تأثیر وضعیت زانویی - سینهای بر چرخش نمایش بریچ به سفالیک در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: نمایش بریچ، یکی از نمایش‌های غیرطبیعی شایع جنین در زمان ترم است و در اکثر موارد، زایمان به روش سزارین انجام می­شود. تکنیک‌های وضعیت­گیری، یکی از روش‌هایی است که برای چرخش نمایش بریچ به سفالیک مطرح شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر وضعیت زانویی - سینه­ای بر چرخش نمایش بریچ به سفالیک در زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 96-1395 بر روی 84 زن باردار با نمایش بریچ و سن حاملگی 36-34 هفته مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. افراد به‌روش تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله علاوه بر مراقبت معمول دوران بارداری، به‌مدت 10 روز و هر روز 3 مرتبه و به‌مدت ۱۵-۱۰ دقیقه در وضعیت زانویی سینه­ای قرار گرفتند و در گروه کنترل، مراقبت معمول انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها، فرم اطلاعات فردی مامایی، ثبت قرارگیری مادر در وضعیت زانویی سینه­ای و فرم پیگیری بود. نمایش جنین بلافاصله بعد از مداخله و در زمان زایمان در هر دو گروه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های آماری تی مستقل، کای دو، تست دقیق فیشر، من‌ویتنی و رگرسیون لجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج رگرسیون لوجستیک، مادران گروه مداخله بلافاصله بعد از مداخله 8/3 برابر زنان گروه کنترل شانس تبدیل نمایش جنین به سفالیک را داشتند (415/16-467/1 با فاصله اطمینان، 8/3=OR، 01/0=p)، همچنین این شانس در زمان زایمان برابر 43/3 بود (745/10- 095/1 با فاصله اطمینان، 43/3=OR، 034/0=p).
نتیجه‌گیری: قرارگیری مادر در وضعیت زانویی - سینه­ای، می‌تواند سبب چرخش نمایش بریچ به سفالیک گردد، لذا استفاده از این وضعیت برای مادران واجد شرایط در کنار سایر مراقبت­های بارداری در مراکز بهداشتی درمانی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of knee - chest position on turning breech to cephalic presentation in pregnant women: randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Maryam Tafazolifar 1
 • Masoumeh Kordi 2
 • Salmeh Dadgar 3
 • Habibollah Esmaily 4
 • Masoumeh Mirteimouri 5
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breech presentation is one of the most abnormal presentations of fetus at term pregnancy, and cesarean delivery is performed in most cases. Positioning techniques is one of the methods which is recommended to turn breech presentation into cephalic presentation. This study was performed with aim to determine the effect of knee-chest position on breech presentation turning to cephalic presentation in pregnant women.
Methods: This randomized clinical trial was conducted on 84 pregnant women with breech presentation and gestational age of 34-36 years referred to health centers of Mashhad in 2016-2017. The subjects were randomly divided into intervention and control groups. The intervention group, in addition to routine prenatal care, performed knee-chest position for 10-15 minutes for ten days, three times daily. The control group received routine care. The data collection tool was personal characteristics and midwifery information form, recording the mother's knee-chest position, and follow-up form. The fetus presentation was screened immediately after intervention and during delivery in both groups. Data were analyzed using SPSS software (version 23), independent t-test, Chi-square, Fisher exact test, Mann-Whitney test and logistic regression. P < 0.05 was considered statistically significant.
Results: The results of logistic regression showed that immediately after the intervention, the mothers of the intervention group had 3.8 times of the chances of fetus presentation turning to cephalic than the women in the control group (confidence interval: 1.467-16.415, OR=3.8, P=0.01). Also, this chance was 3.43 times during delivery (confidence interval: 1.095-10.745, OR=3.43, P=0.034).
Conclusion: The mother’s knee-chest positioning can turn breech presentation to cephalic. Therefore, it is recommended to use this position along with other prenatal care for qualified mothers in health care centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breech presentation
 • Knee-chest position
 • Pregnant women
 1. Malhi R, Singh Y, Lele PR. Pregnancy outcome in external cephalic version for breech presentation. Int J Med Res Pharm Sci 2018; 5(2):1-7.
 2. Hill LM. Prevalence of breech presentation by geststional age. Am J Perinatol 1990; 7(1):92-3.
 3. Cunningham FG, Macdonald PC, Gant NF. Williams’s obstetrics. New York, NY: McGraw-Hill; 2014.
 4. Macharey G. Breech presentation and delivery in singleton term pregnancies in Finland. Finland: University of Helsinki; 2018.
 5. Simões R, Neto V, de Deus J, Bernardo WM, Salomão AJ, Baracat EC. Elective cesarean section for term breech delivery. Rev Assoc Med Bras 2015; 61(5):391-402.
 6. Founds SA. Effect of maternal posture on breech presentation in pregnancy. Massachusetts: University of Massachusetts Amherst; 2003.
 7. Manyande A, Grabowska C. Factors affecting the success ofmoxibustion in the management of a breech presentation as a preliminary treatment to external cephalic version. Midwifery 2009; 25(6):774-80.
 8. Caroline Peterson DC. Is maternal personality and coping style related to breech presentation? Evaluating the Chinese medicine and ayurvedic models of risk factors for breech presentation. J Prenat Perinat Psychol Health 2011; 25(3):133.
 9. Amir S, Hashmani M, Chowdhry BS. A novel approach to change the breech presentation of fetus through ultrasound. Int J Soft Comput Eng 2012; 1(6):212-7.
 10. Mattice DM. Effectiveness of a postural technique to convert a breech to a cephalic presentation. Ohio: The Ohio State University; 2003.
 11. Mehta S, Chauhan J, Raval B, Yadava P, Lilhare V. Study of feto-maternaloutcome of breech presentation with singelton pregnancy at Tertiary care hospital. Nat J Integ Res Med 2017; 8(6):11-5.
 12. Nassar N, Robert CL, RaynesGreenow CH, Barratt A. Development and pilot-testing of a decision aid for women with a breech-presenting baby. Midwifery 2007; 23(1):38-47.
 13. Andrews CM, Andrews EC. Physical theory as a basis for successful rotation of fetal malpositions and conversion of fetal malpresentations. Biol Res Nurs 2004; 6(2):126-40.
 14. Kenfack B, Ateudjieu J, Ymele FF, Tebeu PM, Dohbit JS, Mbu RE. Does the advice to assume the knee-chest position at the 36th to 37th weeks of gestation reduce the incidence of breech presentation at delivery? Clin Mother Child Health 2012; 9(1):1-5.
 15. Chenia F, Crowther CA. Does advice to assume the knee-chest position reduce the incidence of breech presentation at delivery? A randomized clinical trial. Birth 1987; 14(2):75-8.
 16. Smith C, Crowther C, Wilkinson C, Pridmore B, Robinson J. Knee-chest postural management for breech at term: a randomized controlled trial. Birth 1999; 26(2):71-5.
 17. Founds SA. Clinical implications from an exploratory study of postural management of breech presentation. J Midwifery Womens Health 2006; 51(4):292-6.
 18. Founds SA. Maternal posture for cephalic version of breech presentation: a review of the evidence. Birth 2005; 32(2):137-44.