پاسخ ساختاری عضلات شکمی به شش هفته تمرین تقویتی در زنان مبتلا به دیاستازیس رکتی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: به فاصله گرفتن دو بخش عضله راست شکمی بیش از 2 تا 7/2 سانتی‌متر، دیاستازیس رکتی گفته می‌شود که می‌تواند فعالیت‌های شکمی مانند تنفس، ادرار کردن و زایمان را تحت تأثیر قرار دهد و ممکن است وضعیت بدنی را تغییر دهد و ناحیه کمری لگنی را مستعد آسیب نماید. با توجه به اهمیت تمرین درمانی در درمان دیاستازیس رکتی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات تقویتی عضلات مایل شکم بر فاصله دو عضله راست شکمی و ضخامت عضلات شکمی در زنان مبتلا به دیاستازیس رکتی انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دارای گروه کنترل‌ در پاییز و زمستان سال 1396 بر روی 32 نفر از زنانی که 6 ماه از زایمانشان گذشته و مبتلا به دیاستازیس رکتی بوده و به درمانگاه فیزیوتراپی حضرت زینب شهرستان نور ارجاع داده ‌شده بودند، انجام شد. فاصله دو بالک عضله راست شکمی و ضخامت عضلات شکم در حالت استراحت قبل از مداخله توسط سونوگرافی تعیین شد. در گروه مداخله، تمرین تقویتی عضلات مایل به مدت 6 هفته در منزل انجام گرفت. گروه کنترل تمرین خاصی انجام نداد. بعد از 6 هفته مجدداً سونوگرافی برای تعیین فاصله دو بالک عضله راست شکمی و ضخامت عضلات شکم در وضعیت استراحت انجام گرفت. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری  SPSS(نسخه 22) و آزمون‌های تی تست، من‌ویتنی، پیرد تی تست و ویلکاکسون انجام شد. میزان pکمتر یا مساوی 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: فاصله دو بالک عضله راست شکمی بعد از 6 هفته تمرین در گروه مداخله کاهش معناداری نشان داد (بالای ناف 001/0=p، پایین ناف 03/0=p). ضخامت عضلات مایل داخلی و خارجی و عضلات عرضی شکمی دوطرف بعد از 6 هفته در گروه مداخله افزایش معناداری داشت (05/0p<). در گروه کنترل فاصله دو بالک عضله راست شکمی و ضخامت عضلات شکمی تغییر معنی‌داری نداشت.
نتیجه‌گیری: تمرینات تقویتی عضلات مایل شکم فاصله دو بالک عضله راست شکمی را کاهش داده و ضخامت عضلات مایل و عضلات عرضی شکم را در زنان مبتلا به دیاستاز رکتی افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural response of abdominal muscles to six weeks of strengthening training in women with diastasis recti

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Izadi 1
 • Minoo Khalkhali Zaviyeh 2
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 3
1 M.Sc. student of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Behshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Basic Sciences, School of Rehabilitation, Shahid Behshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Diastasis recti is defined as separation of the two bellies of the rectus abdominis muscles more than 2 to 2.7 cm which could affect the abdominal activities such as breathing, urination and delivery, and may change the body posture and 
make the lumbar and sacral regions susceptible to injury.  Regarding the importance of therapeutic exercises in treatment of diastasis recti, this study was performed with aim to investigate the effect of strengthening training of oblique muscles on inter-recti distance and thickness of abdominal muscles in women with diastasis recti.
Methods: This randomized controlled clinical trial was performed on 32 women with diastasis recti and at least six months since delivery who referred to physiotherapy center of Hazrate Zainab clinic of Noor city in 2017. The inter recti distance and the thickness of the abdominal muscles before the intervention was determined by ultrasound at rest. In the intervention group, strengthening training of oblique muscles was conducted at home for six weeks .The control group did not do any specific exercises. After six weeks, the inter recti distance and abdominal muscle thickness were measured again using ultrasound at rest. Data was analyzed by SPSS software (version 22) and t-test, Mann-Whitney, Paired t test, and Wilcoxon test.
Results: The inter recti distance after six weeks of training in the intervention group showed a significant decrease (p=0.001 and p=0.03 in upper and lower umbilicus). The thickness of the oblique muscles and the transverse abdominal muscles in both side was significantly increased after six weeks in the intervention group (p<0.05). In the control group, there was no significant change in the inter recti distance and the thickness of the abdominal muscles.
Conclusion: Strengthening training of oblique muscles reduces inter-recti distance and increase the thickness of the oblique muscles as well as the transverse abdominal muscles in women with diastasis recti.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diastasis recti
 • Muscle thickness
 • Oblique abdominal muscles
 • Strengthening training
 1. Litos K. Progressive therapeutic exercise program for successful treatment of a postpartum woman with a severe diastasis recti abdominis. J Womens Health Phys Ther 2014; 38(2):58-73.
 2. Chiarello CM, Falzone LA, McCaslin KE, Patel MN, Ulery KR. The effects of an exercise program on diastasis recti abdominis in pregnant women. J Womens Health Phys Ther 2005; 29(1):11-6.
 3. Hanif S. Therapeutic exercise in the reduction of diastasis recti. Pak J Med Res 2017; 56(3):104-7.
 4. Benjamin DR, van de Water AT, Peiris CL. Effects of exercise on diastasis of the rectus abdominis muscle in the antenatal and postnatal periods: a systematic review. Physiotherapy 2014; 100(1):1-8.
 5. Mota P, Pascoal AG, Sancho F, Carita AI, Bø K. Reliability of the inter-rectus distance measured by palpation. Comparison of palpation and ultrasound measurements. Man Ther 2013; 18(4):294-8.
 6. Khademi J, Bandpei MA, Abdollahi I, Arab AM, Darvishi H, Aghamiri SS. Measurement of abdominal muscle thickness using ultrasound: a reliability study on patients with chronic non-specific low back pain. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 24(122):265-73. (Persian).
 7. Sitler KL. Effects of exercise and exercise combined with electrical stimulation on a diastasis recti: a single subject design. [Master Thesis]. Ohio: Air Force Institute of Technology; 1995.
 8. Nolan M. Effects of antenatal exercise on psychological well‐being, pregnancy and birth outcome. J Adv Nurs 2003; 41(6):623.
 9. Lo T. Diastasis of the recti abdominis in pregnancy: risk factors and treatment. Physiother Can 1999; 51(1):32-7.
 10. Rett MT, Araújo FR, Rocha I, Silva RA. Diástase dos músculos retoabdominais no puerpério imediato de primíparas e multíparas após o parto vaginal. Fisioter Pesq 2012; 19(3):236-41.
 11. Rett MT, Almeida TV, Mendonça AC, DeSantana JM, Ferreira AP, Araújo KC. Factors relating to mother and child associated with separation of the rectus abdominis muscle in immediate puerperium. Rev Bras Saúde Materno Infantil 2014; 14(1):73-80.
 12. Gilleard WL. The structure and function of the abdominal muscles during pregnancy and the immediate post-birth period. Australia: University of Wollongong; 1992.
 13. Liaw LJ, Hsu MJ, Liao CF, Liu MF, Hsu AT. The relationships between inter-recti distance measured by ultrasound imaging and abdominal muscle function in postpartum women: a 6-month follow-up study. J Orthop Sports Phys Ther 2011; 41(6):435-43.
 14. Boissonnault JS, Blaschak MJ. Incidence of diastasis recti abdominis during the childbearing year. Phys Ther 1988; 68(7):1082-6.
 15. Hannaford R, Tozer J. An investigation of the incidence, degree, and possible predisposing factors of rectus diastasis in the immediate postpartum period. J Natl Obstet Gynaecol Group Austral Phys Assoc 1985; 4:29-34.
 16. Fernandes da Mota PG, Pascoal AG, Carita AI, Bø K. Prevalence and risk factors of diastasis recti abdominis from late pregnancy to 6 months postpartum, and relationship with lumbo-pelvic pain. Man Ther 2015; 20(1):200-5.
 17. Bursch SG. Interrater reliability of diastasis recti abdominis measurement. Phys Ther 1987; 67(7):1077-9.
 18. Richardson C, Jull G, Hodges PW, Hides JA. Backpain and lum-bopelvic stabilisation: the case for the local muscle system. Therapeutic exercise for spinal segmental stabilization in low back pain: scientific basis and clinical approach. London, UK: Churchill Livingstone; 1999.
 19. Lee DG, Lee L, McLaughlin L. Stability, continence and breathing: the role of fascia following pregnancy and delivery. J Bodyw Mov Ther 2008; 12(4):333-48.
 20. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA. Muscles: testing and function, with posture and pain (Kendall, Muscles). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 21. Portfield JA, DeRosa C. Mechanical low back pain. Philadelphia: WB Saunders; 1991.
 22. Mahalakshmi V, Sumathi G, Chitra TV, Ramamoorthy V. Effect of exercise on diastasis recti abdominis among the primiparous women: a quasi-experimental study. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 5(12):4441-6.
 23. Brauman D. Diastasis recti: clinical anatomy. Plast Reconstr Surg 2008; 122(5):1564-9.
 24. Lee D, Bsr F, Cgims L, Fcamt C, McLaughlin LB, Fcamt C. Postpartum diastasis rectus abdominis-consideration for exercise training. J Body Work Mov Ther 2007; 12:333-48.
 25. Hickey F, Finch JG, Khanna A. A systematic review on the outcomes of correction of diastasis of the recti. Hernia 2011; 15(6):607-14.
 26. Lee D. Diastasis rectus abdominis & postpartum health consideration for exercise training. J Bodyw Mov Ther 2007; 12:333-48.
 27. El-Mekawy HS, Eldeeb AM, El-Lythy MA, El-Begawy AF. Effect of abdominal exercises versus abdominal supporting belt on post-partum abdominal efficiency and rectus separation. Int J Med Health Sci 2013; 7(1):75-9.
 28. Pascoal A, Dionisio S, Cordeiro F, Mota P. Inter-rectus distance in postpartum women can be reduced by isometric contraction of the abdominal muscles: a preliminary case-control study. Physiotherapy 2014; 100(4):344-8.
 29. Sheppard S. The role of transversus abdominus in post partum correction of gross divarication recti. Man Ther 1996; 1(4):214-6.
 30. Rezazadeh M, Zaviyeh MK, Manshadi FD, Baghban AA. Comparison of the immediate effect of contraction maneuvers of the abdominal muscles on inter-recti distance in women with diastasis recti and healthy women. Qom Univ Med Sci J 2017; 11(8):1-8. (Persian).
 31. Weis CA, Triano JJ, Barrett J, Campbell MD, Croy M, Roeder J. Ultrasound assessment of abdominal muscle thickness in postpartum vs nulliparous women. J Manipulative Physiol Ther 2015; 38(5):352-7.
 32. Rankin G, Stokes M, Newham DJ. Abdominal muscle size and symmetry in normal subjects. Muscle Nerve 2006; 34(3):320-6.
 33. Teyhen D. Abstracts from the rehabilitative ultrasound imaging symposium. May 8-10, 2006. San Antonio, Texas, USA. J Orthop Sports Phys Ther 2006; 36(8):A-1-17.
 34. Ferreira PH, Ferreira ML, Hodges PW. Changes in recruitment of the abdominal muscles in people with low back pain: ultrasound measurement of muscle activity. Spine 2004; 29(22):2560-6.
 35. Coldron Y, Stokes MJ, Newham DJ, Cook K. Postpartum characteristics of rectus abdominis on ultrasound imaging. Man Ther 2008; 13(2):112-21.
 36. Mota P, Pascoal AG, Sancho F, Bø K. Test-retest and intrarater reliability of 2-dimensional ultrasound measurements of distance between rectus abdominis in women. J Orthop Sports Phys Ther 2012; 42(11):940-6.
 37. Walton LM, Costa A, LaVanture D, McIlrath S, Stebbins B. The effects of a 6 week dynamic core stability plank exercise program compared to a traditional supine core stability strengthening program on diastasis recti abdominis closure, pain, oswestry disability index (ODI) and pelvic floor disability index scores (PFDI). Phys Ther Rehabil 2016; 3(1):3.
 38. Beer GM, Schuster A, Seifert B, Manestar M, Mihic‐Probst D, Weber SA. The normal width of the linea alba in nulliparous women. Clin Anat 2009; 22(6):706-11.
 39. Hodges PW, Pengel LH, Herbert RD, Gandevia SC. Measurement of muscle contraction with ultrasound imaging. Muscle Nerve 2003; 27(6):682-92.
 40. Henry SM, Westervelt KC. The use of real-time ultrasound feedback in teaching abdominal hollowing exercises to healthy subjects. J Orthop Sports Phys Ther 2005; 35(6):338-45.
 41. Norasteh A, Ebrahimi E, Salavati M, Rafiei J, Abbasnejad E. Reliability of B-mode ultrasonography for abdominal muscles in asymptomatic and patients with acute low back pain. J Bodyw Mov Ther 2007; 11(1):17-20.
 42. Misuri G, Colagrande S, Gorini M, Iandelli I, Mancini M, Duranti R, et al. In vivo ultrasound assessment of respiratory function of abdominal muscles in normal subjects. Eur Respir J 1997; 10(12):2861-7.
 43. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA. Muscles: testing and function with posture and pain. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 44. Stokes IA, Gardner-Morse MG, Henry SM. Intra-abdominal pressure and abdominal wall muscular function: Spinal unloading mechanism. Clin Biomech 2010; 25(9):859-66.
 45. Callinan–Moore K. Managing diastasis recti. J Natl Womens Health Group 1993; 12(1):15-9.
 46. Ellson D, Bullock-Saxton J. The effect of abdominal muscle contraction on diastasis recti in post natal women determined by diagnostic ultrasound. Proccedings CPT Congress, Washintgon; 1995.
 47. Acharry N, Kutty RK. Abdominal exercise with bracing, a therapeutic efficacy in reducing diastasis-recti among postpartal females. Int J Physiother Res 2015; 3(2):999-1005.
 48. Chiarello CM, McAuley JA, Hartigan EH. Immediate effect of active abdominal contraction on inter-recti distance. J Orthop Sports Phys Ther 2016; 46(3):177-83.
 49. Hsia M، Jones S. Natural resolution of rectus abdominis diastasis. Two single case studies. Australian Journal of Physiotherapy. 2000;46(4):301-7.
 50. Sitler KL. Effects of Exercise and Exercise Combined with Electrical Stimulation on a Diastasis Recti: A Single Subject Design. DTIC Document، 1995.
 51. Mesquita LA، Machado AV، Andrade AV. Fisioterapia para redução da diástase dos músculos retos abdominais no pós-parto. Rev Bras Ginecol Obstet. 1999;21(5):267-72.
 52. Sharma G, Lobo T, Keller L. Postnatal exercise can reverse diastasis recti. Obstet Gynecol 2014; 123:171S.
 53. Sancho MF, Pascoal AG, Mota P, Bø K. Abdominal exercises affect inter-rectus distance in postpartum women: a two-dimensional ultrasound study. Physiotherapy 2015; 101(3):286-91.