. BJOG 1988; 95(1):91-6.
 39. Hägglund D, Walker‐Engström ML, Larsson G, Leppert J. Quality of life and seeking help in women with urinary incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80(11):1051-5.
 40. Szymona-Pałkowska K, Janowski K, Pedrycz A, Mucha D, Ambroży T, Siermontowski P, et al. Knowledge of the disease, perceived social Support, and cognitive appraisals in women with urinary incontinence. Biomed Res Int 2016; 2016:3694792.
 41. van den Muijsenbergh ME, Lagro-Janssen TA. Urinary incontinence in Moroccan and Turkish women: a qualitative study on impact and preferences for treatment. Br J Gen Pract 2006; 56(533):945-9.
 42. Wilson L, Brown JS, Shin GP, Luc KO, Subak LL. Annual direct cost of urinary incontinence. Obstet Gynecol 2001; 98(3):398-406.
 43. Rezai-Pour A, Mir-Mowlai T, Mahmoudi M, Jabbari Khan Beh Bin Z. Study in quality of life of women suffering from urinary incontinence. Hayat 2002; 8(3):13-21. (Persian).
 44. Khodarahmi S, Kariman N, Ebadi A, Ozgoli G. The effect of exercise on stress urinary incontinence in women: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(3):78-89. (Persian).