تأثیر رایحه اسانس پرتقال بر پیشگیری از افسردگی بعد از زایمان: کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: افسردگی، از شایع­ترین مشکلات زنان در دوران حاملگی و بعد از زایمان است. تحقیقات نشان ­داده­اند رایحه‌درمانی اختلالات ­خلقی زنان را کاهش می­دهد. با توجه به شرایط زیستی بعد از زایمان و کاهش سطح هورمونی، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر رایحه پرتقال بر پیشگیری از افسردگی بعد از زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی ­بالینی در تابستان سال 1396 بر روی 100 زن زایمان کرده بستری در بخش زنان بیمارستان حضرت ام­البنین (س) مشهد انجام شد. افراد به­صورت تصادفی در دو گروه رایحه­درمانی و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله علاوه بر دریافت مراقبت‌های معمول، از روز دوم بعد از زایمان به مدت 6 هفته هر 12 ساعت 3 قطره اسانس پرتقال را روی دستمال ریخته و استنشاق می­کردند. در روزهای دهم، سی‌ام و چهل­ و ­دوم بعد از زایمان پرسشنامه افسردگی ادینبورگ در هر دو گروه تکمیل ­شد و در صورت کسب نمره بالاتر از 12 از پرسشنامه، به روان‌پزشک ارجاع و تشخیص افسردگی با مصاحبه بالینی و بر اساس معیارهای تشخیصی DSM-4 انجام­ شد. تجزیه­ و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های ­آماری کای­دو، تی مستقل، تحلیل واریانس با مقادیر تکراری و دقیق فیشر انجام­ شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته ­شد.
یافته­ها: میانگین نمره افسردگی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به­صورت معنی­داری کاهش پیدا کرد و فراوانی افسردگی در پایان مطالعه در گروه رایحه­درمانی 0% و در گروه کنترل 2/22% برآورد شد (001/0>p).
نتیجه­گیری: استنشاق رایحه پرتقال در دوره بعد از زایمان در پیشگیری از افسردگی بعد از زایمان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Orange Scent on Preventing of Postpartum Depression: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Afsaneh Mahdizadeh 1
 • Mahin Tafazoli 2
 • Seyed Reza Mazloum 3
 • Ali Manteghi 4
 • Javad Asili 5
 • Mohammad Reza Noras 6
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychiatric, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant professor, Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Assistant professor, Department of Traditional Medicine, School of Iranian Medicine & Complementary, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Depression is one of the most common problems during pregnancy and after delivery. Research has shown that aromatherapy reduces women's mood disorders. Regarding the biological condition of postpartum period and reduced hormonal levels, this study was conducted with aim to evaluate the effect of orange scent on the prevention of postpartum depression.
Methods: This clinical trial was performed in 2017 on 100 women who had delivery and had admitted to the gynecology section of Omolbanin hospital. The subjects were randomly divided to aromatherapy and control groups. The intervention group, in addition to receiving routine care, from the second day after delivery up to six weeks inhaled three drops of orange essence on the hanky every 12 hours. On days 10, 30, 42 after delivery, the Edinburgh Depression Inventory was completed in both groups. Those who obtained the score more than 12 in the questionnaire were referred to a psychiatrist and depression was diagnosed with clinical interview and based on the diagnostic criteria of DSM -4. Data was analyzed by SPSS software (version 16) and with statistical tests of Chi-square, repeated measures variance analysis, and Exact Fisher test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean score of depression was significantly reduced in the intervention group than the control group and the prevalence of depression at the end of the study was 0% in the aromatherapy group and 22.2% in the control group (p<0/001).
Conclusion: Inhalation of orange scent in postpartum period is effective in preventing postpartum depression.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aromatherapy
 • Depression
 • Essence
 • Orange
 • Postpartum
 1. Tabrizi M, Lorestani K. Effectiveness of the eclectic counseling in decreasing depression during pregnancy and preventing postnatal depression. J Clin Psychol Andeshi Raftar 2010; 5(17):19-26. (Persian).
 2. Jamshidimanesh M, Golian TS, Hosseini AF, Shams AN, LahonI F. The effect of an educational program on prevention of postpartum depression. Payesh 2013; 12(6):619-27. (Persian).
 3. Ajh N, Yunesian M, Fili A, Abasi A. The study of supportive activities during pregnancy on postpa. J Hayat 2006; 12(3):73-80. (Persian).
 4. Kianpour M, Mansouri A, Mehrabi T. Effect of lavender scent inhalation on prevention of stress, anxiety and depression in the postpartum period. Iran J Nurs Midwifery Res 2017; 21(2):197.
 5. RashidiFakari F, Tabatabaeichehr M. Comparing the effect of geranium and orange essential oils on level of anxiety during delivery. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(123):208-11. (Persian).
 6. Esmaelzadeh SS, Torkashvand S, Rahimzadeh KM, Lotfi R, Akbari KM, Khosravi N. Effect of aromatherapy with Boswellia Carteri on anxiety in first stage of labor in nulliparous women. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2016; 4(5):1314-23. (Persian).
 7. Ozgoli G, Shahveh M, Esmaielli S, Nassiri N. Essential oil of Citrus sinensis for the treatment of premenstrual syndrome; a randomized double-blind placebo-controlled trial. J Reprod Infertil 2011; 12(2):123-9. (Persian).
 8. Alijani Ranani H, Noruzi Zamenjani M, Amin Asnafi A, Latifi M. The effect of aromatherapy with orange essential oils on sleep quality in the school-age children whit ALL. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2015; 5(1):1113-22. (Persian).
 9. Kaviani M, Saniee L, Azima S, Sharif F, Sayadi M. The effect of omega-3 fatty acid supplementation on maternal depression during pregnancy: a double blind randomized controlled clinical trial. Int J Community Based Nurs Midwifery 2014; 2(3):142.
 10. Kanani M, Mazloum SR, Emami A, Mokhber N. The effect of aromatherapy with orange essential oils on anxiety in patients undergoing hemodialysis. J Sabzevar Univ Med Sci 2012; 19(3):249-57. (Persian).
 11. Lehrner J, Eckersberger C, Walla P, Pötsch G, Deecke L. Ambient odor of orange in a dental office reduces anxiety and improves mood in female patients. Physiol Behav 2000; 71(1-2):83-6.
 12. Lehrner J, Marwinski G. Lehr S, Johren P. Ambient odor of orange and lavender reduce anxiety and and improves mood in dental office. Physiol Behav 2005; 86(1-2):92-5.
 13. Holm L, Fitzmaurice L. Emergency department waiting room stress: can music or aromatherapy improve anxiety score? Pediatr Emerg Care 2008; 24(12):836-8.
 14. Mirghafourvand M, Charandabi SM, Hakimi S, Khodaie L, Galeshi M. The effect of orange peel essential oil on postpartum depression and anxiety: a randomized controlled clinical trial. Iran Red Crescent Med J 2015; 19(2):e30298.