بررسی رابطه سندرم قبل از قاعدگی و تیپ شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه های بوشهر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

2 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

4 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز توسعه پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

5 پزشک عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم قبل از قاعدگی، یک اختلال شایع است که باعث اختلال در عملکرد عاطفی، رفتاری و جسمی زنان به ویژه در حوزه ارتباطات خانوادگی، فعالیت های اجتماعی و تحصیلی می شود. از آنجایی که شناسایی عوامل مرتبط با این سندرم مورد توجه محققین قرار دارد، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سندرم قبل از قاعدگی و تیپ شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه های بوشهر انجام شد.
روش‌کار: این مطالعۀ مقطعی در سال 1390 بر روی 478 دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر انجام شد. افراد از طریق سرشماری وارد مطالعه شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه روا و پایای تیپ شخصیتی A و B راتوس و ابزار ارزیابی علائم سندرم قبل از قاعدگی انجام شد که به صورت خود ایفا تکمیل شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) و روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری کای دو و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: انواع متوسط تا شدید سندرم قبل از قاعدگی در 158 نفر (33%) از دانشجویان گزارش شد. 78 نفر (7/38%) از دانشجویان با تیپ شخصیتی B و 74 نفر (8/26%) از دانشجویان با تیپ شخصیتی A به PMS متوسط و شدید مبتلا بودند که نشان می دهد این دو نوع شخصیت، از نظر شدت علائم اختلاف معنی داری داشتند (02/0p<).
نتیجه‌گیری: شدت سندرم قبل از قاعدگی در دو تیپ شخصیتی A و B متفاوت است. بر اساس نتایج این مطالعه و با توجه به شیوع بالا و عوارض این سندرم، شناخت ویژگی های شخصیتی زنان می تواند جهت برنامه ریزی های درمانی و چگونگی تعامل با این افراد در طول دوره سندرم مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Premenstrual Syndrome and Personality Types among Female Students of Bushehr Universities, Iran

نویسندگان [English]

  • Sherafat Akaberian 1
  • Masoud Bahreini 2
  • Sedigheh Afrasiabi 3
  • Niloofar Motamed 4
  • Maryam Hajiloo 5
1 Lecturer of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
3 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Educational Development Center, Faculty of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
5 General Practitioner, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual Syndrome (PMS) is a common disorder in women that causes emotional, physical and behavioral dysfunctions, particularly in their family relationships, social and educational activities. Because of researchers are interested to identify factors associated with PMS, this study was done to determine the relationship between PMS and personality type in female students of Bushehr Universities.
Methods: In this cross-sectional study, 478 female students of Bushehr University of Medical Sciences and Persian Gulf University were selected through census sampling in 2011. A series of valid and reliable questionnaire include “type A and B personality questionnaire” and an instrument for assess PMS symptom were used for data collection. Data were analyzed using SPSS software version 15 and descriptive statistics tests, chi-square and ANOVA tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Moderate to severe Premenstrual Syndrome was reported in 92 students (32%) of Medical Sciences University and in 66 students (34.8%) of Persian Gulf University. 237 students (85.5%) with type A personality and 177 students (88%) with type B personality had PMS. Severity of syndrome in students with type B personality was significantly higher than students with type A personality (p<0.02).
Conclusion: The severity of PMS is different in types A and B personality. The results of the study indicated that identifying personality characteristics should be considered in women’s health planning and dealing with them during PMS.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menstrual cycle
  • Personality Type
  • Premenstrual Syndrome
  • Women