آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن‌های سازگاری بافتی در زنان اهداءکننده خون با و بدون سابقه سقط

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بیولوژی، مرکز تحقیقات انتقال خون، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ایمونوهماتولوژی، مرکز تحقیقات انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه میکروب‌شناسی، مرکز تحقیقات انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، شیراز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.

5 دانشیار گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، تهران، ایران.

6 کارشناس ارشد زیست‌شناسی/ میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرگچساران، ایران

چکیده

مقدمه: آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن‌های سازگاری بافتی (HLA) طی آلوایمونیزاسیون به دنبال انتقال خون، حاملگی و یا پیوند اعضاء تولید می‌شوند. این آنتی‌بادی‌ها در سقط دخالت دارند و در افراد سالم غیرآلوایمونیزه نیز گزارش شده‌اند. آنتی‌بادی‌های ضد HLA منجر به برخی عوارض انتقال خون می‌شوند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی آنتی‌بادی‌های مذکور در اهداءکنندگان خون با تمرکز بر زنان (با و بدون سابقه حاملگی و سقط قبلی) انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه توصیفی که در سال 1395 انجام شد، 214 فرد اهداء‌کننده خون مراجعه‌کننده به مرکز انتقال خون تبریز در محدوه سنی 62-18 سال شامل 57 زن (6/26%) با محدوده سنی 59-23 سال (با میانگین سن 3/9±7/38) و 157 مرد (4/73%) با محدوده سنی 62-18 سال (با میانگین سن 7/9±2/36 سال) مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی آنتی‌بادی‌های ضدگلبول‌های سفید با استفاده از آزمایش PRA به‌روش لنفوسایتوتوکسیسیتی با کمپلمان (CDC) مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، تعداد حاملگی و سقط در زنان در فرم اطلاعاتی یادداشت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کای دو و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 23 نفر (75/10%) شامل 22 زن (8 نفر بدون و 14 نفر دارای سابقه حاملگی و سقط) و یک مرد، واکنش مثبت PRA داشته و سایر افراد منفی بودند. فراوانی موارد مثبت PRA در زنان بیشتر بود (0001/0p<). این آنتی‌بادی‌ها در زنان با سابقه قبلی حاملگی با تعداد حاملگی ارتباطی نداشتند، اما وفور آنتی‌بادی HLA و شدت واکنش مثبت PRA در دو گروه زنان با سابقه و بدون سابقه سقط اختلاف معناداری داشت (001/0p<) و با تعداد سقط نیز ارتباط داشت (0001/0p<، 52/0=r).
نتیجه‌گیری: تعداد سقط‌ بر حساس شدن و یا ایمونیزاسیون طی حاملگی اثر دارد. با افزایش تعداد سقط، احتمال ایمونیزاسیون بیشتر می‌شود. این آنتی‌بادی‌ها در زنان سالم بدون سابقه حاملگی و مردان نیز مشاهده شد. تصمیم به ارزیابی پلاسمای مردان و زنان بدون سابقه قبلی حاملگی، قبل از تزریق نیاز به مطالعات سود و صرفه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibody against Human Leukocyte Antigens in female blood donors with and without previous abortion

نویسندگان [English]

 • Mahboobeh Mostakhdemin 1
 • Mojgan Shaiegan 2
 • Leila Kasraeian 3
 • Atiyeh Khosravi 4
 • Fatemeh Yari 5
 • Shahrzad Shayegan 6
1 B.Sc. of Biology, Blood Transfusion Research Center, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Immunohematology, Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research & Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Microbiology, Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research & Education in Transfusion Medicine, Shiraz, Iran
4 M.Sc. student in Hematology, Immunology Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 Associate professor, Department of Immunology, Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research & Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran.
6 M.Sc. in Biology/Microbiology, School of Basic Sciences, Islamic Azad University, Gachsaran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Antibodies against Human leukocyte antigen (HLA) is produced following blood transfusion, pregnancy or organ transplants. These antibodies are involved in abortion and even present in non-allommunized healthy people. Anti-HLA antibodies lead to some complications of blood transfusion; therefore, this study was performed with aim to determine the frequency of HLA antibodies among blood donors focusing on females (with and without previous pregnancy and abortion).
Methods: In this descriptive survey which was performed in 2016,214 blood donors referring to Tabriz blood transfusion center with age range of 18-62 years, including 57 females (26.6%) with age range of 23-59 years (mean age of 38.7 ± 9.3 years) and 157 male (73.4%) with age range of 18-62 years (mean age of 36.2 ± 9.7 years) were evaluated. Panel Reactive Antibody (PRA) test by test by lymphocytotoxicity with complement (CDC) method was used to evaluate anti-leukocyte antibodies. Demographic information and the number of pregnancy/abortion were recorded in information forms. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and Chi-square and Pearson correlation coefficient. PResults: 23 cases (10.75%) including 22 females (8 without and 14 with previous pregnancy and abortion) and one male had positive results for PRA, and the others were negative. The frequency of positive results of PRA were higher in women (P <0.0001). No relationship was found between these antibodies and pregnancy number, but the frequency of HLA antibody and PRA positive cases was significantly different between women with and without history of abortion (P <0.001) and was significantly associated with the number of abortion (r=0.52, p<0.0001).
Conclusion: The number of abortion affects sensitization or immunization during pregnancy. Increasing the number of abortions increases the likelihood of immunization. These antibodies were seen in healthy subjects without history of pregnancy and even in men. The decision to evaluate the plasma of men and women without previous pregnancy prior to injection requires cost-benefit studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood donors
 • HLA antibody
 • Panel Reactive Antibody (PRA)
 1. Morales-Buenrostro LE, Terasaki PI, Marino-Vázquez LA, Lee JH, El-Awar N, Alberú J. “Natural” human leukocyte antigen antibodies found in nonalloimmunized healthy males. Transplantation 2008; 86(8):1111-5.
 2. Kongtim P, Cao K, Ciurea SO. Donor specific Anti-HLA antibody and risk of graft failure in haploidentical stem cell transplantation. Adv Hematol 2016; 2016:4025073.
 3. Suciu-Foca N, Reed E, Rohowsky C, Kung P, King DW. Anti-idiotypic antibodies to anti-HLA receptors induced by pregnancy (T-cell receptors/allogeneic reactivity). Proc Natl Acad Sci 1983; 80(3):830-4. 
 4. Koclega A, Markiewicz M, Siekiera U, Dobrowolska A, Sylwia M, Dzierzak-Mietlaet M, et al. The presence of Anti-HLA antibodies before and after allogeneic hematopoietic stem cells transplantation from HLA-Mismatched unrelated donors. Bone Marrow Res 2012; 2012:539825.
 5. Kuda E, Al-Wahadneh A. Comparison of flow panel reactive assay (PRA) TM specific test with complement dependent cytotoxicity (CDC) to define the HLA antibodies specificity: a preliminary study. Saudi J Kidney Dis Transplant 2001; 12(1):21-7.
 6. Bray RA, Pollack MS, Gebel HM. The HLA system. In: Fung MK, Grossman BJ, Hillyer CD, Westhoff CM, editors. Technical manual. 18th ed. Maryland: AABB, Bethesda; 2014. P. 487.
 7. Choo SY. The HLA system genetics, immunology, clinical testing, and clinical implications. Yonsei Med J 2007; 48(1):11-23.
 8. Imoto S, Kawamura K, Tokumine Y, Araki N, Akita S, Nishimura C, et al. Acute non-hemolytic transfusion reactions and HLA class I antibody: advantages of solid phase assay compared with conventional complement-dependent assay. Transfus Med 2010; 20(2):95-103.
 9. Xia W, Ye X, Xu X, Chen D, Deng J, Chen Y, et al. The prevalence of leucocyte alloantibodies in blood donors from South China. Transfus Med 2015; 25(6):385-92.
 10. Rees L, Kim JJ. HLA sensitization: can it be prevented? Pediatr Nephrol 2015; 30(4):577-87.
 11. Nowosiad-Magda M, Myślak M, Roszkowska P, Borowiec-Chłopek Ż, Krasnodębska-Szponder B, Kłosińska E, et al. Anti–human leukocyte antigen antibodies are present in blood of blood donors: is therapy with blood preparations safe for graft recipients? Transplant Proc 2014; 46(8):2565-71.
 12. Monteiro F, Rodrigues H, Kalil J, Castro MC, Panajotopoulos N, Paredes M, et al. Pre- and posttransplant monitoring of alloantibodies by complement-dependent cytotoxicity and luminex methodologies in liver transplantation. Transplant Proc 2012; 44(8):2411-2.
 13. Clatworthy MR, Espeli M, Torpey N, Smith KG. The generation and maintenance of serum alloantibody. Curr Opin Immunol 2010; 22(5):669-81.
 14. Lepage V, Degos L, Dausset J. A “natural” anti-hla-a2 antibody reacting with Homozygous cells. Tissue Antigens 1976; 8(2):139-42.
 15. Saito PK, Yamakawa RH, Pereira LC, da Silva WV Jr, Borelli SD. Complement-dependent cytotoxicity (CDC) to detect Anti-HLA antibodies: old but gold. J Clin Lab Anal 2014; 28(4):275-80
 16. Ravindranath MH, Kaneku H, El-Awar N, Morales-Buenrostro LE, Terasaki PI. Antibodies to HLA-E in nonalloimmunized males: pattern of HLA-Ia reactivity of anti-HLA-E-positive sera. J Immunol 2010; 185(3):1935-48.
 17. Grenzi PC, de Marco R, Silva RZ, Campos EF, Gerbase-DeLima M. Antibodies against denatured HLA class II molecules detected in luminex-single antigen assay. Hum Immunol 2010; 47(10):1300-3.
 18. Brand A. Immunological complications of blood transfusions. Presse Med 2016; 45(7-8):e313-24.  
 19. McVey MJ, Kim M, Tabuchi A, Srbely V, Japtok L, Arenz C, et al. Acid sphingomyelinase mediates murine acute lung injury following transfusion of aged platelets. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2017; 312(5):L625-37.
 20. MacLennan S. Transfusion related acute lung injury (TRALI). NBS Transfusion Medicine Clinical Policies Group. Available at: URL: http://hospital.blood.co.uk /media/ 28094/ inf27134-transfusion-related-acute-lung-injury-trali.pdf; 2014.
 21. Pertinhez TA, Casali E, Baroni F, Berni P, Baricchi R, Spisni A. A comparative study of the effect of leukoreduction and pre-storage leukodepletion on red blood cells during storage. Front Mol Biosci 2016; 3:13.
 22. Sher G, Markowitz M. TRALI risk mitigation for plasma and whole blood for allogeneic transfusion. Bethesda: AABB Association Bulletin; 2014.
 23. Umapathy S, Shankarkumar S, Ramrakhiyani V, Ghosh K. Role of anti-human lymphocyte culture cytotoxic antibodies in recurrent spontaneous pregnancy loss women. J Hum Reprod Sci 2011; 4(1):17-9.
 24. Sadri A. Survey of HLA antibodies in female multiparous blood donors. Tehran: IN Iranian Blood Transfusion Organization Research Council Final Report Booklet; 2007. P. 317.
 25. Quillen K, Medrano C, Adams S, Peterson B, Hackett J, Leitman SF, et al. Screening plateletpheresis donors for HLA antibodies on two high throughput platforms and correlation with recipient outcome. Transfusion 2011; 51(3):504-10.
 26. Geneugelijk K, Hönger G, van Deutekom HW, Hösli IM, Schaub S, Spierings EA. Previous miscarriage and a previous successful pregnancy have a different impact on HLA antibody formation during a subsequent successful pregnancy. Front Immunol 2016; 7:571.