بررسی شیوع مصرف خودسرانه گیاهان دارویی در درمان مشکلات شایع بارداری زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

2 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

مقدمه: مصرف داروهای گیاهی به صورت خودسرانه طی بارداری می­تواند خطراتی برای مادر و جنین ایجاد کند. با توجه به وجود مشکلات شایع بارداری در بسیاری از زنان باردار و تصور بی‌خطر بودن گیاهان دارویی در بین مردم، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع مصرف خودسرانه گیاهان دارویی در درمان مشکلات شایع بارداری زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی در سال 1397 بر روی 300 نفر از زنان باردار و پس از زایمان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل اطلاعات فردی و چک لیست مصرف داروهای گیاهی در برطرف ساختن مشکلات شایع بارداری بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون کای‌ دو انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها:بر اساس نتایج مطالعه، 164 نفر (1/57%) از زنان جهت رفع مشکلات شایع دوران بارداری بدون مشورت و تجویز پزشک از گیاهان دارویی استفاده کرده بودند. شایع‌ترین مشکلاتی که زنان در دوره بارداری به منظور رفع آنها از داروهای گیاهی استفاده کرده بودند، به‌ترتیب شامل: سوزش سردل، یبوست، تهوع و کم‌خونی بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای مصرف داروهای گیاهی در برطرف ساختن مشکلات شایع زنان در دوران بارداری، ضرورت اطلاع‌رسانی جامعه در خصوص مصرف گیاهان دارویی احساس می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of self-medication of medicinal plants in treatment of common pregnancy problems in women referred to health centers in Kashan

نویسندگان [English]

 • Zahra Karimian 1
 • Maryam Hasani 2
 • Bahare Afshar 3
 • Hanie Lale 4
 • Raziye Abedini 4
 • Negin Mirzaie 4
 • Najme Taghian 4
1 PhD in Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
2 PhD candidate in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
3 M.Sc. student of Midwifery Counseling, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 B.Sc. student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: self-medication of herbal medicines during pregnancy can create dangers for the mother and fetus. Considering the existence of common pregnancy problems among many pregnant women and since people think that herbs are harmlessness; this study was conducted to determine the prevalence of self-medication of medicinal plants in treatment of common pregnancy problems in women referred to health centers in Kashan.
Methods: This cross-sectional descriptive-analytic study was performed on 300 pregnant and postpartum women referred to health centers of Kashan in 2018. Data collection tool was a researcher-made questionnaire which included demographic information and a checklist of herbal medicines for treatment of pregnancy common problems. Data were analyzed by SPSS software (version 17), and descriptive statistics and Chi-square test. P˂0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the results of this study, 164 cases of women (57.1%) had used the herbs to resolve the common problems during pregnancy without consulting and prescribing of physician. The most common problems for which the pregnant women used herbs to treat them were heartburn، constipation، nausea، and anemia.
Conclusion: Considering the high prevalence of consumption of herbal medicine in resolving the common problems of women during pregnancy, the necessity of informing the public about self-medication of medicinal plants is felt.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herbal medicine
 • Pregnancy
 • Prevalence
 1. Sadighi J, Maftoon F, Ziai SA. Herbal medicine: knowledge, attitude and practice in Tehran. J Med Plants 2005; 1(13):60-7.
 2. O'malley P, Trimble N, Browning M. Are herbal therapies worth the risks? Nurse Pract 2004; 29(10):71-5.
 3. Montbriand MJ. Herbs or natural products that may cause cancer and harm part four of a four-part series. Oncol Nurs Forum 2005; 32(1):E20-9.
 4. Sereshti M, Azari P. Prevalence use of herbal drug and attitude of women about use of herbal product among women refer to health care center in Shahrekord. Knowl Health 2008; 2(4):20-6.
 5. Kim Sooi L, Lean Keng S. Herbal medicines: Malaysian women’s knowledge and practice. Evid Based Complement Altern Med 2013; 2013:438139.
 6. Ernst E. Herbal medicinal products during pregnancy: are they safe? BJOG 2002; 109(3):227-35.
 7. Hosseini SH, Rajabzadeh R, Nosrati H, Naseri F, Toroski M, Mohaddes Hakkak H, et al. Prevalence of medicinal herbs consumption in pregnant women referring to Bojnurd health care centers. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(9):33-40. (Persian).
 8. Soleymani S, Makvandi S. Rate of herbal medicines use during pregnancy and some related factors in women of Ahvaz, Iran: 2017. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(5):80-6. (Persian).
 9. Dabirifard M, Maghsoudi Z, Dabirifard S, Salmani N. Frequency, causes and how to use medicinal herbs during pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):66-75.
 10. Seljeskog L, Sundby J, Chimango J. Factors influencing women's choice of place of delivery in rural Malawi-an explorative study. Afr J Reprod Health 2006; 10(3):66-75.
 11. Sereshti M, Azari P, Rafieian-Kopaei M, Kheiri S. Use of herbal medicines by pregnant women in Shahr-e-Kord. J Reprod Infertil 2006; 7(2):752.
 12. Esmaeilzadeh M, Moradi B. Medicinal herbs with side effects during pregnancy-an evidence-based review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20:25-9. (Persian).
 13. Mekuria AB, Erku DA, Gebresillassie BM, Birru EM, Tizazu B, Ahmedin A. Prevalence and associated factors of herbal medicine use among pregnant women on antenatal care follow-up at University of Gondar referral and teaching hospital, Ethiopia: a cross-sectional study. BMC Complement Altern Med 2017; 17(1):86.
 14. Bercaw J, Maheshwari B, Sangi‐Haghpeykar H. The use during pregnancy of prescription, over‐the‐counter, and alternative medications among Hispanic women. Birth 2010; 37(3):211-8.
 15. Seely D, Dugoua JJ, Perri D, Mills E, Koren G. Safety and efficacy of panax ginseng during pregnancy and lactation. Can J Clin Pharmacol 2008; 15(1):e87-94.
 16. Dugoua JJ, Perri D, Seely D, Mills E, Koren G. Safety and efficacy of blue cohosh (Caulophyllum thalictroides) during pregnancy and lactation. Can J Clin Pharmacol 2008; 15(1):e66-73.
 17. Strandberg TE, Järvenpää AL, Vanhanen H, McKeigue PM. Birth outcome in relation to licorice consumption during pregnancy. Am J Epidemiol 2001; 153(11):1085-8.
 18. Veale D, Oliver D, Havlik I. The effects of herbal oxytocics on the isolated “stripped” myometrium model. Life Sci 2000; 67(11):1381-8.
 19. Abbasi S, Afsharzadeh S, Mohajeri A. Ethnobotanical study of medicinal plants in Natanz region (Kashan), Iran. Int J Med Herbs 2012; 3(3):147-56.
 20. Hashem Dabaghian F. Knowledge of pregnant women about the efficacy and safety of herbal medicine and their practice during pregnancy. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2012; 2(3):246-56.
 21. Sattari M, Dilmaghanizadeh M, Hamishehkar H, Mashayekhi SO. Self-reported use and attitudes regarding herbal medicine safety during pregnancy in Iran. Jundishapur J Natl Pharm Prod 2012; 7(2):45.
 22. Mabina MH, Pitsoe SB, Moodley J. The effect of traditional herbal medicines on pregnancy outcome. South Afr Med J 1997; 87(8):1008-10.
 23. Nordeng H, Havnen GC. Impact of socio-demographic factors, knowledge and attitude on the use of herbal drugs in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 84(1):26-33.
 24. Frawley J, Adams J, Steel A, Broom A, Gallois C, Sibbritt D. Women's use and self-prescription of herbal medicine during pregnancy: an examination of 1,835 pregnant women. Womens Health Issues 2015; 25(4):396-402.
 25. Gharoro E, Igbafe A. Pattern of drug use amongst antenatal patients in Benin City, Nigeria. Med Sci Monit 2000; 6(1):84-7.
 26. Tabatabaee M. Use of Herbal Medicine among Pregnant Women Referring to Valiasr Hospital in Kazeroon, Fars, South of Iran. Journal of Medicinal Plants, 2011; 10 (37): 96-108.
 27. Orief YI, Farghaly NF, Ibrahim MI. Use of herbal medicines among pregnant women attending family health centers in Alexandria. Middle East Fertil Soc J 2014; 19(1):42-50.
 28. Al-Riyami IM, Al-Busaidy IQ, Al-Zakwani IS. Medication use during pregnancy in Omani women. Int J Clin Pharm 2011; 33(4):634-41.